Αρχείο

    

Κοινή έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006» και «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας: Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Οικονομικών και Προϋπολογισμού:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Κυριάκος Χατζηγιάννη
Γιάννος Λαμάρης Σταύρος Ευαγόρου
Αβέρωφ Νεοφύτου Ντίνος Χατζηνικόλας
Λευτέρης Χριστοφόρου Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Μαρίνος Σιζόπουλος Άγγελος Βότσης
Νίκος Κουτσού Γιώργος Βαρνάβα
  Μη μέλη των επιτροπών:
  Κύπρος Χρυσοστομίδης
  Ζαχαρίας Κουλίας
  Γιώργος Περδίκης

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησαν τα πιο πάνω νομοσχέδια σε κοινή συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν οι Υπουργοί Οικονομικών, Συγκοινωνιών και Έργων και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Αυτοκινήτων (ΠΑΣΕΑ), του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσικλετών Κύπρου και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, οι οποίοι κατέθεσαν επίσης γραπτά υπομνήματα.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το πρώτο νομοσχέδιο, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει, είναι η αναθεώρηση του τρόπου φορολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων, ώστε, αφενός μεν να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τη συναφή για την επιβολή φόρου κατανάλωσης σε μεταχειρισμένα οχήματα νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), αφετέρου δε να προωθηθεί η πολιτική υπέρ της εισαγωγής αυτοκινήτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας όπως και φιλικών προς το περιβάλλον μη ενεργοβόρων αυτοκινήτων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το δεύτερο νομοσχέδιο είναι η διαφοροποίηση του συστήματος καταβολής φόρου εγγραφής και τελών κυκλοφορίας μηχανοκινήτων οχημάτων με βάση τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που προέρχονται από τη λειτουργία τους. Παράλληλα δε σκοπείται η έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας αναφορικά με συνταξιούχους ιδιοκτήτες μηχανοκίνητων οχημάτων όπως και η ρύθμιση μιας σειράς άλλων συναφών θεμάτων, που διασφαλίζουν και προάγουν την περιβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, με το πρώτο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η μείωση του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα επιβατηγά και διπλοκάμπινα οχήματα.

2. Η μείωση του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται σε μεταχειρισμένα οχήματα με βάση κριτήρια όπως είναι η ηλικία, το σήμα, ο τύπος, η κατάσταση κ.λπ. του οχήματος.

3. Η αυξομείωση του φόρου κατανάλωσης ανάλογα με τη μάζα του εκπεμπόμενου διοξιδίου του άνθρακα.

4. Η παροχή δικαιώματος ένστασης ενώπιον του Διευθυντή Τελωνείων σε σχέση με την επιβληθείσα φορολογία σε μηχανοκίνητα οχήματα.

5. Η αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος φορολόγησης των μοτοσικλετών, ώστε ο φόρος κατανάλωσης να επιβάλλεται με βάση τον κυβισμό της μηχανής.

Περαιτέρω, με το δεύτερο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπονται ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Ο φόρος εγγραφής και τα τέλη κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων της κατηγορίας Μ1 που θα εγγράφονται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου και εντεύθεν να διαφοροποιείται με βάση τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που προέρχονται από τη λειτουργία τους.

2. Η επέκταση της έκπτωσης στα ετήσια τέλη κυκλοφορίας σε όλους τους συνταξιούχους που ήταν ιδιοκτήτες μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας ιδιωτικού οχήματος τύπου σαλούν και κατηγορίας ελαφρού φορτηγού, π.χ. διπλοκάμπινα με κυβισμό κινητήρα ίσο ή μεγαλύτερο από 1 850 κυβικά εκατοστά, πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόμου.

3. Ο καθορισμός μέγιστου ορίου στην καταβολή ετήσιων τελών κυκλοφορίας από τα πιο πάνω πρόσωπα σε £120 αντί £195, που ισχύει σήμερα, και η κατάργηση του περιορισμού στον κυβισμό του κινητήρα των οχημάτων.

4. Ο καθορισμός μέγιστου ορίου στην καταβολή ετήσιων τελών κυκλοφορίας για πετρελαιοκίνητο όχημα το οποίο συνεχίζει να ανήκει στον ιδιοκτήτη στον οποίο ανήκε πριν από τις 24 Νοεμβρίου 2003. Το όριο αυτό δε θα είναι μεγαλύτερο των £175.

5. Η διαφοροποίηση, ανάλογα με την κατηγορία κυβισμού ενός οχήματος κατηγορίας Μ1, του φόρου εγγραφής και του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας για οχήματα που συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ ή έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που σημαίνει ότι τα οχήματα αυτά έχουν κατασκευαστεί με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την ημερομηνία παραγωγής τους.

          6. Ο τερματισμός της καταβολής τέλους κυκλοφορίας με την προσκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής, το οποίο να           αποδεικνύει την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση του απόβλητου οχήματος.

Σύμφωνα με τα γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η φορολογική μεταχείριση των οχημάτων και ειδικά των μεταχειρισμένων οχημάτων που είναι εγγεγραμμένα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία μεταφέρονται στη Δημοκρατία είχε αποτελέσει αντικείμενο κριτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με επίσημη προειδοποιητική επιστολή, που διαβιβάστηκε με αρ. αναφοράς 2005/4093 Ε(2006)979 και ημερομηνία 4 Απριλίου 2006, ζήτησε τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με ισχυριζόμενη παράβαση του άρθρου 90 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ). Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, κανένα κράτος μέλος δεν επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα στα προϊόντα άλλων κρατών μελών εσωτερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσης ανώτερους από εκείνους που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή εθνικά προϊόντα και κανένα κράτος μέλος δεν επιβάλλει στα προϊόντα των άλλων κρατών μελών εσωτερικούς φόρους η φύση των οποίων οδηγεί έμμεσα στην προστασία άλλων προϊόντων.

Σύμφωνα με τα ίδια γραπτά στοιχεία, τα στοιχεία ασυμβατότητας της κυπριακής νομοθεσίας αναφορικά με τη φορολόγηση μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το άρθρο 90 της Συνθήκης της Ρώμης συνίστανται στα ακόλουθα:

1. Η ποσοστιαία μείωση φόρων κατανάλωσης που παραχωρείται στα μεταχειρισμένα οχήματα μέχρι τριών ετών δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, δεδομένου του γεγονότος ότι η αξία των οχημάτων αυτών μειώνεται με ταχύτερους ρυθμούς. Περαιτέρω, δε γίνεται πρόβλεψη για οποιαδήποτε μείωση των φόρων κατανάλωσης για οχήματα ηλικίας τριών έως πέντε ετών, ενώ για οχήματα ηλικίας πέραν των πέντε ετών, αντί περαιτέρω μείωση του φόρου κατανάλωσης, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται σε εισαγόμενα από άλλο κράτος μέλος μεταχειρισμένα οχήματα να μην αντιστοιχεί στο κατάλοιπο του φόρου που είναι ενσωματωμένο στην αξία ομοειδών μεταχειρισμένων οχημάτων που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2. Η απόκτηση του απαιτούμενου κοινοτικού πιστοποιητικού έγκρισης τύπου οχημάτων ή η προσκόμιση ισχύοντος πιστοποιητικού συμμόρφωσης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, με τα οποία να επιβεβαιώνονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στην περίπτωση που το όχημα δεν είναι καινούριο, αλλά μεταχειρισμένο.

3. Δεν υφίσταται σύστημα που να παρέχει τη δυνατότητα στο φορολογούμενο να αμφισβητήσει την ορθότητα του οφειλόμενου φόρου.

Υπό το φως των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη την επίσημη προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος φορολόγησης μηχανοκινήτων οχημάτων το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Το προτεινόμενο νέο φορολογικό σύστημα στοχεύει στα ακόλουθα:

1. Κάθε Κύπριος καταναλωτής να μπορεί να κατέχει ένα ασφαλές και φθηνό όχημα, χωρίς η φορολογία να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας στις επιλογές του, για κάλυψη των προσωπικών, οικογενειακών και άλλων αναγκών του και δεδομένης της μη ύπαρξης επαρκών δημόσιων μεταφορικών μέσων.

2. Στην παροχή κινήτρων και αντικινήτρων με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στο περιβάλλον.

3. Στην εξισορρόπηση της αγοράς σχετικά με την εμπορία αυτοκινήτων, ώστε τόσο τα μεταχειρισμένα όσο και τα καινούρια οχήματα να τίθενται πάνω σε ίση βάση.

4. Στη γενική μείωση των φόρων κατανάλωσης όλων των κατηγοριών οχημάτων, ώστε η φορολογία να μην είναι αποτρεπτικός παράγοντας κατά την αγορά οχήματος.

Με το προτεινόμενο νέο σύστημα επιβολής φορολογίας στα μηχανοκίνητα οχήματα προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Καθορίζονται σε τέσσερις οι κατηγορίες επιβατηγών οχημάτων για σκοπούς επιβολής φόρου κατανάλωσης και μειώνονται οι συντελεστές αυτών σε ποσοστό που κυμαίνεται από 25,9% μέχρι 64,8%. Η αυξομείωση του φόρου κατανάλωσης σύμφωνα με τη μάζα του εκπεμπόμενου διοξιδίου του άνθρακα θα γίνεται με βάση πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ για τα καινούρια οχήματα ή με βάση βεβαίωση που θα εκδίδεται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων για τα μεταχειρισμένα οχήματα, όπου θα αναγράφονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Οι διαφοροποιήσεις αφορούν τόσο τα καινούρια όσο και τα μεταχειρισμένα οχήματα.

2. Ο καθορισμός νέων ποσοστών μείωσης του φόρου κατανάλωσης για τα μεταχειρισμένα οχήματα θα γίνεται με γνωστοποίηση που θα εκδίδεται από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, ώστε να καθίσταται δυνατή η διαφοροποίησή τους ανάλογα με τα ευρήματα που θα προκύπτουν από συγκεκριμένες μελέτες.

Οι προτεινόμενες μειώσεις στην παρούσα φάση, μετά από σχετική έρευνα η οποία διενεργήθηκε και θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, είναι οι ακόλουθες:

1. Για το πρώτο έτος μείωση σε ποσό που δεν υπερβαίνει το 15% του αναλογούντος φόρου.

2. Για το δεύτερο έτος μείωση σε ποσό που δεν υπερβαίνει το 25% του αναλογούντος φόρου.

3. Για το τρίτο έτος μείωση σε ποσό που δεν υπερβαίνει το 30% του αναλογούντος φόρου.

4. Για το τέταρτο έτος μείωση σε ποσό που δεν υπερβαίνει το 50% του αναλογούντος φόρου.

5. Για το πέμπτο έτος μείωση σε ποσό που δεν υπερβαίνει το 65% του αναλογούντος φόρου.

6. Για το έκτο έτος μείωση σε ποσό που δεν υπερβαίνει το 70% του αναλογούντος φόρου.

7. Για το έβδομο έτος μείωση σε ποσό που δεν υπερβαίνει το 75% του αναλογούντος φόρου.

8. Για οχήματα των οποίων η ηλικία είναι πέραν των επτά ετών σε ποσό που δεν υπερβαίνει τα 75% του αναλογούντος φόρου και επιπρόσθετη αναλογική μείωση του φόρου σε ποσό που δεν υπερβαίνει το 5% για κάθε επόμενο συμπληρωμένο ημερολογιακό έτος.

Περαιτέρω, με το νέο σύστημα φορολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων:

1. το δικαίωμα ένστασης ενώπιον του Διευθυντή Τελωνείων σε σχέση με επιβληθείσα φορολογία επί μηχανοκίνητου οχήματος θα προηγείται της άσκησης προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ώστε ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να προσκομίζει στοιχεία, σε περίπτωση διαφωνίας του με τον επιβλητέο φόρο·

2. ο καθορισμός του φόρου κατανάλωσης για τα ευρωπαϊκά μεταχειρισμένα οχήματα τα οποία τελωνίστηκαν υπό διαμαρτυρία σε στάδιο που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή του υπό ψήφιση νόμου ή για τα οποία εκκρεμεί προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο ή έχει εκδοθεί προς τούτο σχετική απόφαση ή εκκρεμεί αίτημα αναθεώρησης στο Διευθυντή ή δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία δικαιώματος προσφυγής ή αναθεώρησης θα υπολογίζεται με βάση τις πρόνοιες του υπό ψήφιση νόμου·

3. ο φόρος κατανάλωσης στις μοτοσικλέτες θα επιβάλλεται πλέον με βάση τον κυβισμό της μηχανής ως ακολούθως

           . με κυβισμό μηχανής μέχρι 600 κυβικά εκατοστά με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο˙

· με κυβισμό μηχανής που υπερβαίνει τα 600 κυβικά εκατοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 κυβικά εκατοστά με ή    χωρίς πλάγιο κιβώτιο˙

· με κυβισμό μηχανής που υπερβαίνει τα 1 000 κυβικά εκατοστά με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο.

Υπό το φως των πιο πάνω προτεινόμενων ρυθμίσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, οι συνολικές απώλειες εσόδων για φόρους κατανάλωσης, φόρους εγγραφής και τέλη κυκλοφορίας θα ανέλθουν σε £39,8 εκατομμύρια. Όπως συναφώς αναφέρθηκε, το ύψος των απωλειών αυτών αναμένεται να εξισορροπηθεί με την αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, οι επιτροπές είχαν την ευκαιρία να ακούσουν, εκτός από τις θέσεις των αρμόδιων υπουργών, τις απόψεις των εκπροσώπων επηρεαζόμενων συνδέσμων οι οποίοι παρέστησαν στη συνεδρία. Σημειώνεται ότι είναι σε γνώση των επιτροπών ότι στο μεταξύ και άλλοι σύνδεσμοι έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να καταθέσουν τις θέσεις τους επί των προτεινόμενων νομοθεσιών, δεν κατέστη όμως δυνατό να κληθούν στην επιτροπή, αφού είχε αρχικά αποφασιστεί να κληθούν ενώπιον των επιτροπών όσοι σύνδεσμοι είχαν ζητήσει γραπτώς να εκφέρουν απόψεις στο στάδιο της συζήτησης.

Περαιτέρω, αρμόδιοι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ανέλυσαν τις πρόνοιες των υπό συζήτηση νομοσχεδίων και κατέθεσαν διευκρινίσεις και άλλες λεπτομέρειες επί διαφόρων επιμέρους ζητημάτων που ηγέρθηκαν στο στάδιο της όλης συζήτησης.

Ο Υπουργός Οικονομικών, αναλύοντας το προτεινόμενο νέο καθεστώς φορολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων, δήλωσε ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης είναι ισορροπημένες και στοχεύουν στο να υποβοηθήσουν τον πολίτη να εξασφαλίζει φτηνό και ασφαλές αυτοκίνητο. Περαιτέρω, δήλωσε ότι με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια ενδυναμώνεται η περιβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης με προτεινόμενες ρυθμίσεις οι οποίες διαφοροποιούν τους φόρους κατανάλωσης και τα τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τους εκπεμπόμενους ρύπους. Με το νέο καθεστώς επιχειρείται επίσης η εξισορρόπηση της αγοράς όσον αφορά τα καινούρια και τα μεταχειρισμένα οχήματα.

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια από μέρους της εκτελεστικής εξουσίας να προταθεί ένα νέο και πιο ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων και ότι δεν είναι δυνατό να εξευρεθεί η τέλεια λύση, που να ικανοποιεί όλους τους προβληματισμούς που εκφράζονται γύρω από το όλο θέμα. Συναφώς, κάλεσε την επιτροπή και κατ’ επέκταση ολόκληρο το σώμα να προχωρήσει σε ψήφιση των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, με τα οποία, όπως είπε, θα επέλθει ένα νέο βελτιωμένο περιβάλλον σε σχέση με την αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων, χωρίς να αποκλείεται στο εγγύς μέλλον να μελετηθούν οποιεσδήποτε περαιτέρω σταδιακές βελτιώσεις του όλου συστήματος. Τέλος, δήλωσε ότι το υπουργείο του επεξεργάζεται σχέδια επιδότησης των μηχανοκίνητων οχημάτων που εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους.

Στο στάδιο της συζήτησης του όλου θέματος, τα μέλη των δύο επιτροπών είχαν επίσης την ευκαιρία να εκφράσουν θέσεις και απόψεις και να ζητήσουν διευκρινίσεις τόσο επί των προνοιών των υπό συζήτηση νομοσχεδίων όσο και επί ευρύτερων ζητημάτων.

Τα κυριότερα σημεία της όλης συζήτησης σε σχέση με υποβληθείσες παρατηρήσεις των μελών των δύο επιτροπών όπως και εισηγήσεων εκ μέρους εκπροσώπων των παριστάμενων συνδέσμων επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

· Στην ανάγκη βελτίωσης της μεθοδολογίας προσδιορισμού του διοξιδίου του άνθρακα (CO2) για μεταχειρισμένα οχήματα που εισάγονται από τρίτες χώρες και τα οποία δε διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ.

· Στην ανάγκη διαφοροποίησης σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε η ηλικία ενός οχήματος για σκοπούς μείωσης του φόρου κατανάλωσης να καθορίζεται με βάση την ημερομηνία εισαγωγής τού οχήματος στην Δημοκρατία και όχι με βάση την ημερομηνία τελωνισμού του οχήματος.

· Στην ανάγκη περαιτέρω μείωσης του φόρου κατανάλωσης για τα μεταχειρισμένα οχήματα, ανάλογα με την ηλικία τους, όπως και του σαφούς καθορισμού των ποσοστών μείωσης φόρων κατανάλωσης για κάθε έτος χρήσης.

· Στην ελευθεροποίηση του περιβάλλοντος, ώστε καινούρια οχήματα να εγγράφονται, έστω και αν δε συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ.

· Στην ανάγκη θεσμοθέτησης ενός συστήματος προοδευτικής φορολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων και όχι της αυστηρής κατηγοριοποίησής τους σύμφωνα με τον κυβισμό της μηχανής τους.

Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι που παρέστησαν στη συνεδρία διευκρίνισαν τα ακόλουθα:

· Με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ένα μηχανοκίνητο όχημα θεωρείται μεταχειρισμένο από την πρώτη ημέρα της εγγραφής του και συνεπώς δεν παρέχονται περιθώρια οποιασδήποτε διαφοροποίησης των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με τις πιο πάνω αναφερόμενες εισηγήσεις.

· Για οχήματα που εισάγονται από τρίτες χώρες δεν υπάρχει προς το παρόν οποιαδήποτε δυνατότητα ελέγχου ακριβείας ούτε τρόπος διαπίστωσης των ρύπων που εκπέμπουν. Για το λόγο αυτό θα λαμβάνεται ως πρότυπο ανάλογος τύπος οχήματος, με βάση τον οποίο θα διενεργείται συγκριτικός έλεγχος. Τα στοιχεία του οχήματος αυτού θα καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να αναφέρονται σε όσο το δυνατό πιο πρόσφατο οδηγό οικονομίας καυσίμου και το όχημα που θα λαμβάνεται ως πρότυπο να έχει όσο το δυνατό τα ίδια χαρακτηριστικά σε σχέση κυρίως με τη μάρκα, το μοντέλο, το είδος καυσίμου, την ιπποδύναμη, τον κυβισμό, τον τρόπο μετάδοσης της κίνησης και το βάρος.

· Η εισαγωγή προοδευτικής φορολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων προϋποθέτει διαφοροποίηση των κρατικών εσόδων προς το δυσμενέστερο, όπως επίσης και τον καθορισμό πολλών διαφορετικών κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων και ανάλογου συντελεστή φορολόγησης, γεγονός που θα οδηγήσει σε υπέρμετρο διοικητικό κόστος και πολυπλοκότητα στην εφαρμογή του όλου συστήματος.

· Δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη ο χρόνος παραμονής οχήματος στις τελωνειακές αποθήκες για σκοπούς φορολόγησής του, διότι ο χρόνος αυτός αποτελεί χρονικό διάστημα αναστολής τελωνισμού και σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη η ημερομηνία εισόδου του αυτοκινήτου στη Δημοκρατία.

Αναφορικά με εισηγήσεις που κατατέθηκαν γραπτώς για διαφοροποίηση των προτεινόμενων από την κυβέρνηση ρυθμίσεων και μείωση των προτεινόμενων συντελεστών φόρων κατανάλωσης στις κατηγορίες των επιβατηγών αυτοκινήτων που ταξινομούνται με βάση τα κυβικά τους εκατοστά, σημειώνεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε εξαρχής ότι η κυβέρνηση τάσσεται εναντίον οποιασδήποτε περαιτέρω μείωσης, θεωρώντας ότι οι προτεινόμενοι συντελεστές είναι ισοζυγισμένοι. Περαιτέρω, δήλωσε ότι για τα μεταχειρισμένα μηχανοκίνητα οχήματα για τα οποία ο συνολικός φόρος κατανάλωσης θα διαφοροποιείται σύμφωνα με τα ποσοστά απομείωσης, τα οποία θα καθορίζονται με γνωστοποίηση που θα εκδίδεται από το Διευθυντή Τελωνείων, είναι δυνατό να υπάρξει οποιαδήποτε ανακατάταξη μόνο μέσα στα πλαίσια έκδοσης των σχετικών γνωστοποιήσεων, οι οποίες θα ανανεώνονται με βάση τις σχετικές μελέτες που θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συνεπώς, το ζήτημα που εγείρεται αναφορικά με τους ρύπους που εκπέμπουν τα μεταχειρισμένα οχήματα και τον τρόπο διαπίστωσής τους είναι δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης εν καιρώ. Οι όποιες όμως ανακατατάξεις μπορούν να γίνουν στα πλαίσια και μόνο των διαδικασιών έκδοσης των εκάστοτε σχετικών γνωστοποιήσεων.

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών κατέστησε σαφές, απαντώντας σε εισηγήσεις που τέθηκαν από βουλευτές μέλη της επιτροπής για παροχή αφορολογήτου αυτοκινήτου σε πολύτεκνες οικογένειες, ότι το ειδικό αυτό ζήτημα δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος του προτεινόμενου συστήματος φορολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων, αφού το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μέρος της κοινωνικής πολιτικής του κράτους, η οποία δεν μπορεί να προωθηθεί μέσω των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, αλλά βάσει άλλων διαδικασιών.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εμπορίου και Βιομηχανίας, υπό το φως της όλης συζήτησης που διεξήχθη όπως και των στοιχείων που κατατέθηκαν, αποφάσισαν με την παρούσα έκθεσή τους να υποβάλουν τα υπό συζήτηση νομοσχέδια ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. Οι πρόεδροι και τα μέλη των δύο επιτροπών επιφυλάχθηκαν να δηλώσουν τις τελικές τους αποφάσεις και να προβούν σε κατάθεση τροπολογιών κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

1η Νοεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων