Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στον Τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Ρούλα Μαυρονικόλα
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Περδίκης
Νίκος Τορναρίτης  
Ανδρέας Αγγελίδης, εκπροσωπώντας  
τον κ. Σοφοκλή Φυττή  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η κύρωση της συμφωνίας που συνομολογήθηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία στόχο έχει την αποτροπή και μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο κρατών, που θα συμβάλλει στην προώθηση κοινών προγραμμάτων εφαρμογής και συνεργασίας στον τεχνολογικό τομέα, τη διμερή μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Η ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας βάσει του άρθρου 169.2 του συντάγματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η πιο πάνω συμφωνία προνοεί, μεταξύ άλλων, όπως οι δύο συμβαλλόμενες χώρες συνεργαστούν σε συγκεκριμένους τομείς που έχουν προσδιοριστεί από κοινού, οι οποίοι ενδέχεται να διευρυνθούν, με την έγκριση των μερών της συμφωνίας, όπως αυτοί εκτίθενται στο άρθρο 1 της συμφωνίας, ως ακολούθως:

1. Ανάπτυξη αειφόρων στρατηγικών και προγραμμάτων στα πλαίσια των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Στρατηγικής για Αειφόρο Ανάπτυξη.

2. Διαμόρφωση της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και πιστωτικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης.

3. Προώθηση της δημιουργίας αποδοτικής υποδομής για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου και των δεσμεύσεων προς τις επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών και την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη.

4. Κατάρτιση σε περιβαλλοντικά θέματα.

5. Ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση των υποδομών χρήσης νερού.

6. Εφαρμογή των μηχανισμών που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο, σε συμφωνία με σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης σε συνεργασία με τα προγράμματα για τη διαχείριση παράκτιων περιοχών του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών.

8. Οικολογική αποκατάσταση και επαναφορά των μολυσμένων περιοχών.

9. Καταπολέμηση της ερημοποίησης.

10. Προστασία της φύσης.

11. Διαχείριση αποβλήτων.

Οι ίδιοι δήλωσαν, τέλος, ότι η συνεργασία που επιτυγχάνεται βάσει της πιο πάνω συμφωνίας θα έχει θετικές επιπτώσεις και για τις δύο συμβαλλόμενες χώρες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας στην οποία αναφέρεται.

 

 

 

29 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων