Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα (Άδεια Εγκατάστασης και Σήμανσης Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλα Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου και στις 9 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 26 του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου, σκοπείται η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το διεθνές πρότυπο ISPM 15 του 2002 του Διεθνούς Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων (FAO) για την ενσωμάτωση των διεθνώς αποδεκτών φυτοϋγειονομικών μέτρων, με σκοπό την εξάλειψη του κινδύνου εισαγωγής και διάδοσης επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που σχετίζονται με τα ξύλινα μέσα συσκευασίας.

Ειδικότερα, σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών για τη χορήγηση αδειών εγκαταστάσεων για μεταχείριση (θερμική επεξεργασία ή υποκαπνισμό) ξυλείας και ξύλινων μέσων συσκευασίας και σήμανσης αυτών για την εξάλειψη του κινδύνου από την εισαγωγή και διάδοση επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, με βάση το διεθνές πρότυπο ISPM 15. Το υπό αναφορά πρότυπο έχει ενσωματωθεί στο κοινοτικό κεκτημένο με την Οδηγία 2004/102/ΕΚ της Επιτροπής, η οποία ρυθμίζει την εισαγωγή ξύλινων μέσων συσκευασίας από τρίτες χώρες προς την Κοινότητα και τη διακίνηση εντός της Κοινότητας. Η εν λόγω Οδηγία υιοθετήθηκε με σχετικό υπουργικό διάταγμα, το οποίο τροποποίησε τα παραρτήματα των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα Κανονισμών, με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου εντός της Κοινότητας και κυρίως με τις τρίτες χώρες.

Στους υπό αναφορά κανονισμούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πρόνοιες που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τη διαδικασία έγκρισης αίτησης εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας μεταχείρισης ξυλείας.

 • 2. Τους επιτόπιους ελέγχους των εγκαταστάσεων.
 • 3. Την έγκριση επιχείρησης και εγγραφής της στο Μητρώο Εγγραφής Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων με Εγκαταστάσεις Μεταχείρισης και Σήμανσης Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας.

  4. Τον καθορισμό τελών.

  5. Τις υποχρεώσεις εγκατάστασης καταχωρισμένης στο μητρώο.

  6. Τη διαδικασία αναστολής και ακύρωσης έγκρισης.

  Σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η οποία συνοδεύει τους υπό συζήτηση κανονισμούς, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  1. Παρ’ όλο που δεν υπάρχει χρονική δέσμευση υιοθέτησης του προτύπου αυτού, επιβάλλεται η άμεση υιοθέτησή του, για να προληφθούν προβλήματα με τις ξύλινες συσκευασίες που συνοδεύουν τα κυπριακά προϊόντα.

  2. Επιβάλλεται η υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου λόγω των διεθνών συνθηκών μέσω της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών, αφού σ’ αυτούς περιλαμβάνονται πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου που καλύπτει τους ενδιαφερομένους στην Κύπρο, καθώς και τις ξύλινες κατασκευές που παράγονται στην Κύπρο, διασφαλίζοντας έτσι την τήρηση του σχετικού προτύπου.

  3. Εκτιμάται ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την προτεινόμενη νομοθεσία, γιατί υπάρχει η απαραίτητη υπηρεσία και υποδομή. Σημειώνεται ότι οι κανονισμοί αυτοί προνοούν για τις προδιαγραφές και συνθήκες λειτουργίας εγκαταστάσεων που δημιουργούνται από ιδιώτες.

  4. Από την προτεινόμενη νομοθεσία δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίδραση σε πολίτες ή Αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες. Πιστεύεται ότι οι επιδράσεις θα είναι θετικές, γιατί προστατεύεται καλύτερα η χώρα μας και διασφαλίζονται τα συμφέροντα των ιδιωτών, με τη διαφάνεια στις διαδικασίες που καθορίζονται, και το εξαγωγικό εμπόριο της Κύπρου.

  5. Πιστεύεται ότι οι γενικότερες επιδράσεις από την εισαγωγή της προτεινόμενης νομοθεσίας θα είναι θετικές, γιατί θα ελέγχονται, τυποποιούνται και εγγράφονται όλες οι εγκαταστάσεις μεταχείρισης ξυλείας και ξύλινων μέσων συσκευασίας, τα οποία θα φέρουν την κατάλληλη σήμανση.

  6. Έγιναν επαφές με ενδιαφερόμενους εξαγωγείς, εισαγωγείς και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που επηρεάζονται και, επιπλέον, προγραμματίζεται σειρά εκπαιδευτικών συναντήσεων για ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις πρόνοιες των κανονισμών αυτών.

  7. Δεν αναμένεται οποιοδήποτε άμεσο ή μακροχρόνιο κόστος από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών. Προνοούνται ορισμένα τέλη για κάλυψη των αναγκών σε επιθεωρήσεις.

  Ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας ανέφερε ότι κατά την εισαγωγή των ξύλινων μέσων από τρίτες χώρες ή από χώρες της Κοινότητας θα γίνονται ειδικοί έλεγχοι, ανάλογα με τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν σε κάθε χώρα από όπου γίνεται εισαγωγή, για πιθανή μεταφορά και μετάδοση ασθενειών, ενώ παράλληλα θα ελέγχεται κατά πόσο τα μέσα αυτά είναι απεντομοποιημένα, αν έχουν την κατάλληλη υγρασία και κατά πόσο συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση του προτύπου και παράλληλα να προλαμβάνονται πιθανά προβλήματα από τη μετάδοση ασθενειών λόγω των ξύλινων μέσων. Όπως επισήμανε ο ίδιος εκπρόσωπος, καθετί ύποπτο το οποίο θα παρουσιάζεται στο στάδιο των ελέγχων θα κοινοποιείται σε ολόκληρη την Κοινότητα.

  Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την ανησυχία τους ως προς την πιθανή αύξηση του κόστους στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου της Κύπρου λόγω των απαιτούμενων ελέγχων, της απεντόμωσης, της κατασκευής κατάλληλων ξύλινων μέσων και της επιθεώρησής τους, ενώ παράλληλα τόνισαν την ανάγκη διενέργειας ελέγχων σε τακτά χρονικά διαστήματα, προτρέποντας έτσι τους εισαγωγείς να μην προβαίνουν στη χρήση ξύλινων μέσων τα οποία δεν είναι συμβατά με το διεθνές πρότυπο ISPM 15.

  Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

   

   

  14 Νοεμβρίου 2006

   

   
       

      

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων