Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Κυριάκος Χατζηγιάννη Άγγελος Βότσης
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 12 Σεπτεμβρίου και 28 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ), εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ και της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας. Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η εφαρμογή στη Δημοκρατία του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας μέσω της θέσπισης εθνικών εκτελεστικών κανόνων, καθώς και της εισαγωγής ρυθμίσεων, με βάση διακριτικές ευχέρειες που παρέχει στα κράτη μέλη ο Κανονισμός.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η υιοθέτηση της κοινοτικής Οδηγίας 2003/72/ΕΚ σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων στις υποθέσεις των Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Εταιρειών (SCE) που συστήνονται με βάση τον κοινοτικό Κανονισμό 1435/2003.

Ο Κανονισμός 1435/2003, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη από τις 18 Αυγούστου 2006, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου νομικού πλαισίου, εντός του οποίου συνεργατικά ιδρύματα ή και άλλες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα από διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να σχεδιάζουν και να οργανώνουν σε κοινοτική κλίμακα τις εργασίες τους υπό τη μορφή Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας.

Δυνάμει των διατάξεων του υπό αναφορά κανονισμού, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία μπορεί να συσταθεί:

1. από πέντε τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, τα οποία διαμένουν σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη μέλη· ή

2. από πέντε τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα και εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, συσταθείσες σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους μέλους και οι οποίες διέπονται από το δίκαιο δύο τουλάχιστον διαφορετικών κρατών μελών· ή

3. από συγχώνευση δύο συνεταιρισμών που προϋπάρχουν· ή

4. από τη μετατροπή ενός εθνικού συνεταιρισμού σε SCE χωρίς προηγούμενη λύση του, εφόσον ο εν λόγω συνεταιρισμός έχει την καταστατική του έδρα και την κεντρική του διοίκηση σε ένα κράτος μέλος και εγκατάσταση ή θυγατρική εταιρεία σε άλλο κράτος μέλος.

Ο Κανονισμός 1435/2003 θα αποτελεί τη νομική βάση για τη σύσταση και λειτουργία SCE, όπως αντίστοιχα ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος αποτελεί τη νομική βάση για την ίδρυση και λειτουργία συνεργατικών ιδρυμάτων στην Κύπρο. Βασική ιδιαιτερότητα των SCE είναι η προϋπόθεση σύμπραξης φυσικών ή νομικών προσώπων από δύο τουλάχιστον κράτη μέλη, προκειμένου να είναι δυνατή η σύστασή τους. Σημειώνεται ότι, βάσει του κανονισμού, εθνικά συνεργατικά ιδρύματα όπως οι συνεργατικές εταιρείες της Κύπρου, που λειτουργούν δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, θα δύνανται να μετατραπούν σε SCE κατόπιν διετούς δραστηριοποίησης σε άλλο κράτος μέλος ή να συγχωνευθούν με συνεργατικό οργανισμό άλλου κράτους μέλους και μέσω της συγχώνευσης αυτής να προκύψει SCE.

Η Οδηγία 2003/72/ΕΚ, η οποία θα έπρεπε να είχε υιοθετηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι τις 18 Αυγούστου 2006, αποσκοπεί στο να κατοχυρώσει το δικαίωμα των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση και ενδεχομένως συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που άπτονται της λειτουργίας της SCE. Σημειώνεται ότι, καθόσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων, η Οδηγία 2003/72/ΕΚ αφορά μόνο τις SCE και όχι και τα συνεργατικά ιδρύματα που λειτουργούν δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

Οι σημαντικότερες πρόνοιες του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι:

1. Ο καθορισμός του Εφόρου της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ως της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή στη Δημοκρατία του Κανονισμού 1435/2003.

2. Η εισαγωγή σειράς ρυθμίσεων, με βάση διακριτικές ευχέρειες που παρέχει στα κράτη μέλη ο Κανονισμός 1435/2003, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή σε σχέση με SCE που εγγράφονται ή δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία ή συνεργατικές εταιρείες εγγεγραμμένες δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου που δυνατό να συμμετάσχουν μέσω συγχώνευσης στη σύσταση SCE.

3. Η άρση των οποιωνδήποτε εμποδίων δυνατό να ανακύψουν κατ’ εφαρμογή των νόμων της Δημοκρατίας σε σχέση με την σε οποιοδήποτε τομέα στην Κύπρο δραστηριοποίηση SCE που ικανοποιούν τα κριτήρια που ισχύουν για κυπριακές εταιρείες ή εταιρείες κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

4. Η επέκταση των εποπτικών και ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων του Εφόρου και της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και στις SCE που εγγράφονται ή δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία.

5. Οι διατάξεις για διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε σχέση με την παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού 1435/2003.

Οι σημαντικότερες πρόνοιες του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι:

1. Το πλαίσιο για τη σύνθεση και τα καθήκοντα της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας που συγκροτείται σε κάθε περίπτωση σύστασης SCE και εκπροσωπεί τους εργαζομένους (από όλα τα κράτη μέλη) κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ρόλο τους εντός της SCE, οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και των αρμόδιων οργάνων των συμμετεχόντων στη σύσταση της SCE νομικών οντοτήτων.

2. Ο καθορισμός του περιεχομένου της συμφωνίας που θα διέπει το ρόλο των εργαζομένων εντός της SCE στις περιπτώσεις που οι διαπραγματεύσεις καταλήγουν σε συμφωνία.

3. Οι ρυθμίσεις που πρέπει να εισάγονται σε σχέση με το ρόλο των εργαζομένων εντός της SCE στις περιπτώσεις που οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήγουν σε συμφωνία.

4. Οι ειδικοί κανόνες για το ρόλο των εργαζομένων σε SCE που συστήνονται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή από μια μοναδική νομική οντότητα και από φυσικά πρόσωπα.

5. Οι διατάξεις σε σχέση με την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, την προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων και τα αδικήματα και τις ποινές για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το νόμο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα σχετικά επεξηγηματικά σημειώματα τα οποία συνοδεύουν τα δύο υπό αναφορά νομοσχέδια:

1. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για μεταβατική ρύθμιση.

2. Δεν αναμένονται δυσκολίες στην υλοποίηση των προτεινόμενων νομοθεσιών. Η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, θα είναι αρμόδια για την εφαρμογή τόσο των προτεινόμενων νομοθεσιών όσο και του Κανονισμού 1435/2003. Στην εφαρμογή του δεύτερου νόμου που προτείνεται με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, αρμοδιότητα θα έχει επίσης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Δεν αναμένονται δυσμενείς οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

4. Το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και έγινε διαβούλευση με το συνεργατικό κίνημα, το οποίο και συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

5. Το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και έγινε διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το συνεργατικό κίνημα και τις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, που συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΣΕΚ απέστειλαν προς την επιτροπή σχετική επιστολή στην οποία ανέφεραν ότι κάποιες από τις απόψεις τις οποίες είχαν εκφράσει στα πλαίσια της ετοιμασίας της υπό αναφορά νομοθεσίας είχαν περιληφθεί στο κείμενο, όπως αυτό προωθείται για ψήφιση.

6. Δεν αναμένεται άμεσο σημαντικό κόστος από την εφαρμογή των προτεινόμενων νομοθεσιών. Το μακροχρόνιο διοικητικό κόστος θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα προκύψει για τη σύσταση και λειτουργία SCE από τους κοινοτικούς πολίτες, το οποίο όμως αναμένεται ότι θα αντισταθμίζεται από τα οφέλη που θα προκύψουν στην οικονομία από τη δραστηριοποίηση των SCE.

Στα πλαίσια της μελέτης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, η βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Μαρία Κυριακού κατέθεσε γραπτό υπόμνημα με αριθμό εισηγήσεων για αλλαγές επί του κειμένου του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου. Η Νομική Υπηρεσία, αφού μελέτησε τις εισηγήσεις αυτές, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, επισήμανε στην επιτροπή εκείνες οι οποίες θα ήταν εφικτό να υιοθετηθούν, ώστε να μην υπάρξει διαφοροποίηση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και των υπόλοιπων μελών της επιτροπής, αριθμός εισηγήσεων ενσωματώθηκε στο κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου από τη Νομική Υπηρεσία. Λόγω του ότι το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο συνδέεται άμεσα με το πρώτο, η Νομική Υπηρεσία προέβη σε τροποποίηση και αυτού του κειμένου, εισάγοντας σ’ αυτό τις αλλαγές οι οποίες είχαν συμφωνηθεί και τύγχαναν εφαρμογής σ’ αυτό. Οι σημαντικότερες εισηγήσεις οι οποίες ενσωματώθηκαν στα κείμενα των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων, πέρα από τις νομοτεχνικές αλλαγές, αφορούν:

1. την αναφορά σε Ευρωπαϊκή Συνεργατική Εταιρεία, αντί σε Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, και τη χρήση του όρου “SCE”, αντί “ΕΣΕ”, και

2. τη δυνατότητα να προσβληθεί ενώπιον του αρμόδιου επαρχιακού δικαστηρίου της Δημοκρατίας οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών από SCE, αντί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Επίσης, το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, κατέθεσε στην επιτροπή, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, αριθμό εισηγήσεων για το πρώτο νομοσχέδιο, με σκοπό την εξέτασή τους σε μεταγενέστερο στάδιο, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, η επιτροπή, αφού έκρινε ότι τα κείμενα των εν λόγω νομοσχεδίων δεν απέδιδαν ικανοποιητικά τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 και της κοινοτικής Οδηγίας 2003/72/ΕΚ, ζήτησε γραπτώς από τους αρμοδίους όπως προβούν σε επανασύνταξή τους, με τρόπο που να λαμβάνεται υπόψη το πλήρες κείμενο του υπό αναφορά κανονισμού και της υπό αναφορά Οδηγίας.

Ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, απαντώντας μέσω επιστολής του, ζήτησε όπως διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας και λειτουργών της υπηρεσίας του, αλλά και της Νομικής Υπηρεσίας, με σκοπό τον καθορισμό των αλλαγών που θα έπρεπε να επέλθουν στα νομοσχέδια, ώστε να καταστεί δυνατή η ψήφισή τους σε νόμους το συντομότερο δυνατό, αφού για τα υπό αναφορά νομοσχέδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς την Κυπριακή Δημοκρατία για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή πραγματοποίησε ακόμη δύο συνεδρίες στις οποίες παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, στα πλαίσια των οποίων οι τελευταίοι ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν περιθώρια περαιτέρω τροποποίησης των κειμένων των νομοσχεδίων, αφού αυτό πιθανόν να οδηγούσε σε λανθασμένη μεταφορά των προνοιών του σχετικού κανονισμού και της σχετικής Οδηγίας στην κυπριακή έννομη τάξη και κατ’ επέκταση παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας Νόμος του 2006» και «Ο περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας όσον Αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2006», αντίστοιχα.

 

 

28 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων