Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Ρούλα Μαυρονικόλα
Πανίκκος Σταυριανός Γιώργος Περδίκης
Νίκος Τορναρίτης  
Ανδρέας Αγγελίδης εκ μέρους του κ. Αντώνη Αντωνίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου 2006. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Θήρας), του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής (ΚΟΚΔΑΖ) και του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο σκοπείται η πλήρης και σωστή ενσωμάτωση στο βασικό νόμο των προνοιών της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της Διατηρήσεως των Άγριων Πτηνών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που περιλαμβάνονται σε σχετική προειδοποιητική επιστολή του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2006, στα πλαίσια διαδικασίας παράβασης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προνοούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Διευρύνεται ο σκοπός του βασικού νόμου, έτσι ώστε αυτός να τυγχάνει εφαρμογής αναφορικά με όλα τα είδη τα οποία εκ φύσεώς τους ζουν σε άγρια κατάσταση και απαντώνται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Επιβάλλεται η υποχρέωση στον Υπουργό Εσωτερικών να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διαφύλαξη, διατήρηση, συντήρηση ή αποκατάσταση μιας επαρκούς ποικιλίας και επιφάνειας οικοτόπων για όλα τα είδη άγριων πτηνών, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης καθορισμού ζωνών ειδικής προστασίας.

3. Εισάγεται ρητή απαγόρευση χορήγησης άδειας για απελευθέρωση μη τοπικών ειδών, τα οποία δύναται να προξενήσουν βλάβη στην τοπική χλωρίδα και/ή πανίδα και πρόνοια, ώστε κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης του εν λόγω σημείου ο προϊστάμενος να συμβουλεύεται σχετικά την Επιτροπή.

4. Προστίθενται εκατό δύο είδη άγριων πτηνών στο παράρτημα I, που καθορίζει τα άγρια πτηνά η προστασία των οποίων επιβάλλει τον καθορισμό ζωνών ειδικής προστασίας, και δώδεκα είδη άγριων πτηνών στο παράρτημα VI, που καθορίζει τα προστατευμένα είδη πτηνών.

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα του αρμόδιου υπουργείου, το οποίο συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό:

· Οι σχετικές διατάξεις θα έπρεπε να είχαν περιληφθεί στο βασικό νόμο με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

· Δεν έγιναν συναντήσεις ή επαφές με ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή ομάδες, γιατί πρόκειται για δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο.

· Με το νομοσχέδιο δεν επηρεάζονται συμφέροντα σε μεγαλύτερο βαθμό από εκείνο που επιβάλλει ο βασικός νόμος.

· Για τη δημιουργία ζωνών ειδικής προστασίας, τη συντήρηση και διευθέτηση των οικοτόπων σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις, την αποκατάσταση κατεστραμμένων βιοτόπων και για διάφορες έρευνες, δραστηριότητες ή μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας για την προστασία και διατήρηση των άγριων πτηνών θα απαιτηθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις, ύψους ενός περίπου εκατομμυρίου λιρών Κύπρου το χρόνο.

· Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι του Ταμείου Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εξέφρασαν την άποψη ότι με την τροποποίηση αυτή ικανοποιούνται οι υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκφραστήκαν μέσω της σχετικής επιστολής της.

Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής (ΚΟΚΔΑΖ) συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, τονίζοντας την ανάγκη διαδικασίας μελέτης από την Επιστημονική Επιτροπή πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση των παραρτημάτων του βασικού νόμου.

Οι εκπρόσωποι του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, σε γραπτό υπόμνημά τους προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, εισηγήθηκαν ανάμεσα σ’ άλλα την προσθήκη στο παράρτημα VI του νόμου συγκεκριμένων ειδών άγριων πτηνών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος με σχετική επιστολή της προς το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2006, ζήτησε την άποψη της Επιστημονικής Επιτροπής για τις πιο πάνω εισηγήσεις του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου. Μετά τη δοθείσα έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Θήρας τα είδη αυτά προστέθηκαν στο προτεινόμενο νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την επιτροπή.

 

6 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων