Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αποχετεύσεων Πέρα Χωρίου-Νήσου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006» και «Οι περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 23 Οκτωβρίου και 27 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πέρα Χωρίου-Νήσου, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός και των δύο υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση του ορισμού του όρου “εκτιμημένη αξία” στους αντίστοιχους βασικούς κανονισμούς του, ώστε αυτός να συνάδει με την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος. Επιπρόσθετα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών κανονισμών, ώστε:

1. να αυξηθεί, με βάση τους πρώτους κανονισμούς, το ανώτατο όριο του τέλους που καθορίζεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πέρα Χωρίου-Νήσου με βάση την κατανάλωση νερού από 6 σεντ, που ισχύει σήμερα, σε 25 σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού από το κοινοτικό συμβούλιο Πέρα Χωρίου-Νήσου. Επιπρόσθετα, σκοπείται αύξηση κατά το ίδιο ποσό του τέλους που επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ή κατόχους υποστατικών οι οποίοι προμηθεύονται νερό από άλλη πηγή εκτός του κοινοτικού συμβουλίου Πέρα Χωρίου-Νήσου και το οποίο τέλος καθορίζεται ανάλογα με τα κυβικά μέτρα λυμάτων ή βιομηχανικών απορριμματικών υγρών τα οποία εκκενώνονται στον υπόνομο οικοδομής.

2. Να αυξηθεί, με βάση τους δεύτερους κανονισμούς, το ανώτατο όριο του τέλους που καθορίζεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου με βάση την κατανάλωση νερού από 15 σεντ, που ισχύει σήμερα, σε 25 σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού από το δήμο Πάφου ή οποιοδήποτε άλλο δήμο. Επιπρόσθετα, σκοπείται αύξηση του τέλους που επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ή κατόχους υποστατικών οι οποίοι προμηθεύονται νερό από άλλη πηγή εκτός του δήμου Πάφου ή οποιουδήποτε άλλου δήμου από 10 σεντ, που ισχύει σήμερα, σε 25 σεντ και το οποίο τέλος καθορίζεται ανάλογα με τα κυβικά μέτρα λυμάτων ή βιομηχανικών απορριμματικών υγρών τα οποία εκκενώνονται στον υπόνομο οικοδομής.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πέρα Χωρίου-Νήσου και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, αντίστοιχα, οι προτεινόμενες αυξήσεις κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου τα πιο πάνω συμβούλια να μπορούν να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να καλύπτουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εν λόγω αποχετευτικών συστημάτων.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής υποστήριξαν πως οι αυξήσεις που προτείνονται με τους υπό αναφορά κανονισμούς είναι πολύ υψηλές, γι’ αυτό και θα πρέπει να επιβληθούν από τα υπό αναφορά συμβούλια κλιμακωτά. Επιπρόσθετα, υποστήριξαν πως οι λογαριασμοί των συμβουλίων αποχετεύσεων πρέπει αφενός να υπόκεινται σε έλεγχο και αφετέρου να ενημερώνονται γι’ αυτούς και οι καταναλωτές, για να υπάρχει διαφάνεια των οικονομικών τους, ώστε οι πολίτες να είναι ενήμεροι της ενδεχόμενης ανάγκης για την επιβολή των αυξήσεων, τις οποίες καλούνται, κατά καιρούς, να πληρώνουν.

Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και του Γραφείου Προγραμματισμού, δήλωσαν πως οι πιο πάνω προτεινόμενες αυξήσεις των τελών που επιβάλλονται με βάση την κατανάλωση νερού κρίνονται αναγκαίες, ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια στα Συμβούλια Αποχετεύσεων Πέρα Χωρίου-Νήσου και Πάφου να επιβάλλουν τέλη ανάλογα με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με την οικονομική κατάσταση των πιο πάνω συμβουλίων αποχετεύσεων και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Την υιοθέτηση της προτεινόμενης αύξησης του τέλους που επιβάλλεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πέρα Χωρίου-Νήσου σε σχέση με την κατανάλωση νερού, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτή θα επιβληθεί κλιμακωτά. Ειδικότερα, η επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή όπως το πιο πάνω τέλος καθοριστεί κατά ανώτατο όριο μέχρι τα 25 σεντ, αλλά να δύναται το συμβούλιο να επιβάλλει αύξηση από την 1η Ιανουαρίου 2007, κλιμακωτά, ως ακολούθως:

α. Μέχρι 15 σεντ έως την 31η Δεκεμβρίου 2007.

β. Μέχρι 19 σεντ έως την 31η Δεκεμβρίου 2008.

γ. Μέχρι 22 σεντ έως την 31η Δεκεμβρίου 2009.

δ. Μέχρι 25 σεντ από την 1η Ιανουαρίου 2010.

2. Την υιοθέτηση της προτεινόμενης αύξησης του τέλους που επιβάλλεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου σε σχέση με την κατανάλωση νερού, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτή θα επιβληθεί κλιμακωτά. Ειδικότερα, η επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή όπως το πιο πάνω τέλος καθοριστεί κατά ανώτατο όριο μέχρι 25 σεντ και να δύναται το συμβούλιο να επιβάλει αύξηση από την 1η Ιανουαρίου 2007, κλιμακωτά, ως ακολούθως:

α. Μέχρι 21 σεντ έως την 31η Δεκεμβρίου 2007.

β. Μέχρι 25 σεντ από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε τα κείμενα των υπό αναφορά κανονισμών, σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

28 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων