Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντώνης Αντωνίου
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος, εκπροσωπώντας την κ. Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε αυθημερόν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η γενική διευθύντρια και εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Σύμφωνα με το ίδιο νομοσχέδιο, δημιουργείται αρμόδια αρχή, που είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία θα ελέγχει και θα εποπτεύει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών που λειτουργούν πάνω σε κεφαλαιοποιητική βάση στη Δημοκρατία και καθορίζονται κριτήρια όσον αφορά τη διοίκηση και λειτουργία των ταμείων αυτών. Περαιτέρω, με βάση το ίδιο νομοσχέδιο, τα ταμεία αυτά θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή γραπτή δήλωση των αρχών της επενδυτικής τους πολιτικής, τους ετήσιους λογαριασμούς και την ετήσια έκθεσή τους, καθώς και αναλογιστικές εκτιμήσεις και αναλογιστικές μελέτες.

Όπως είναι γνωστό, ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων εκκρεμεί από τις 23 Μαρτίου 2006 νομοσχέδιο με τον τίτλο «Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος του 2006». Το υπό αναφορά νομοσχέδιο συζητήθηκε σε αριθμό συνεδριάσεων της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούλιο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2006.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εκκρεμούντος νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου και του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και ΕΤΥΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Κατά την εξέταση του εκκρεμούντος νομοσχεδίου, εκφράστηκαν από διάφορους φορείς ορισμένες επιφυλάξεις για επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, οι κοινωνικοί εταίροι, πλην της ΣΕΚ, υποστήριξαν ότι δεν ενδείκνυται να οριστεί ως εποπτική αρχή για το νόμο αυτό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εισηγήθηκαν η αρμοδιότητα αυτή να παραμείνει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο εποπτεύει σήμερα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τα Ταμεία Προνοίας. Επίσης, η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) σε γραπτό υπόμνημά της προς την επιτροπή εξέφρασε τη διαφωνία της με την εισήγηση όπως τα Ταμεία Προνοίας Φιλοδωρήματος Αφυπηρέτησης των Τραπεζικών Υπαλλήλων, που είναι εγγεγραμμένα σήμερα στον Έφορο Ταμείων Προνοίας, εξαιρεθούν από τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και παράλληλα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι εκπρόσωποί της δεν είχαν κληθεί έγκαιρα από τις αρμόδιες αρχές, για να εκφράσουν τις απόψεις τους στο νομοσχέδιο αυτό.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εκκρεμούντος νομοσχεδίου, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής διατύπωσαν αριθμό ερωτημάτων για σκοπούς προβληματισμού, τα οποία αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, τα ακόλουθα:

1. Την ανάθεση της εποπτείας των Ταμείων Προνοίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού η επιτροπή αυτή δεν έχει την εμπειρία εποπτείας παρόμοιας φύσεως ταμείων.

2. Τα τέλη που προνοούνται στο νομοσχέδιο αυτό.

3. Αν είναι σωστό να υπάρχουν δύο αρχές και να ισχύουν δύο καθεστώτα για τα Ταμεία Προνοίας, όπως προέβλεπε το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Η επιτροπή συζήτησε τους πιο πάνω προβληματισμούς της μαζί με άλλα σημεία του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε πρόσφατη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2006, στην παρουσία και του νέου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού άκουσε τον προβληματισμό της επιτροπής, υιοθέτησε κάποιες από τις απόψεις που τέθηκαν από την επιτροπή, γι’ αυτό και απέστειλε πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόσυρση του νομοσχεδίου αυτού, που εκκρεμούσε ενώπιον της Βουλής, και εισηγήθηκε την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων νέου νομοσχεδίου.

Μεταξύ άλλων, το νέο νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:

1. “Αρμόδια αρχή” σημαίνει δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον οποίο ο υπουργός ορίζει ως αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

2. Ως αρμόδιος υπουργός ορίζεται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Εγκαθιδρύεται Συμβούλιο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών αποτελούμενο από την αρμόδια αρχή, ως πρόεδρο, εκπρόσωπο του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, δύο εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων και τρεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, το οποίο έχει συμβουλευτικό προς τον αρμόδιο υπουργό ρόλο.

4. Η διοίκηση των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών θα γίνεται από πρόσωπα έντιμα, τα οποία θα διαθέτουν τα ίδια τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, είτε θα προσλαμβάνουν συμβούλους με τα προσόντα αυτά.

5. Τα ταμεία θα πρέπει να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή τα απαιτούμενα ποσά, για να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους για συνταξιοδοτικές παροχές.

6. Τα ταμεία θα επενδύουν σύμφωνα με τον κανόνα της συνετής διαχείρισης.

7. Τα ταμεία θα πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή γραπτή δήλωση αρχών της επενδυτικής τους πολιτικής, τους ετήσιους λογαριασμούς και την ετήσια έκθεση, καθώς και αναλογιστικές εκτιμήσεις και αναλογιστικές μελέτες για όσα ταμεία παρέχουν στα μέλη τους ωφελήματα με εξασφαλισμένη αξία.

8. Θα καταβάλλεται τέλος από τα ταμεία για εξέταση αίτησης και εγγραφής ή τροποποίησης αυτής ή αίτησης για χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης που προβλέπεται από τον εν λόγω νόμο.

9. Θα καταβάλλεται ετήσια εισφορά από τα ταμεία, η οποία θα υπολογίζεται με βάση τη συνολική αξία του ενεργητικού του ταμείου.

Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίνοντας το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε χθεσινή συνεδρία του, αποφάσισε και τη διάθεση ποσού ύψους £154.000 για κάλυψη ορισμένων δαπανών που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου νομοσχεδίου, στις οποίες δαπάνες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θέσεις:

1. Μια θέση Πρώτου Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (κλ. Α14) στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κάτοχος της οποίας θα πρέπει να είναι αναλογιστής που να τυγχάνει εταίρος (fellow) ενός από τα σώματα επαγγελματιών αναλογιστών.

2. Τρεις πρόσθετες θέσεις Λειτουργών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (κλ. Α8-10-11+2) στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Μια πρόσθετη θέση Λογιστή (κλ. Α9-11-12) στο Γενικό Λογιστήριο.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που προσήλθε ενώπιον της επιτροπής σήμερα, ενημέρωσε την επιτροπή ότι επείγει η άμεση ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γιατί η Κύπρος την 21η Νοεμβρίου 2006 διατρέχει τον κίνδυνο να καταγγελθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για καθυστέρηση υιοθέτησης σχετικών ευρωπαϊκών Οδηγιών. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι συμμερίζεται κάποιες ανησυχίες που εξέφρασαν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, αλλά δυστυχώς είναι σκόπιμο το νομοσχέδιο να συζητηθεί ως κατεπείγον και να ψηφιστεί, για να αποφύγει η Κυπριακή Δημοκρατία τις κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαβεβαιώνοντας παράλληλα την επιτροπή ότι παραμένει στη διάθεσή της με όλη την καλή πρόθεση να επανέλθει και να συζητήσει επιμέρους σημεία του νόμου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε την αφαίρεση από το υπό αναφορά νομοσχέδιο των προνοιών για καταβολή δικαιωμάτων τα οποία καταβάλλονται στην αρμόδια αρχή για σκοπούς εγγραφής ταμείων και για σκοπούς ετήσιας εισφοράς στην αρμόδια αρχή, γιατί, όπως ανέφερε, τα θέματα αυτά δε συζητήθηκαν με λεπτομέρεια και εξαντλητικά στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, που εκκρεμούσε ενώπιον της επιτροπής.

Ο αρμόδιος υπουργός συμφώνησε οι πρόνοιες για τα δικαιώματα να αφαιρεθούν από το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τα σχετικά τέλη και δικαιώματα να ρυθμιστούν αργότερα με κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση του υπουργού να παραμείνει στη διάθεση της επιτροπής για περαιτέρω συζήτηση, αν αυτό φανεί αναγκαίο, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε, αφού διαγράφηκαν οι πρόνοιές του που ρυθμίζουν τα θέματα των τελών και των δικαιωμάτων.

Το μέλος της επιτροπής κ. Ιωνάς Νικολάου δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού θα τοποθετηθεί στο νομοσχέδιο κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

16 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων