Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Κυριάκος Χατζηγιάννη Άγγελος Βότσης
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου Προγραμματισμού, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση του κυπριακού δικαίου με το δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με τα άρθρα 2 και 5 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα το υπό αναφορά νομοσχέδιο στοχεύει:

1. στην εγκαθίδρυση συστήματος έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2. στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών της αρμόδιας αρχής έκδοσης των εγγυήσεων προέλευσης.

3. στη ρύθμιση του εποπτικού ρόλου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στον τομέα της έκδοσης των εγγυήσεων προέλευσης και

4. στον καθορισμό των ποινικών αδικημάτων και των διοικητικών προστίμων, σε περίπτωση παραβίασης συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου.

Η ανάγκη για υιοθέτηση των προνοιών του τροποποιητικού νομοσχεδίου κρίθηκε επιβεβλημένη μετά από σχετική προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ελλιπή εναρμόνιση του κυπριακού δικαίου με τα άρθρα 2 και 5 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ σχετικά με την εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία εντοπίστηκε μετά την αξιολόγηση της έκθεσης προόδου της Κύπρου που υποβλήθηκε το Μάρτιο του 2005 σχετικά με την εφαρμογή των προνοιών της σχετικής Οδηγίας και την πρόοδο στην επίτευξη των ενδεικτικών στόχων που έχουν τεθεί στον τομέα της προώθησης και ενθάρρυνσης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το οποίο συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο:

1. Με την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο θα επιτευχθεί η εφαρμογή ενός συστήματος μέσω του οποίου η προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές θα είναι εγγυημένη με βάση αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια. Το σύστημα εγγυήσεων προέλευσης κρίνεται αναγκαίο, ώστε να διευκολυνθεί το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αυξηθεί η διαφάνεια στο στάδιο επιλογής από τους καταναλωτές μεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ή μη πηγές. Οι εγγυήσεις προέλευσης θα εκδίδονται στη βάση επαρκών και ακριβών πληροφοριών από τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς ή/και από την ΑΗΚ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής, ενώ η ΡΑΕΚ θα επιβλέπει και θα διασφαλίζει την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος εγγυήσεων προέλευσης.

2. Η Κύπρος, στα πλαίσια του σχεδίου δράσης το οποίο έχει ετοιμάσει για ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ, έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της συνεισφοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας από 4,5% το 1995 σε 9% μέχρι το 2010 και στην παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 6% μέχρι το 2010 από το σχεδόν μηδενικό ποσοστό το 1997.

3. Το νομοσχέδιο συζητήθηκε με τους εμπλεκόμενους φορείς, που είναι η ΡΑΕΚ, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς και η ΑΗΚ, και οι απόψεις τους ενσωματώθηκαν στο κείμενο του νομοσχεδίου, όπως αυτό υποβλήθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου η εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ επισήμανε ενώπιον της επιτροπής ότι το κείμενο του νομοσχεδίου, και συγκεκριμένα οι παράγραφοι (δ) και (ε) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 19, δεν ανταποκρίνονταν στα όσα η ΡΑΕΚ είχε συμφωνήσει στο στάδιο της μελέτης του κειμένου του νομοσχεδίου με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τη Νομική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος, η ΡΑΕΚ ως Εποπτεύουσα Αρχή, όπως προνοείται στην Οδηγία 2001/77/ΕΚ, αλλά και στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, δεν προβαίνει απλά σε εισηγήσεις προς τον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη σε σχέση με την ανάγκη ανάκλησης ή τροποποίησης εγγύησης προέλευσης ή σε σχέση με τον τερματισμό της διαδικασίας έκδοσης εγγύησης προέλευσης στις περιπτώσεις που προνοούνται στις συγκεκριμένες παραγράφους, αλλά ο ρόλος της επεκτείνεται στην επιβολή προς τον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη τής υποχρέωσης να προβεί στις συγκεκριμένες ενέργειες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς όπως επανεξετάσουν και ενημερώσουν την επιτροπή σχετικά με την απόφασή τους για το πιο πάνω θέμα και ταυτόχρονα να θέσουν συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας ο αιτητής παραγωγός να μπορεί να ασκήσει προσφυγή εναντίον της ΡΑΕΚ, σε περίπτωση που ο Εξουσιοδοτημένος Εκδότης αρνηθεί την έκδοση εγγύησης προέλευσης, καθώς και να ξεκαθαρίσουν τη διαδικασία εξέτασης τυχόν παραπόνων τα οποία υποβάλλονται αναφορικά με τη μη έκδοση εγγύησης προέλευσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού απέστειλε επιστολή στην επιτροπή ενημερώνοντάς την πως τα εμπλεκόμενα μέρη, αφού συζήτησαν, συμφώνησαν όπως τα εδάφια (δ) και (ε) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 19 αναδιατυπωθούν, ώστε η ΡΑΕΚ να καλεί σε αρχικό στάδιο τον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη να προβεί σε ανάκληση ή τροποποίηση εγγύησης προέλευσης ή τερματισμό της διαδικασίας έκδοσης εγγύησης προέλευσης και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του μετά από παρέλευση ενός μηνός, να του επιβάλλει να το πράξει. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας επιστολής, τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν όπως η προθεσμία εντός της οποίας ο αιτητής παραγωγός μπορεί να ασκήσει προσφυγή εναντίον της ΡΑΕΚ καθοριστεί σε επτά μέρες, ενώ η διαδικασία εξέτασης τυχόν παραπόνων να καθοριστεί με βάση αυτή που καθορίζεται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο και συγκεκριμένα στους περί Ρύθμισης της Αγοράς (Διεξαγωγή Ερευνών) Κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό τελικά έχει διαμορφωθεί.

.

 

5 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων