Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Κύπρου Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Άγγελος Βότσης
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Οκτωβρίου και στις 7 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Γραφείου Προγραμματισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, αρμοδιότητα του οποίου θα είναι να συμβουλεύει την κυβέρνηση σε θέματα που αφορούν ή επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και γενικότερα την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Ειδικότερα, οι κυριότερες αρμοδιότητες του υπό αναφορά συμβουλίου αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.

2. Την ετοιμασία και υποβολή προτάσεων στην κυβέρνηση για το σχεδιασμό εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

3. Τη σύνταξη προτάσεων για κωδικοποίηση, τροποποίηση ή εξορθολογισμό της νομοθεσίας.

4. Την παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας και των μετέπειτα στρατηγικών που θα την ακολουθήσουν, με στόχο την άρση των εμποδίων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.

Επιπρόσθετα, οι συμπρόεδροι του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, δηλαδή ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο Υπουργός Οικονομικών, από κοινού ή ξεχωριστά, δύνανται να θέτουν προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο συμβούλιο οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους, ενώ παράλληλα το συμβούλιο μπορεί να προβαίνει και αυτεπάγγελτα σε προτάσεις ή εισηγήσεις προς την κυβέρνηση για την επίλυση προβλημάτων ή και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που συμβάλλουν στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στον προτεινόμενο νόμο περιλαμβάνονται διάφορες διατάξεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, προβλέπουν τα εξής:

1. Tην ίδρυση και το σκοπό λειτουργίας του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, καθώς και τη σύνθεσή του, που είναι εικοσιτριμελής.

2. Τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του συμβουλίου.

3. Την ανάθεση στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και στον Υπουργό Οικονομικών της από κοινού συμπροεδρίας του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Κύπρου και τον καθορισμό των εξουσιών και καθηκόντων τους.

4. Τον καθορισμό του γενικού διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ως γραμματέα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Κύπρου και τις εξουσίες οι οποίες του ανατίθενται.

Στα πλαίσια της συζήτησης των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την ανησυχία τους όσον αφορά τη σύνθεση, αλλά και τις δυσκολίες στον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, λόγω της συμμετοχής μεγάλου αριθμού ex officio μελών σε αυτό. Επίσης, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις ως προς την ανάγκη για από κοινού συμπροεδρία του συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι, σε περίπτωση που είναι εφικτό να καθοριστεί μόνο ένας εκ των δύο υπουργών ως πρόεδρος του συμβουλίου, τόσο οι διαδικασίες σύγκλησης των συνεδριάσεων όσο και ο τρόπος λειτουργίας του θα αποδίδουν περισσότερο.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού ανέφερε ότι υπήρξε πράγματι προβληματισμός όσον αφορά τον αριθμό των ex officio μελών που θα συμμετέχουν στο συμβούλιο και επισήμανε ότι αυτός δεν μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω, λόγω του ότι θεωρείται επιτακτική η ανάγκη συμμετοχής όλων των παραγωγικών τάξεων της Κύπρου σε αυτό. Συγκρίνοντας το υπό σύσταση Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας Κύπρου με το αντίστοιχο Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης της Ελλάδας, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι στο τελευταίο μετέχει μεγαλύτερος αριθμός ex officio μελών, συγκεκριμένα σαράντα τρία μέλη, ενώ προεδρεύει μόνο ένας υπουργός, ο Υπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδας. Όπως δήλωσε επίσης ο ίδιος, η ανάγκη καθορισμού δύο υπουργών για την από κοινού συμπροεδρία του συμβουλίου κρίνεται αναγκαία λόγω του ότι στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ενώ ταυτόχρονα ως αρμόδιος υπουργός για την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας στην Κύπρο καθορίζεται ο Υπουργός Οικονομικών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

7 Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων