Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Στέλλα Κυριακίδου, αναπλ. πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Κώστας Κωνσταντίνου Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Άγγελος Βότσης
Τάκης Χατζηγεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2, 16, 23 και 30 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας (Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας), του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Τροφίμων, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης. Το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή των κανονισμών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, καθώς και για να απλοποιηθεί και να γίνει πιο ευέλικτη η εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Την εκχώρηση εξουσίας στο διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και στο διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να εξουσιοδοτούν γραπτώς υφισταμένους τους να ασκούν αρμοδιότητες που η βασική νομοθεσία αναθέτει στους ιδίους, οι δυνάμει αυτής κανονιστικές διοικητικές πράξεις και το κοινοτικό δίκαιο.

2. Τον καθορισμό εξουσίας στους πιο πάνω διευθυντές για επιβολή διοικητικού προστίμου, στον τομέα αρμοδιοτήτων του καθενός, στις περιπτώσεις παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης προς τις διατάξεις των κοινοτικών κανονισμών που αναφέρονται στο παράρτημα του νομοσχεδίου.

3. Τη δημιουργία ποινικών αδικημάτων για παράβαση συγκεκριμένων διατάξεων των κοινοτικών κανονισμών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, καθώς και σχετικό υπόμνημα το οποίο κατατέθηκε στην επιτροπή, η προτεινόμενη τροποποίηση που αφορά την εκχώρηση εξουσίας στους διευθυντές για εξουσιοδότηση των υφισταμένων τους αναμένεται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, καθώς επίσης στην αποτελεσματικότερη και πιο ευέλικτη εφαρμογή της νομοθεσίας για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εντοπισμού ακατάλληλων τροφίμων στην αγορά.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου αυτού, τέθηκε ενώπιον της επιτροπής η επιφύλαξη του προέδρου του Συμβουλίου Τροφίμων αναφορικά με την ποινικοποίηση ορισμένων πράξεων ή παραλείψεων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις που αφορούν τις μικροβιολογικές παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με την υγιεινή των τροφίμων και διεξάγονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις για σκοπούς αυτοελέγχου.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διευκρίνισε ότι όλες οι διατάξεις των κοινοτικών κανονισμών οι οποίες επιβάλλουν υποχρεώσεις στους ιδιώτες και οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί ως παράρτημα στο νομοσχέδιο πρέπει να συμπληρώνονται απαραίτητα από τη δημιουργία ποινικού αδικήματος, το οποίο αναγκάζει τους υποκειμένους στο νόμο να συμμορφώνονται με αυτές.

Επιπρόσθετα, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους αναφορικά με την έκταση της εξουσιοδότησης του διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και του διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όπως αυτή προτείνεται στο υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ότι η πιο πάνω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να περιοριστεί η καθυστέρηση που παρατηρείται στην άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών των αναφερόμενων διευθυντών σε περίπτωση απουσίας τους, όπως απουσία στο εξωτερικό ή λόγω άδειας ανάπαυσης, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση και ελλιπή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ανησυχίες και επιφυλάξεις της επιτροπής για τον αριθμό των προσώπων που οι εν λόγω διευθυντές δύνανται να εξουσιοδοτούν, όπως αυτός προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, εισηγήθηκαν στην περίπτωση του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ο διευθυντής να έχει εξουσία να εξουσιοδοτεί τον προϊστάμενο των εν λόγω υπηρεσιών ή, σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει, το πρόσωπο που τον αναπληρεί ή τον αντικαθιστά και στην περίπτωση του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ο διευθυντής να έχει εξουσία να εξουσιοδοτεί το πρόσωπο που τον αναπληρεί ή τον αντικαθιστά.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, χωρίς να διαφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, εισηγήθηκαν τη δημιουργία Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων η οποία να συντονίζει το έργο όλων των υπηρεσιών που ασχολούνται με το θέμα αυτό.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής χαιρέτισαν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, αλλά παράλληλα εισηγήθηκαν την περαιτέρω επέκταση της αναφερόμενης εξουσιοδότησης των διευθυντών, καθώς και την αύξηση του προτεινόμενου ύψους της ποινής συγκεκριμένων αδικημάτων.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης συμφώνησαν με την ανάγκη ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Με βάση σχετική αιτιολογική έκθεση του αρμόδιου υπουργείου, υπάρχει η υποδομή σε εξοπλισμό για εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής και δεν αναμένονται επιπτώσεις από την εφαρμογή της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει την εισήγηση των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με το θέμα της εξουσιοδότησης και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

 

5 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων