Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος Κώστας Κωνσταντίνου
Σωτήρης Σαμψών Ζαχαρίας Κουλίας
Κώστας Παπακώστας Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Άριστος Αριστοτέλους Νίκος Κουτσού
Σωκράτης Χάσικος  

. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 12 Μαΐου 2005 και 12 Οκτωβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμου, ώστε να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που παρατηρήθηκε κατά την εφαρμογή του αναφορικά με το μη καθορισμό στη βασική νομοθεσία των στοιχείων που συνθέτουν την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της λιποταξίας αξιωματικού στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, το πιο πάνω νομοθετικό κενό εντοπίστηκε στα πλαίσια της μελέτης από τη Στρατιωτική Εισαγγελία υπόθεσης Δόκιμου Εφέδρου Αξιωματικού (ΔΕΑ) της Εθνικής Φρουράς, εναντίον του οποίου είχε διενεργηθεί ποινική ανάκριση για τη διάπραξη του αδικήματος της λιποταξίας στο εσωτερικό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ενώ στη σχετική διάταξη της βασικής νομοθεσίας προβλέπεται το αδίκημα της λιποταξίας οπλίτη στο εσωτερικό και καθορίζονται ρητά τα αντικειμενικά στοιχεία της υπόστασης του αδικήματος αυτού, δηλαδή οι προϋποθέσεις και οι προθεσμίες κάτω από τις οποίες οπλίτης καθίσταται υπαίτιος της διάπραξης του εν λόγω αδικήματος, καθώς και η ποινική κύρωσή του, σε άλλο σχετικό άρθρο της εν λόγω νομοθεσίας καθορίζεται μόνο η ποινική κύρωση του αδικήματος της λιποταξίας αξιωματικού, χωρίς να καθορίζονται σ’ αυτήν τα αντικειμενικά στοιχεία της υπόστασής του.

Το νομοθετικό αυτό κενό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη θεμελίωση και απόδειξη της κατηγορίας του αδικήματος της λιποταξίας αξιωματικού στο εσωτερικό κατά την εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων από το Στρατιωτικό Δικαστήριο, δεδομένου ότι δεν μπορεί να γίνει αναλογική εφαρμογή της σχετικής διάταξης της βασικής νομοθεσίας που προβλέπει το αδίκημα της λιποταξίας οπλίτη στο εσωτερικό.

Υπό το φως των πιο πάνω, το εν λόγω θέμα μελετήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) και κρίθηκε σκόπιμο όπως οι διατάξεις του περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμου που αφορούν το αδίκημα της λιποταξίας στο εσωτερικό αναθεωρηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλυφθεί το πιο πάνω νομοθετικό κενό που παρατηρείται.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, η επιτροπή έκρινε πως οι προβλεπόμενες σ’ αυτό ποινές είναι πολύ αυστηρές, γι’ αυτό και, αφού έλαβε υπόψη ότι οι επιβληθείσες μέχρι σήμερα από το Στρατιωτικό Δικαστήριο ποινές είναι πολύ χαμηλότερες, αποφάσισε να επιφέρει στο κείμενό του τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Να διαμορφώσει την προτεινόμενη πρόνοιά του με βάση την οποία λιποτάκτης στο εσωτερικό θα θεωρείται κάθε στρατιωτικός ο οποίος απουσιάζει χωρίς άδεια από το σώμα ή την υπηρεσία στην οποία ανήκει ή τη φυλακή στην οποία κρατείται ή το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται μετά την παρέλευση δύο ημερών από τη βεβαιωμένη απουσία του και να διαχωρίσει την εν λόγω ποινή, ανάλογα με το αν πρόκειται για οπλίτη ή αξιωματικό, ώστε, αν πρόκειται για οπλίτη, αυτός να θεωρείται λιποτάκτης μετά την παρέλευση τριών ημερών από τη βεβαιωμένη απουσία του, και, αν πρόκειται για αξιωματικό, μετά την παρέλευση δύο ημερών.

2. Να μειώσει την προτεινόμενη σ’ αυτό ποινή οπλίτη που διαπράττει λιποταξία στο εσωτερικό σε ειρηνική περίοδο, ώστε να τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, αντί με φυλάκιση πέντε ετών που προτείνεται.

3. Να μειώσει την προτεινόμενη σ’ αυτό ποινή οπλίτη που διαπράττει λιποταξία στο εσωτερικό σε πολεμική περίοδο, ένοπλη στάση, κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή επιστράτευσης, ώστε να τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, αντί με φυλάκιση δεκαπέντε ετών που προτείνεται.

4. Να μειώσει την προβλεπόμενη σ’ αυτό ποινή αξιωματικού που διαπράττει λιποταξία στο εσωτερικό σε ειρηνική περίοδο, ώστε να τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, αντί με φυλάκιση οκτώ ετών που προτείνεται.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

 

 

21 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων