Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Αμπέλου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Οκτωβρίου και στις 9 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ), εκπρόσωποι του Συμβουλίου Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός”.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Παραγωγής και Εμπορίας Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Αμπέλου Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστούν οι πρόνοιές τους με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2005/43/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2005 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της Οδηγίας 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνεται η θέσπιση νέων κανονισμών που αφορούν την παραγωγή, την πιστοποίηση και εμπορία του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου που τίθεται σε εμπορία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, οι υπό αναφορά κανονισμοί, ανάμεσα σ’ άλλα, περιλαμβάνουν πρόνοιες οι οποίες:

1. καθορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί το πολλαπλασιαστικό υλικό της αμπέλου κατά την παραγωγή και την εμπορία του, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο·

2. ρυθμίζουν διαδικαστικά θέματα που αφορούν την πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου και

3. καθορίζουν τέλη για την πιστοποίηση του πιστοποιημένου, βασικού και αρχικού πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου, καθώς και για τον έλεγχο του προμηθευτή που παράγει πολλαπλασιαστικό υλικό της αμπέλου κατηγορίας “standard”.

Σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η οποία συνοδεύει τους υπό συζήτηση κανονισμούς:

1. η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευτεί έναντι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να εναρμονίσει την κυπριακή νομοθεσία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στις εκάστοτε νέες Οδηγίες και στις τροποποιήσεις τους·

2. δε ζητήθηκε παρέκκλιση ή οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση, γιατί η νομοθεσία αυτή είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να εφαρμοστεί για λόγους ισοδυναμίας του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου σε όλη την Κοινότητα. Επιπλέον, διασφαλίζει την ποιότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού, που είναι μεγάλης σημασίας για τους παραγωγούς·

3. εκτιμάται ότι η Κύπρος είναι σε θέση να εφαρμόσει την προτεινόμενη νομοθεσία, γιατί υπάρχει η απαραίτητη υπηρεσία και υποδομή. Απαιτείται όμως η ενίσχυση της στελέχωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Γεωργίας, η οποία θα επιτευχθεί με νέες προσλήψεις στο τμήμα. Τα εργαστήρια και ο σχετικός εξοπλισμός που υπάρχουν στο τμήμα ικανοποιούν τις ανάγκες για την εφαρμογή των κανονισμών που προτείνονται·

4. σχετικά με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών ενημερώθηκε το Συμβούλιο Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, στο οποίο εκπροσωπούνται και ιδιώτες (Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων, παραγωγοί πολλαπλασιαστικού υλικού). Επίσης, προγραμματίζεται σειρά εκπαιδευτικών συναντήσεων για ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας·

5. από την προτεινόμενη νομοθεσία δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίδραση σε πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες. Πιστεύεται ότι οι επιδράσεις θα είναι θετικές, γιατί προστατεύεται καλύτερα η αμπελουργική παραγωγή με τη χρήση του κατάλληλου υλικού και διασφαλίζονται τα συμφέροντα των ιδιωτών με τις διαδικασίες που καθορίζονται·

6. το άμεσο κόστος από την εφαρμογή των κανονισμών που προτείνονται θα είναι για το βοηθητικό προσωπικό που θα αποσπαστεί από τις εγκεκριμένες προσλήψεις προσωπικού στο Τμήμα Γεωργίας ή από το υφιστάμενο προσωπικό. Το μακροχρόνιο κόστος από την εφαρμογή της νομοθεσίας θα είναι σταθερό ή και μειωμένο λόγω της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού.

Ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας ανέφερε ότι ο βασικός προμηθευτής του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου είναι το Τμήμα Γεωργίας, που προμηθεύει τους παραγωγούς με εξήντα χιλιάδες μοσχεύματα περίπου το χρόνο, και, ως εκ τούτου, γίνεται σωστός προγραμματισμός, ώστε να διατίθεται ικανοποιητικός αριθμός μοσχευμάτων σε διάφορες ποικιλίες για ικανοποίηση των αναγκών των γεωργών. Όπως επισήμανε, η τιμή διάθεσης των μοσχευμάτων είναι πολύ χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής και σαφώς χαμηλότερη από το κόστος του παραγωγού για συλλογή και περιποίηση των μοσχευμάτων από μη πιστοποιημένη φυτεία και διατρέχει παράλληλα τον κίνδυνο δημιουργίας ενός μολυσμένου αμπελώνα με μειωμένη παραγωγικότητα και άμεσο κίνδυνο μετάδοσης ιώσεων σε γειτονικούς αμπελώνες.

Αναφερόμενος στο καθοριζόμενο τέλος πιστοποίησης των μοσχευμάτων, όπως προνοείται στους υπό αναφορά κανονισμούς, ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας διευκρίνισε ότι αυτό είναι μηδαμινό και χαμηλότερο από το διοικητικό κόστος για πραγματοποίηση των μακροσκοπικών και εργαστηριακών ελέγχων που απαιτούνται σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς. Όπως επισήμανε, το τέλος αυτό της πιστοποίησης των μοσχευμάτων θα προστίθεται στην τελική τιμή πώλησής τους αυξάνοντας ελάχιστα το κόστος.

Τονίζοντας τα πλεονεκτήματα από τη χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η παραγωγή των αμπελουργών αναμένεται να αυξηθεί, με αποτέλεσμα την αύξηση των εισοδημάτων τους σε βαθμό που να υπερκαλύπτει στο πολλαπλάσιο το κόστος αγοράς πιστοποιημένων μοσχευμάτων αμπέλου για εγκατάσταση του αμπελώνα. Επίσης, ανέφερε ότι οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν μοσχεύματα από δικές τους φυτείες, τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα, με δική τους ευθύνη. Σε ερώτηση μέλους της επιτροπής κατά πόσο ο παραγωγός μπορεί να παραχωρεί με πώληση ή δωρεάν μοσχεύματα από δική του φυτεία σε τρίτους, ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας τόνισε ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Τέλος, τόνισε ότι τα πιστοποιημένα μοσχεύματα προστατεύουν από την εισαγωγή και εξάπλωση του καταστροφικού εντόμου φυλλοξήρα και επιπρόσθετα συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος λόγω μειωμένης χρήσης φυτοφαρμάκων.

Ο εκπρόσωπος του ΣΑΠ εξέφρασε τις ανησυχίες του ως προς τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών σε σχέση με την ανάγκη πιστοποίησης του πολλαπλασιαστικού υλικού, αφού, όπως ανέφερε, υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσής τους με τις πρόνοιες του διατάγματος περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών Αμπελιού) του 2005 (ΚΔΠ 213/2005), το οποίο εκδόθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Επίσης, εξέφρασε τη διαφωνία του ως προς το γεγονός ότι με την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών δεν αναμένονται οποιεσδήποτε αρνητικές οικονομικές επιδράσεις σε οργανώσεις ή ομάδες, αφού, όπως ανέφερε, ο καθορισμός τελών για την πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού συνεπάγεται αύξηση του κόστους που θα επωμίζονται οι παραγωγοί μέσω των φυτωριούχων από τους οποίους θα προμηθεύονται το υλικό.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την ανησυχία τους ως προς την πιθανότητα στο μέλλον να διατίθενται πιστοποιημένα μοσχεύματα και από άλλους προμηθευτές πέρα από το Τμήμα Γεωργίας, με συνέπεια τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς στον τομέα αυτό και κατ’ επέκταση την αύξηση του κόστους διάθεσης των πιστοποιημένων μοσχευμάτων. Επίσης, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους ως προς το γεγονός ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, και κατ’ επέκταση ότι οι απόψεις και οι θέσεις τους δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά τον καταρτισμό του κειμένου των υπό συζήτηση κανονισμών. Ως εκ τούτου, η επιτροπή κάλεσε το Τμήμα Γεωργίας, ως την αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των υπό αναφορά κανονισμών, όπως συγκαλέσει σύσκεψη, στην οποία να παρευρεθούν εκπρόσωποι όλων των αγροτικών οργανώσεων, στην παρουσία εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με σκοπό την εξεύρεση, κατά το δυνατόν, κοινών λύσεων, συμβατών με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/43/ΕΚ.

Μέσω επιστολής του, ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στην οποία, παρ’ όλο που κλήθηκαν όλες οι αγροτικές οργανώσεις και το ΣΑΠ, ο “Παναγροτικός” και το ΣΑΠ δεν εκπροσωπήθηκαν. Όπως αναφέρει η επιστολή, στη σύσκεψη αναλύθηκαν εκ νέου οι προτεινόμενοι κανονισμοί και συζητήθηκαν ιδιαίτερα όσα σημεία αφορούσαν τις αγροτικές οργανώσεις. Ειδικότερα, μεταξύ των θεμάτων τα οποία τέθηκαν στη σύσκεψη και για τα οποία δόθηκαν διευκρινίσεις, περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Οι προτεινόμενοι κανονισμοί στοχεύουν στην εναρμόνιση των υφιστάμενων κανονισμών με το κοινοτικό κεκτημένο και δεν επιδέχονται αλλαγών. Οι κανονισμοί αυτοί τροποποιούν μόνο παραρτήματα των περί Παραγωγής και Εμπορίας Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Αμπέλου Κανονισμών του 2004 και 2005 για τεχνικά θέματα.

2. Λήφθηκε προειδοποιητική επιστολή, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2006, από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την Οδηγία 2005/43/ΕΚ, που θα μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με τους προτεινόμενους κανονισμούς, για πιθανή επιβολή μέτρων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί η προθεσμία μεταφοράς της έχει λήξει.

3. Οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν το δικό τους πολλαπλασιαστικό υλικό για τις ανάγκες τους μόνο.

4. Η εμπορία σταφυλιών δεν επηρεάζεται από τη χρήση πιστοποιημένου ή μη πολλαπλασιαστικού υλικού για την εγκατάσταση μιας φυτείας, καθότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί δε σχετίζονται με τη διάθεση των σταφυλιών.

5. Η εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο Αμπελοκαλλιεργητών δεν προϋποθέτει χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Το μητρώο αυτό καθορίζεται από τη νομοθεσία της φυτοϋγείας και στοχεύει στην τήρηση των στοιχείων των αμπελοκαλλιεργητών και των φυτειών τους, για σκοπούς ιχνηλασιμότητας σε τυχόν εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών της αμπέλου (το έντομο φυλλοξήρα κ.ά.).

Τέλος, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Τμήματος Γεωργίας, τα προτεινόμενα τέλη για την πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού συμφωνήθηκε να παραμείνουν ως είχαν διατυπωθεί στο κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών, ενώ εκφράστηκε παράκληση των αγροτικών οργανώσεων προς το Τμήμα Γεωργίας όπως συνεχιστεί η διατήρηση των μητρικών φυτειών του τμήματος για παροχή μοσχευμάτων αμπέλου στους αμπελοκαλλιεργητές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή της ως προς την πραγματοποιηθείσα συνάντηση των εκπροσώπων του Τμήματος Γεωργίας με τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

14 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων