Αρχείο

    

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημoσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και η Επίτροπος Διοικήσεως. Το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η πλήρης και σωστή ενσωμάτωση στον περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή) Νόμο του 2004 των προνοιών της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί Εφαρμογής της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης Προσώπων Ασχέτως Φυλετικής ή Εθνοτικής Καταγωγής, σύμφωνα με τις σχετικές γραπτές υποδείξεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η πλήρης και ορθή υιοθέτηση της παραγράφου (1) του άρθρου 8 της πιο πάνω Οδηγίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται σε σχετική προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2006, στα πλαίσια διαδικασίας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για σχετική παράβασή της, δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή, στην εν λόγω επιστολή της η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποδεικνύει, μεταξύ άλλων, σε σχέση με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7 της υπό τροποποίηση κυπριακής εναρμονιστικής νομοθεσίας, και τα ακόλουθα:

1. Η παράγραφος (1) του άρθρου 8 της Οδηγίας προβλέπει ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο θεωρεί τον εαυτό του ζημιωμένο από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, προσάγει ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσης ή έμμεσης διάκρισης και θα εναπόκειται στον εναγόμενο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

2. Με τις εν λόγω διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας καλύπτονται μόνο αστικές υποθέσεις, ενώ, σύμφωνα με την Οδηγία, θα έπρεπε να καλύπτονται και διοικητικές υποθέσεις.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέφρασαν την άποψη ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση ικανοποιούνται οι παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως αυτές εκφράστηκαν στη σχετική επιστολή της.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχέδιου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της επιτροπής βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

7 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων