Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου και 9 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Εξεταστικού Κέντρου του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 6 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστούν οι πρόνοιές τους με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των σπόρων προς σπορά και ειδικότερα με την Οδηγία 2005/91/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53//ΕΚ του Συμβουλίου, που αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών.

Οι διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί από όλα τα κράτη μέλη από την 1η Απριλίου 2006. Λόγω όμως της μη έγκαιρης κατάθεσης των υπό αναφορά κανονισμών στη Βουλή για έγκριση, αφού αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 5 Οκτωβρίου 2006, αυτό δεν κατέστη δυνατό, με αποτέλεσμα για τους υπό αναφορά κανονισμούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή προς την Κυπριακή Δημοκρατία για παράβαση του κοινοτικού δικαίου.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζονται οι ποικιλίες των γεωργικών ειδών που θα εξετάζονται με βάση τα πρωτόκολλα του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) και οι ποικιλίες των γεωργικών ειδών που θα εξετάζονται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Οργανισμού Προστασίας των Φυτικών Ποικιλιών.

Σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για τους υπό αναφορά κανονισμούς:

1. δε ζητήθηκε παρέκκλιση ή οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση, γιατί δε συντρέχει λόγος για κάτι τέτοιο,

2. εκτιμάται ότι η Κύπρος είναι σε θέση να εφαρμόσει τους προτεινόμενους κανονισμούς,

3. από τους προτεινόμενους κανονισμούς δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική επίδραση σε πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες,

4. αντίγραφα των προτεινόμενων κανονισμών στάλθηκαν στο Εξεταστικό Κέντρο του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και στον Κυπριακό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας για τυχόν σχόλια,

5. τόσο το άμεσο όσο και το μακροχρόνιο κόστος για την εφαρμογή των κανονισμών που προτείνονται δεν προβλέπεται ότι θα είναι μεγαλύτερο από το υφιστάμενο κόστος για την εφαρμογή της περί Σπόρων νομοθεσίας.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, η επιτροπή τόνισε την ανάγκη καθοδήγησης από τους αρμόδιους λειτουργούς των γεωργών στην επιλογή των καταλληλότερων ποικιλιών σπόρων προς σπορά, με στόχο την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού οικονομικού οφέλους. Επίσης, η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη διενέργειας των απαιτούμενων εξετάσεων για την αποδοχή των ποικιλιών των γεωργικών ειδών σε τέτοιο χρονικό διάστημα που να διασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προνοούνται στους υπό αναφορά κανονισμούς, ενώ παράλληλα να μην αποβαίνει σε βάρος των γεωργών, αν αυτό είναι μεγάλο. Τέλος, η επιτροπή επισήμανε ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των κλιματολογικών συνθηκών της Κύπρου θα πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο η εισαγωγή και χρήση κάποιων ποικιλιών σπόρων, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο, πιθανόν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιεργήσιμη γη.

Ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος διευκρίνισε ότι το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών είχε ετοιμαστεί από το Φεβρουάριο του 2006 και ότι η καθυστέρηση της κατάθεσής του στη Βουλή οφείλεται στο νομοτεχνικό έλεγχο, που πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Επίσης, ο διευθυντής του τμήματος ανέφερε ότι μέχρι το 2009 θα ισχύει ο Εθνικός Κατάλογος Ποικιλιών, ενώ μετά θα απαιτείται η υποβολή αίτησης για εγγραφή των ποικιλιών στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών, δεδομένου ότι έχουν διενεργηθεί οι απαιτούμενες εξετάσεις και πληρούνται οι απαιτήσεις που προνοούνται στους υπό αναφορά κανονισμούς. Η υποβολή των αιτήσεων για εγγραφή ποικιλιών στον Κοινό Κατάλογο, όπως ανέφερε ο ίδιος, γίνεται μόνο από τον παραγωγό της ποικιλίας ή το διατηρητή της, που στην περίπτωση της Κύπρου είναι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αντίστοιχα.

Ο εκπρόσωπος του Εξεταστικού Κέντρου του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών διευκρίνισε ότι οι εξετάσεις που διενεργούνται αφορούν τόσο τη διακριτότητα, τη σταθερότητα και την ομοιομορφία των ποικιλιών όσο και την καλλιεργητική αξία και χρήση, με στόχο την προστασία των γεωργών. Αναφερόμενος στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τις εξετάσεις επί των ποικιλιών, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε πως απαιτούνται τουλάχιστο δύο χρόνια συνεχών δοκιμών των ποικιλιών, λόγω της μεταβλητότητάς τους στις διάφορες κλιματολογικές συνθήκες, ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στους υπό αναφορά κανονισμούς. Τέλος, ανέφερε ότι λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν το εισόδημα των γεωργών και επισήμανε ότι, βάσει των αποτελεσμάτων των δοκιμών, συστήνονται στους γεωργούς τέτοιες ποικιλίες που είναι σταθερές σε όλες τις περιοχές.

Οι εκπρόσωποι όλων των αγροτικών οργανώσεων επισήμαναν την ανάγκη ορθής στελέχωσης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα των εξετάσεων που θα διενεργούνται επί των διάφορων ποικιλιών σπόρων. Επίσης, οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέφρασαν την ανησυχία τους ως προς τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει στην καλλιεργητική γη η εισαγωγή και χρήση διάφορων ποικιλιών σπόρων, λόγω της ιδιαιτερότητας των καιρικών συνθηκών της Κύπρου, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

14 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων