Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου  
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου Προγραμματισμού.

Σκοπός του αρχικού νομοσχεδίου, όπως είχε κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, ήταν η έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ποσού ύψους £64.475.554 και η διάθεσή του για διάφορους σκοπούς και προγράμματα που προβλέπονται στο σχετικό νομοσχέδιο.

Στο μεταξύ όμως, το Υπουργείο Οικονομικών με μεταγενέστερη από την κατάθεση του υπό αναφορά νομοσχεδίου επιστολή, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2006, πληροφόρησε τη Βουλή ότι εκ παραδρομής η πρόνοια που είχε περιληφθεί στο σχετικό νομοσχέδιο κάτω από το Άρθρο 03243 “Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων” του Κεφαλαίου Δαπανών 220512.2 “Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Τακτικές Δαπάνες” είναι μειωμένη κατά £780.000 και ως εκ τούτου η ορθή πρόνοια, η οποία θα έπρεπε να είχε περιληφθεί κάτω από το πιο πάνω άρθρο δαπανών, πρέπει να διαφοροποιηθεί στα £4.748.850.

Περαιτέρω, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι ζήτησαν από την επιτροπή την επίσπευση της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου λόγω της ανάγκης η κυβέρνηση να ανταποκριθεί σε επείγουσες συμβατικές και άλλες υποχρεώσεις που πηγάζουν από δικαστικές αποφάσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή προχώρησε σε εξέταση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε ως προς το σκέλος των δαπανών από £64.475.554 σε £65.255.554. Στο στάδιο αυτό η επιτροπή διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες σε σχέση με τους προνοούμενους σκοπούς και ζήτησε επιπρόσθετα στοιχεία και λεπτομέρειες για ορισμένες από τις προβλεπόμενες δαπάνες και τους σκοπούς τους οποίους αυτές προορίζονται να καλύψουν.

Συναφώς, οι παριστάμενοι κυβερνητικοί αρμόδιοι δεσμεύτηκαν να καταθέσουν στην επιτροπή, πριν από τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος, όλα τα επιπρόσθετα στοιχεία και τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από πλευράς μελών της επιτροπής, με εξαίρεση τα αναλυτικά στοιχεία που ζητήθηκαν σε σχέση με την προνοούμενη κρατική χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ, ύψους £10 εκατομ.

Ειδικότερα, ζητήθηκε ανάλυση των εισπράξεων ΦΠΑ που αντιστοιχούν στο καταργηθέν τέλος του 3% υπέρ του ΚΟΤ και του κατά πόσο η πρόνοια των £10 εκατομ., σύμφωνα με τα πιο πάνω, αποτελεί μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου προς τον ΚΟΤ ποσού.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ειδικότερα ότι, μετά την κατάργηση της επιβολής του τέλους προς 3% στις χρεώσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κέντρων αναψυχής και την αντικατάστασή του με αύξηση του συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) από 5% σε 8%, κατέστη στο παρόν στάδιο αναγκαία η παροχή πρόσθετης χορηγίας για κάλυψη του ελλείμματος στον ετήσιο προϋπολογισμό του ΚΟΤ για το 2006. Στην παρούσα όμως φάση δεν είναι δυνατό να απαντηθεί το ερώτημα για το ακριβές ύψος εισπράξεων ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στο καταργηθέν τέλος. Επιπλέον, δεν είναι δυνατό να γίνει οποιαδήποτε σύγκριση για τα ακριβή έσοδα του ΚΟΤ με το παλιό σύστημα επιβολής τέλους στις χρεώσεις ξενοδοχείων και κέντρων αναψυχής και με το νέο σύστημα που προνοεί για απόδοση μέρους των εισπράξεων ΦΠΑ στον ΚΟΤ. Συναφώς, οι ίδιοι αρμόδιοι δεσμεύτηκαν να ενημερώσουν την επιτροπή σε εύθετο χρόνο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως της συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή, όπως και της δέσμευσης για έγκαιρη κατάθεση εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας των επιπρόσθετων στοιχείων που ζητήθηκαν, αποφάσισε να υποβάλει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο με την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος, με την επιφύλαξη της προέδρου και των μελών της για τελική τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της εν λόγω συζήτησης.

 

 

31η Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων