Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε αρκετές συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Οκτωβρίου και 14 Νοεμβρίου 2006. Στις πιο πάνω συνεδριάσεις κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Όπως είναι γνωστό, το συναφές νομοσχέδιο και οι σχετικοί κανονισμοί εξετάστηκαν και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας της προηγούμενης Βουλής σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2005 και Μαρτίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥΚ), της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), της Συντονιστικής Επιτροπής Φοιτητών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Φοιτητικής Ένωσης Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ) και την Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ), το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, με νέα πιο λειτουργική νομοθεσία, οι διατάξεις της οποίας θα ενοποιούν και θα αναθεωρούν την υφιστάμενη νομοθεσία, που τέθηκε σε ισχύ το 1997 και τροποποιήθηκε έκτοτε, και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και πρόνοιες που θα αποσκοπούν στην εναρμόνισή της με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Με την προτεινόμενη αυτή νομοθεσία επιδιώκεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση των διάφορων αδυναμιών και προβλημάτων που παρουσιάζονταν κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, που είχαν ως αποτέλεσμα την κατά καιρούς ψήφιση μεγάλου αριθμού τροποποιητικών νόμων.

Ειδικότερα οι κυριότερες διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτό κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής, προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Διορισμό αντιπροέδρου στο διοικητικό συμβούλιο του ΙΚΥΚ, όπως συνηθίζεται και σε άλλα διοικητικά συμβούλια.

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΙΚΥΚ να λαμβάνονται τουλάχιστον με τέσσερις ψήφους, ώστε να θεωρούνται έγκυρες.

3. Ο καταρτισμός του καταλόγου εξεταστών από τον οποίο συγκροτείται η Επιτροπή Επιλογής να γίνεται κάθε τρία χρόνια αντί κάθε δύο χρόνια. Επίσης οι αφυπηρετήσαντες εξεταστές (πρώην δημόσιοι υπάλληλοι) και οι εξεταστές που αποχωρούν οικειοθελώς να παραμένουν στην Επιτροπή Επιλογής μέχρι τον καταρτισμό νέου καταλόγου.

4. Συμμετοχή ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου στις Επιτροπές Επιλογής, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των αποφάσεων του συμβουλίου, των νόμων και των κανονισμών.

5. Τη μη υποχρεωτική διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για τη διεκδίκηση υποτροφιών στις περιπτώσεις όπου, παραδείγματος χάριν, υπάρχουν ανυπέρβλητες πρακτικές δυσκολίες, απαιτούνται πολύ ψηλές δαπάνες, δεν υπάρχει επαρκής χρόνος κ.ά.

6. Ρύθμιση της διαδικασίας που θα ακολουθείται στις περιπτώσεις μη επικύρωσης από το διοικητικό συμβούλιο των αποφάσεων της Επιτροπής Επιλογής.

7. Την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής ενστάσεων.

8. Ρύθμιση των περιπτώσεων διακοπής των σπουδών κατά το πρώτο έτος, ώστε ο υπότροφος να υποχρεούται να επιστρέψει στο ίδρυμα ή σε άλλη παραχωρούσα αρχή τα ποσά που πήρε, εάν κριθεί σκόπιμο να του ζητηθούν.

9. Το δικαίωμα του ΙΚΥΚ να τηρεί τραπεζικό λογαριασμό.

Όπως είναι γνωστό, το νομοσχέδιο αυτό όπως και οι σχετικοί κανονισμοί που το αφορούν έτυχαν μελέτης και επεξεργασίας και από την προηγουμένη Βουλή, οι παρατηρήσεις της οποίας λήφθηκαν υπόψη κατά την ετοιμασία αναθεωρημένων κειμένων από τη Νομική Υπηρεσία. Ειδικότερα, με βάση τα πιο πάνω, στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου συμπεριλήφθηκαν διάφορες βελτιωτικές αλλαγές, οι οποίες είχαν κριθεί σκόπιμες από την επιτροπή Παιδείας της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου, αλλά τελικά το νομοσχέδιο αυτό δεν προωθήθηκε για ψήφιση για το λόγο ότι έχρηζε περαιτέρω επεξεργασίας. Γι’ αυτό και η μελέτη του εν λόγω αναθεωρημένου νομοσχεδίου συνεχίστηκε και κατά τη νέα βουλευτική περίοδο από την παρούσα κοινοβουλευτική επιτροπή.

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, με βάση τις εισηγήσεις και παρατηρήσεις της για επιπλέον βελτίωσή του, ώστε αυτό να συνάδει και προς τα νέα δεδομένα και τις εξελίξεις που έχουν επέλθει έκτοτε (όπως για παράδειγμα η ψήφιση του νόμου για τις παγκύπριες εξετάσεις) και με βάση επίσης τη συνεργασία των εκπροσώπων του ΙΚΥΚ και τη βοήθεια της Νομικής Υπηρεσίας, επήλθαν σ’ αυτό ορισμένες πρόσθετες αλλαγές και βελτιώσεις. Ειδικότερα οι κυριότερες από αυτές τις αλλαγές και βελτιώσεις είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

1. Η βελτίωση του ορισμού του όρου “ακαδημαϊκή επίδοση”, ώστε αυτός να συνάδει μεταξύ άλλων και προς τις αλλαγές που επήλθαν με την ψήφιση του νόμου για τη διεξαγωγή των παγκύπριων εξετάσεων, καθώς και η συμπερίληψη σ’ αυτόν και της βαθμολογίας οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού εκπαίδευσης που αντιστοιχεί με απολυτήριο δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης που εγκρίνεται από το Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης ως ισότιμο.

2. Ο περιορισμός των εξουσιών για επιλογή των υποψήφιων υποτρόφων από την Παραχωρούσα Αρχή, η οποία προσφέρει υποτροφίες μέσω του ΙΚΥΚ, ώστε να διατηρεί μόνο το δικαίωμα παραχώρησης ή μη παραχώρησης της υποτροφίας.

3. Η αύξηση της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τρία σε τέσσερα χρόνια.

4. Ο περιορισμός των υπερεξουσιών του προέδρου του ΙΚΥΚ, ώστε την αρμοδιότητα για τη συγκρότηση και τον καθορισμό των Επιτροπών Επιλογής να την κατέχουν και δύο άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία μαζί με τον πρόεδρο θα απαρτίζουν την Επιτροπή Καθορισμού Επιτροπών Επιλογής. Επιπρόσθετα η ίδια αυτή τριμελής επιτροπή θα αποτελεί και την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων των υποψήφιων υποτρόφων.

5. Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων, τα οποία θα είναι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους και η ακαδημαϊκή τους επίδοση. Επισημαίνεται όμως ότι το κριτήριο της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης δε θα λαμβάνεται υπόψη, όταν αυτό δεν απαιτείται από την κατηγορία υποτροφιών ή τα σχετικά προγράμματα ή όταν δεν απαιτείται ρητώς από την Παραχωρούσα Αρχή.

6. Η προσθήκη μεταβατικών διατάξεων και επιφυλάξεων για τη διασφάλιση της συνέχισης εκκρεμουσών διαδικασιών επιλογής υποψηφίων και του μη επηρεασμού, λόγω της κατάργησης της υφιστάμενης νομοθεσίας, μεταξύ άλλων διάφορων πράξεων και ενεργειών, διορισμών οργάνων του ιδρύματος και καταλόγων εξεταστών. Επιπρόσθετα λόγω της κατάργησης της υφιστάμενης νομοθεσίας δεν επηρεάζονται οποιοιδήποτε κανονισμοί που εκδόθηκαν με βάση αυτή, στην έκταση που αυτοί δε θα αντιβαίνουν ή δε θα συγκρούονται με τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας που τίθεται για ψήφιση.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμος του 2006».

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή τονίζει τη σημασία του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των κανονισμών, οι οποίοι θα προωθηθούν για έγκριση από τη Βουλή σε μεταγενέστερο στάδιο, το οποίο έρχεται να αναπληρώσει μια διαπιστωμένη επιτακτική ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας, ώστε η επιλογή των υποτρόφων να γίνεται με πιο αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, στη βάση των σύγχρονων αναγκών της κοινωνίας και της παιδείας.

 

14 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων