Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Αντώνης Αντωνίου Φειδίας Σαρίκας
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 13 του περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών, ώστε να επέλθει μερική εναρμόνιση με τις διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών 2005/64/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ.

Η εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/64/ΕΚ πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου 2006. Αναφορικά με την Οδηγία 2005/66/ΕΚ, η προθεσμία εναρμόνισης ήταν η 25η Αυγούστου 2006.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, καθώς και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), η Οδηγία 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται, για να καταστεί δυνατή η έκδοση έγκρισης τύπου σε σχέση με τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλησης και ανάκτησης των οχημάτων. Καθορίζει επίσης την υποχρέωση εφαρμογής των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών με βάση καθορισμένες ημερομηνίες. Η Οδηγία 2005/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται, για να καταστεί δυνατή η έκδοση έγκρισης τύπου σε σχέση με συστήματα μετωπικής προστασίας που εφαρμόζονται στα οχήματα (π.χ. προφυλακτήρες, σχάρες κ.λπ.), είτε όταν αυτά εφαρμόζονται στα οχήματα κατασκευής είτε όταν πωλούνται ως ξεχωριστές τεχνικές ενότητες. Η Οδηγία καθορίζει επίσης την υποχρέωση εφαρμογής των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών με βάση καθορισμένες ημερομηνίες. Ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε ότι ορισμένα από τα συστήματα αυτά παρουσιάζουν κινδύνους για την ασφάλεια των πεζών και άλλων χρηστών των οδών σε περίπτωση σύγκρουσης και, ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η ρύθμιση των τεχνικών τους προδιαγραφών, ώστε να αποφεύγονται όσο είναι δυνατό σοβαροί τραυματισμοί από τα συστήματα αυτά.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συμφώνησε με τις διατάξεις των προτεινόμενων κανονισμών, δηλώνοντας ότι το θέμα είναι καθαρά τεχνικό.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

28 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων