Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Μη μέλη της επιτροπής:
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αβέρωφ Νεοφύτου
Γιάννος Λαμάρης Νικόλας Παπαδόπουλος
Ιωνάς Νικολάου Άγγελος Βότσης
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Βαρνάβα
Αθηνά Κυριακίδου  
Ρούλα Μαυρονικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνοδευόμενος από τη γενική διευθύντρια και άλλους λειτουργούς του υπουργείου του, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών (ΠΑΣΥΠΕ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Αρτοποιών, του Συνδέσμου Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ), της Ένωσης Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Κύπρου (ΕΝΕΛΕΚ), της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των καταστημάτων, καθώς και τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των υπαλλήλων που εργοδοτούνται σ’ αυτά, έτσι ώστε να συνάδει το λιανικό εμπόριο με τα σημερινά δεδομένα και τις σημερινές ανάγκες των καταναλωτών, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και οι συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο αυτό τα καταστήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα γενικά και ειδικά, και καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας τους. Επιπρόσθετα, διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα οποία αποσυνδέονται από τα θέματα λειτουργίας των καταστημάτων, καθορίζονται οι αργίες μετ’ απολαβών των υπαλλήλων αυτών, ενισχύεται το συνεχές ωράριο εργασίας, κατοχυρώνεται η ημερήσια ανάπαυση και καθιερώνονται τρία ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα.

Περαιτέρω, για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του νόμου, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο καθορίζονται αναλυτικά οι εξουσίες και τα καθήκοντα των επιθεωρητών και παράλληλα αυξάνονται οι ποινές για όλους όσοι παραβαίνουν τη νομοθεσία, έτσι ώστε αυτές να καταστούν αποτρεπτικές.

Όπως είναι γνωστό, η υφιστάμενη νομοθεσία περί Βοηθών Καταστημάτων θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1942 και παρέμεινε ουσιαστικά αναλλοίωτη μέχρι σήμερα ως προς τη βασική φιλοσοφία και τους μηχανισμούς της.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του αρμόδιου υπουργείου που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, ο λόγος για τη μη αναθεώρηση της νομοθεσίας οφείλεται στην ευαισθησία που χαρακτηρίζει το όλο θέμα και τον κίνδυνο να ακολουθήσουν έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανώσεων σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών προνοιών. Οι πιο πάνω αδυναμίες και ανεπάρκειες δημιούργησαν μια κατάσταση αταξίας στο χώρο του λιανικού εμπορίου, συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των διάφορων κατηγοριών καταστημάτων, μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθεια αποτελεσματικής αστυνόμευσης για την τήρηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και άλλα προβλήματα ερμηνείας και ασυμβατότητας ορισμένων διατάξεών του.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω αδυναμιών είναι τα χαμηλά επίπεδα τήρησης της νομοθεσίας παρά το μεγάλο αριθμό των σχετικών καταγγελιών, η μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, των αργιών και των ημιαργιών και ιδιαίτερα των ειδικών ωραρίων κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, η παράνομη λειτουργία καταστημάτων μέχρι και σε εικοσιτετράωρη βάση, η σχεδόν ανεξέλεγκτη πώληση προϊόντων, η απουσία αντικειμενικών κριτηρίων που να καθορίζουν επακριβώς τις τουριστικές περιοχές και τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων στις περιοχές αυτές, τα προβλήματα ερμηνείας των διατάξεων της νομοθεσίας και τα προβλήματα συμβατότητας των διατάξεων αυτών με συναφείς διατάξεις άλλων νομοθεσιών.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, το αρμόδιο υπουργείο ξεκίνησε από το 2001 τις προσπάθειες για αναθεώρηση και ριζικό εκσυγχρονισμό των σχετικών ρυθμίσεων σε συνεχή διαβούλευση με όλες τις εμπλεκόμενες οργανώσεις. Αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών αποτελεί το παρόν νομοσχέδιο, με το οποίο προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Αποσυνδέονται οι διατάξεις που αφορούν τους όρους απασχόλησης των υπαλλήλων από τις διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων.

2. Τα καταστήματα διαχωρίζονται σε γενικά και ειδικά και το καθένα από αυτά έχει το δικό του ωράριο λειτουργίας.

3. Τα γενικά καταστήματα μπορούν να διαθέτουν οποιαδήποτε είδη, ενώ τα ειδικά καταστήματα μπορούν να διαθέτουν μόνο όσα είδη καθορίζονται με διάταγμα του αρμόδιου υπουργού.

4. Γίνεται ανακατανομή και μικρή επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των γενικών καταστημάτων.

5. Υιοθετούνται πιο αντικειμενικά κριτήρια για τον καθορισμό των τουριστικών περιοχών.

6. Παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να οργανώνουν το χρόνο εργασίας τους μέσω ενός συνδυασμού ελεύθερου πρωινού και απογεύματος όσον αφορά την εργοδότηση των υπαλλήλων τους.

7. Διασφαλίζονται τα υφιστάμενα κεκτημένα όσον αφορά την εργοδότηση των υπαλλήλων των καταστημάτων, δηλαδή το ημερήσιο ωράριο των οκτώ ωρών, το εβδομαδιαίο ωράριο των τριάντα οκτώ ωρών, η υπερωριακή αμοιβή, το διάλειμμα, οι δεκατέσσερις αργίες μετ’ απολαβών, η παραχώρηση τριών ελεύθερων πρωινών ή απογευμάτων την εβδομάδα σε σύγκριση με δύο που ίσχυαν σήμερα και άλλα.

8. Ενισχύεται το συνεχές ωράριο και παρέχεται δυνατότητα εθελοντικής τήρησης της μεταμεσημβρινής ανάπαυσης.

9. Κατοχυρώνεται το δικαίωμα των υπαλλήλων των καταστημάτων για ελεύθερο απόγευμα το Σάββατο ή την Κυριακή ανά δύο εβδομάδες.

Επιπρόσθετα, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι στο υπό αναφορά νομοσχέδιο λήφθηκαν υπόψη οι ανησυχίες, τα συμφέροντα και οι ευαισθησίες όλων των πλευρών και μέσα από συναινετικές λύσεις επιδιώχθηκε να διασφαλιστούν:

· η εξυπηρέτηση του καταναλωτή,

· η κατοχύρωση και βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων,

· η προφύλαξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και

· η διασφάλιση της ορθολογικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, με το νομοσχέδιο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια να ικανοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να υιοθετηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που να είναι λειτουργικό, δίκαιο και ισοζυγισμένο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, σε περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών στο προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να διαταραχθεί η ισορροπία που αυτό προτείνει και να επακολουθήσουν συζητήσεις και αχρείαστες αντιπαραθέσεις.

Ο αρμόδιος υπουργός απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών διευκρίνισε ότι υπάρχει πρόθεση του υπουργείου να εφαρμόσει το νόμο μέσω των αρμόδιων επιθεωρητών, οι προτεινόμενες ποινές κρίνονται ικανοποιητικές, υπάρχει πρόθεση να επανακαθοριστούν τα κριτήρια για τις τουριστικές περιοχές.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής πολλά υπομνήματα/εισηγήσεις των οργανώσεων που παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής, οι οποίες ανέλυσαν και προφορικά τις θέσεις τους. Οι εκπρόσωποι των πιο πάνω οργανώσεων, παρά τις επιμέρους διαφωνίες τους σε διάφορες πρόνοιες του νομοσχεδίου, θεωρούν το νομοσχέδιο αυτό κατά γενική αντίληψη μια καλή βάση για ρύθμιση του όλου θέματος.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Κύπρου δήλωσε ότι η υιοθέτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου θα οδηγήσει τον κλάδο σε εξαφάνιση, εκτός εάν υπάρξει τροποποίησή του και γίνει ξεκάθαρος διαχωρισμός του ζαχαροπλαστείου από το αρτοποιείο, ώστε να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός όλων των εμπλεκόμενων καταστηματαρχών.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν σωρεία ερωτήσεων τόσο στον αρμόδιο υπουργό όσο και στους εμπλεκόμενους φορείς για τις οποίες έτυχαν σχετικών απαντήσεων.

Υπό το φως πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αποφάσισαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής, σημειώνοντας παράλληλα την πρόθεση του αρμόδιου υπουργείου να υπάρξει ειδική πρόνοια στο σχετικό διάταγμα που θα εκδοθεί από τον υπουργό για τον καθορισμό των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θα διατίθενται από τα ειδικά καταστήματα, έτσι ώστε να καταβληθεί προσπάθεια να διαχωριστούν τα προϊόντα που πωλούν τα ζαχαροπλαστεία από αυτά που πωλούν τα αρτοποιεία.

23 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων