Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου ύψους οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων λιρών Κύπρου (£8.300.000) σε νόμισμα ευρώ, που το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ) έχει συνάψει με την “DEPFA Investment Bank Ltd”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από μελέτη σχετικού αιτήματος, συμφώνησε όπως συναφθεί από το ΟΚΤΚ δάνειο με ευνοϊκούς όρους, ίσο με το ύψος των οφειλών της κυβέρνησης προς το ΟΚΤΚ για τα έτη 2003 και 2004 και του ποσού που υπολογίστηκε ως η διαφορά μεταξύ των πιστώσεων που υπήρχαν στον κρατικό προϋπολογισμό του 2005 ως χορηγία για το ΟΚΤΚ και της κρατικής χορηγίας που είχε απαιτηθεί με βάση τον προϋπολογισμό του ΟΚΤΚ για το 2005.

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω έγκρισης, το ΟΚΤΚ ζήτησε προσφορές από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, το ΟΚΤΚ προχώρησε στη σύναψη του πιο πάνω δανείου με την “DEPFA Investment Bank Ltd”. Σημειώνεται ότι τα έγγραφα της συμφωνίας του δανείου, όπως και της εγγύησης έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο Υπουργός Οικονομικών συμφώνησε με την “DEPFA Investment Bank Ltd” να εγγυηθεί, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αποπληρωμή του πιο πάνω δανείου και ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στην “DEPFA Investment Bank Ltd” το οφειλόμενο ποσό του δανείου ή οποιοδήποτε υπόλοιπο αυτού, μόλις τούτο καταστεί πληρωτέο και απαιτητό κατά τους όρους του δανείου, μαζί με οποιοδήποτε άλλο ποσό για τόκους και έξοδα.

Οι όροι σύναψης του δανείου με την “DEPFA Investment Bank Ltd” είναι οι ακόλουθοι:

Νόμισμα: Ευρώ.

Επιτόκιο: Euribor (εξαμήνου) + 0,40%.

Περίοδος αποπληρωμής: Δεκαπέντε χρόνια με περίοδο χάριτος ένα χρόνο.

Εξασφάλιση: Αμετάκλητη και άνευ όρων κυβερνητική εγγύηση για ολόκληρο το ποσό.

Εφάπαξ δικαιώματα: 0,15% του αρχικού ποσού του δανείου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

7 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων