Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Αγίας Νάπας (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας πρόσθετου δανείου ύψους £575.000 και η διάθεσή του για τη βελτίωση της οδού Αγίας Μαύρης στην Αγία Νάπα.

Σημειώνεται ότι για το ίδιο έργο παραχωρήθηκε το 2004 προς το δήμο Αγίας Νάπας δάνειο ύψους £905.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο δήμος Αγίας Νάπας έχει εξασφαλίσει δάνειο ύψους £575.000 σε νόμισμα κυπριακής λίρας, που θα μετατραπεί σε ευρώ από την ημερομηνία εισαγωγής του ευρώ ως νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ για τη βελτίωση της οδού Αγίας Μαύρης, ποσό που καλύπτει την κυβερνητική συνεισφορά, η οποία ανέρχεται στα τρία τέταρτα της δαπάνης, και η συνεισφορά του δήμου, η οποία ανέρχεται στο ένα τέταρτο της δαπάνης.

Το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ να εγγυηθεί εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας την αποπληρωμή του νέου αυτού δανείου και ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στην εν λόγω τράπεζα το οφειλόμενο ποσό του δανείου ή οποιοδήποτε υπόλοιπο αυτού, μόλις τούτο καταστεί πληρωτέο και απαιτητό κατά τους όρους του δανείου, μαζί με το ποσό που τυχόν θα οφείλεται για τόκους και έξοδα.

Οι όροι σύναψης του δανείου από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, είναι οι ακόλουθοι:

Διάρκεια: Δέκα (10) χρόνια με περίοδο χάριτος δύο (2) χρόνια. Κατά την περίοδο χάριτος θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.

Αποπληρωμή: Οκτώ (8) ετήσιες δόσεις.

Νόμισμα: Κυπριακή λίρα που θα μετατραπεί σε ευρώ από την ημερομηνία εισαγωγής του ευρώ ως νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επιτόκιο:

1. Για την περίοδο μέχρι την ημερομηνία εισαγωγής του ευρώ το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της τράπεζας, το οποίο σήμερα είναι 4,25%.

2. Για την περίοδο μετά την ημερομηνία εισαγωγής του ευρώ:

α. για τα πρώτα δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία εισαγωγής του ευρώ το δάνειο θα φέρει επιτόκιο 0,14% πέραν του εκάστοτε επιτοκίου “Euribor έξι (6) μηνών του ευρώ”,

β. για την περίοδο μετά την πάροδο των δύο (2) πρώτων χρόνων από την ημερομηνία εισαγωγής του ευρώ το δάνειο θα φέρει επιτόκιο 0,24% πέραν του εκάστοτε επιτοκίου “Euribor έξι (6) μηνών του ευρώ”.

Η κεφαλαιοποίηση των τόκων θα γίνεται ανά εξάμηνο από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου.

Η αναπροσαρμογή του βασικού επιτοκίου των κυπριακών λιρών και του επιτοκίου “Euribor” του ευρώ θα γίνεται ανά εξάμηνο από την ημερομηνία έκδοσης των δανείων στο αντίστοιχο επιτόκιο που θα ισχύει την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Εξασφάλιση: Κυβερνητική εγγύηση.

Η συμφωνία δανείου καλύπτει:

α. ποσό ύψους £431.250, που αφορά τη συνεισφορά της κυβέρνησης (τρία τέταρτα της δαπάνης) και

β. ποσό ύψους £143.750, που αφορά τη συνεισφορά του δήμου (ένα τέταρτο της δαπάνης).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη διάρκεια της συζήτησής του στην ολομέλεια του σώματος.

 

7 Νοεμβρίου 2006

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων