Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Φειδίας Σαρίκας, εκπροσωπώντας την κ. Ρούλα Μαυρονικόλα
Γιάννος Λαμάρης
Ιωνάς Νικολάου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Οκτωβρίου και στις 16 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Eπιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και του Συνδέσμου Αυτοτελώς Εργαζομένων. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Οι υπό έγκριση τροποποιητικοί κανονισμοί περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πρόνοιες:

1. Γίνεται εισήγηση για αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών των αυτοτελώς εργαζομένων, οι οποίες αυξάνονται από δέκα σε δεκαέξι, για σκοπούς δικαιότερης ταξινόμησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες κατηγορίες:

α. “Καταστηματάρχες” με τεκμαρτό εισόδημα £162.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η προσθήκη αυτής της επαγγελματικής κατηγορίας ικανοποιεί αίτημα της ΠΟΒΕΚ, που υποβλήθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

β. “Πρόσωπα που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία” με τεκμαρτό εισόδημα £176.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, επειδή μελλοντικά, με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, υπάρχει κίνδυνος να παρουσιαστούν επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί, κρίθηκε σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη και υφιστάμενη ανάλογη πρόνοια, να προστεθεί η εν λόγω κατηγορία.

2. Αναθεωρούνται τα κατώτατα ποσά ασφαλιστέων αποδοχών (τεκμαρτά) των αυτοτελώς εργαζομένων με μέση αύξηση της τάξης του 13%. Η μέση αύξηση του 13% αποτελεί τη διαφορά της αύξησης του 16%, που προτεινόταν με τους κανονισμούς που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2005, με την ήδη ψηφισθείσα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αύξηση του 3,14%.

3. Καθορίζεται ότι το εισόδημα που εγκρίνεται μετά από αίτηση αυτοτελώς εργαζομένου για πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό του εισόδημα, πάνω στο οποίο θα καταβάλλονται εισφορές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

4. Παρέχεται δικαίωμα στο διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αυτοτελώς εργαζόμενο για πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό του εισόδημα, να ζητά από αυτόν ή να εξασφαλίζει ο ίδιος από οποιαδήποτε άλλη πηγή, περιλαμβανομένου του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, στοιχεία για εξακρίβωση των πραγματικών αποδοχών του αυτοτελώς εργαζομένου. Παρέχεται επίσης εξουσία στο διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να αναθεωρεί την αρχική του απόφαση οποτεδήποτε εξασφαλίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι πραγματικές αποδοχές του αυτοτελώς εργαζομένου είναι υψηλότερες από αυτές που καθόρισε στην αρχική του απόφαση, και τότε ο αυτοτελώς εργαζόμενος υποχρεούται να καταβάλει ανάλογες εισφορές που αντιστοιχούν στη διαφορά, καθώς και το σχετικό πρόσθετο τέλος.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα που κατέθεσε ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε καμιά περίπτωση δεν εγκρίνεται η καταβολή εισφορών πάνω σε αποδοχές χαμηλότερες του ποσού των εβδομαδιαίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

Σημειώνεται ότι για το εν λόγω δικαίωμα που παρέχεται στο διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δυνάμει της δεύτερης επιφύλαξης του άρθρου 3 των εν λόγω τροποποιητικών κανονισμών, δηλαδή τη δυνατότητα να εξασφαλίζει από οποιαδήποτε άλλη πηγή στοιχεία για εξακρίβωση των πραγματικών αποδοχών του αυτοτελώς εργαζομένου, ζητήθηκε από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή γνωμοδότηση από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σε επιστολή που στάλθηκε από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι οι λέξεις “από οποιαδήποτε πηγή” παρεισέφρησαν στο κείμενο εκ παραδρομής, δεδομένου ότι δεν υπάρχει γι’ αυτές εξουσιοδοτική διάταξη νόμου, ενώ το δικαίωμα του διευθυντή να εξασφαλίζει πληροφορίες από τον Έφορο Φόρου Εισοδήματος του παρέχεται ήδη από το άρθρο 86Α του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. Αναφέρεται περαιτέρω ότι η επίμαχη επιφύλαξη πρέπει να διαβάζεται ως ακολούθως:

«Νοείται, περαιτέρω, ότι ο διευθυντής έχει παράλληλα το δικαίωμα να εξασφαλίσει στοιχεία από τον Έφορο Φόρου Εισοδήματος για εξακρίβωση των πραγματικών αποδοχών του αυτοτελώς εργαζομένου:».

Στο σημείωμα που κατέθεσε ο διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρεται επίσης πως αναμφίβολα η σημαντικότερη τροποποίηση που επιδιώκεται με τους προτεινόμενους κανονισμούς είναι η μέση αύξηση των τεκμαρτών εισοδημάτων κατά 13% και τονίζεται παράλληλα πως η αύξηση που απαιτείται, για να φτάσουν τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων στα ίδια επίπεδα με τα εισοδήματα των μισθωτών, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, είναι 41%. Εν πάση όμως περιπτώσει, η έγκριση της αύξησης του 13%, αναφέρεται περαιτέρω, θα έχει ευεργετικότατες επιδράσεις σε όλες τις συντάξεις, και για τους μισθωτούς και για τους αυτοτελώς εργαζομένους. Πρώτιστα όμως και κύρια, επισημαίνεται, θα επωφεληθούν οι ίδιοι οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, των οποίων οι συμπληρωματικές συντάξεις θα αυξηθούν σταδιακά κατά μέσο όρο μέχρι και 13%, ενώ θα υπάρξουν επίσης ευεργετικές αυξήσεις για τους αυτοτελώς εργαζομένους και στις άλλες παροχές που δικαιούνται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, τοποθετούμενος στο εν λόγω θέμα, ανέφερε ότι συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, όπως και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) συμφώνησαν με τους εν λόγω τροποποιητικούς κανονισμούς.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα στο οποίο, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται ότι υιοθετούν την αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών, με δύο όμως επιφυλάξεις: Πρώτον, να μη χρησιμοποιηθεί η αναδιάρθρωση για ανεξέλεγκτες αυξήσεις επί των τεκμαρτών εισοδημάτων και, δεύτερον, με βάση την αναδιάρθρωση, να γίνεται δικαιότερη κατανομή των μικροκαταστηματαρχών-επαγγελματιών στη σωστή κατηγορία. Στο ίδιο υπόμνημα σημειώνεται ότι τους ανησυχεί η πολύ μεγάλη αύξηση που προτείνεται στα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων, οι οποίοι δεν απολαμβάνουν τις ίδιες παροχές και επιδόματα που παίρνουν οι μισθωτοί. Επίσης, περιλαμβάνεται εισήγηση όπως, ανάλογα με την κάθε κατηγορία, προστίθεται μια μικρή αύξηση μέχρι 5% πέραν των κανονικών χρονικών αυξήσεων για ορισμένα χρόνια, μέχρις ότου εξισωθούν οι εισφορές των αυτοτελώς εργαζομένων με τις εισφορές των μισθωτών, νοουμένου και πάλι ότι θα παίρνουν και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι τις ίδιες παροχές και βοηθήματα με αυτά των μισθωτών.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης ΕΚΑ ανέφερε ότι, εφόσον υπάρχει το στοιχείο της ένστασης, συμφωνεί με τους εν λόγω κανονισμούς. Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης ΠΕΚ ανέφερε ότι συμφωνεί με τους εν λόγω κανονισμούς. Ο εκπρόσωπος του “Παναγροτικού Συνδέσμου” ανέφερε ότι συμφωνεί πως υπάρχει ανάγκη αύξησης των συντάξεων, αλλά διαφωνεί με την αύξηση στην εισφορά των γεωργών, των οποίων τα έσοδα είναι μειωμένα. Επίσης, ο εκπρόσωπος της “Αγροτικής” ανέφερε ότι συμφωνεί με τους τροποποιητικούς κανονισμούς, αλλά εισηγήθηκε όπως το επιπλέον ποσό εισφοράς για τους αγρότες καταβάλλεται από την κυβέρνηση.

Ο εκπρόσωπος της Οργάνωσης Αυτοτελώς Εργαζομένων Κύπρου κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στην επιτροπή, στο οποίο καταγράφονται οι απόψεις/εισηγήσεις της οργάνωσης επί των προτεινόμενων κανονισμών. Ανέφερε δε, μεταξύ άλλων, ότι είναι εναντίον της έγκρισης των κανονισμών, αν δεν αποκατασταθούν οι αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών ηγέρθη, ανάμεσα σε άλλα ζητήματα, και το θέμα σχετικά με την εξουσία που παρέχεται με τους προτεινόμενους κανονισμούς στο διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εξασφαλίζει στοιχεία από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για εξακρίβωση των πραγματικών αποδοχών του αυτοτελώς εργαζομένου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να κληθούν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων ανέφερε ότι, ενώ κανονικά η κοινοποίηση οποιωνδήποτε στοιχείων γίνεται μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, στην περίπτωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων η δυνατότητα για εξασφάλιση στοιχείων από τον Έφορο Φόρου Εισοδήματος προβλέπεται στον ίδιο τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανέφερε ότι εκ πρώτης όψεως δεν υπάρχει πρόβλημα με τη συλλογή στοιχείων από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, αν και εφόσον αυτό αναφέρεται πάνω στο σχετικό έντυπο, ώστε να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Διευκρίνισε επίσης ότι είναι θέμα ενημέρωσης και όχι συγκατάθεσης του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ζήτησε με επιστολή του όπως αλλάξει η ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω κανονισμών από την πρώτη ημέρα του μήνα εισφορών, Οκτωβρίου του 2006, στην 29η Δεκεμβρίου 2006.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, εκφράζοντας και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, σημείωσε προς τους εκπροσώπους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι θα πρέπει, μαζί με τις αυξήσεις που προτείνονται για τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοεργοδοτουμένων, να υπάρξει και μια προσπάθεια βελτίωσης των δικαιωμάτων τους από το ταμείο, ιδιαίτερα στο θέμα της άδειας ασθενείας, όπου φαίνεται να υπάρχει δυσμενής διάκριση. Ο διευθυντής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποσχέθηκε ότι το ταμείο και το υπουργείο θα εξετάσουν σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο, με θετικό πνεύμα.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των εν λόγω κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των εν λόγω κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί, με εξαίρεση την αύξηση που επιβάλλεται στην επαγγελματική κατηγορία των γεωργών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων, αλιέων και ασχολουμένων με παρόμοια επαγγέλματα, για την οποία πιστεύει ότι δεν πρέπει να επιβληθεί οποιαδήποτε αύξηση των εισφορών λόγω της αποδεδειγμένης μείωσης των εισοδημάτων τους τα τελευταία χρόνια και προτείνει όπως το θέμα επανεξεταστεί μετά από δύο χρόνια.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί των υπό αναφορά κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

22 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων