Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Οκτωβρίου 2006. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και της Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, έτσι ώστε οι πρόνοιές του να συνάδουν με εκείνες του περί Δήμων Νόμου, δεδομένου ότι εκλογές για ανάδειξη μελών των σχολικών εφορειών αναφορικά με δήμο διεξάγονται αποκλειστικά στις δημαρχούμενες περιοχές.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο επιφέρονται μερικές τροποποιήσεις στα άρθρα 4, 4Α, 5 και 6 του υφιστάμενου νόμου, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των επτά από τα έντεκα μέλη της σχολικής εφορείας δήμου θα διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και όχι σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, που προβλέπεται στον υφιστάμενο νόμο.

2. Η βελτίωση της διατύπωσης της υφιστάμενης πρόνοιας που αφορά τον καθορισμό από το δημοτικό συμβούλιο των υπόλοιπων τεσσάρων μελών της σχολικής εφορείας, τα οποία δεν εκλέγονται.

3. Η θητεία της σχολικής εφορείας θα αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου που ακολουθεί την ημερομηνία εκλογής ή ορισμού της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου χρόνου από την έναρξη της θητείας της.

4. Η σύντμηση του διαστήματος συγκρότησης της σχολικής εφορείας σε σώμα, ώστε η συγκρότησή της σε σώμα να γίνεται το αργότερο εντός δέκα ημερών από την έναρξη της θητείας της αντί εντός δεκαπέντε ημερών που προβλέπεται στον υφιστάμενο νόμο.

Όπως είναι γνωστό, το άρθρο 4 του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου προβλέπει ότι η σχολική εφορεία σε δήμο απαρτίζεται από έντεκα μέλη, εκ των οποίων τα επτά αναδεικνύονται με εκλογές που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου και τα άλλα τέσσερα μέλη ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, ανάμεσα από τα μέλη του, ως εκπρόσωποί του. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τα πιο πάνω τέσσερα μέλη κατ’ αναλογίαν, αν είναι δυνατό, προς την αριθμητική δύναμη των εκπροσωπούμενων ομάδων στο δημοτικό συμβούλιο.

Όπως ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κρίθηκε σκόπιμο να επέλθουν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, ώστε κατά τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν στις 17 Δεκεμβρίου του 2006, να γίνουν παράλληλα και ταυτόχρονα και οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των σχολικών εφορειών που αφορούν τα σχολεία των δήμων. Διαφορετικά, όπως επισήμανε ο ίδιος, οι εκλογές αυτές θα έπρεπε να γίνουν κατά την επόμενη βουλευτική περίοδο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι εκλογές των μελών των σχολικών εφορειών για τους δήμους θα πρέπει να γίνουν με βάση τον περί Δήμων Νόμο και όχι με βάση τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο είναι οι ακόλουθοι τρεις:

1. Η δυσκολία που υφίσταται όσον αφορά την κατανομή των εδρών ανάμεσα στους διάφορους συνδυασμούς που διεκδικούν τις θέσεις.

2. Το ύψος του παράβολου που πρέπει να κατατεθεί. Ειδικότερα, ενώ με βάση το νόμο για την εκλογή των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων αυτό ανέρχεται στις £250, με βάση το νόμο για τους δήμους αυτό ανέρχεται μόνο στις £50.

3. Το κόστος της δημοσίευσης των ονομάτων των υποψηφίων, το οποίο, αν ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο για την εκλογή των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, θα ανέλθει στις £400.000, ενώ, αν ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο για τους δήμους, η δημοσίευση δε θα έχει κανένα κόστος, διότι θα γίνει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Οι εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών, χωρίς να διαφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, επισήμαναν την ανάγκη να προστεθεί σ’ αυτό μεταβατική διάταξη η οποία θα ρυθμίζει το κενό που θα μεσολαβήσει μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα της νέας σχολικής εφορείας και την ανάληψη των καθηκόντων της. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι ανέφεραν ότι ίσως θα ήταν καλύτερα, αν οι εκλογές για την ανάδειξη μελών της σχολικής εφορείας των δήμων αφορούσαν και τα έντεκα αντί μόνο τα επτά μέλη της, επειδή παρουσιάζεται κάποια δυσκολία όσον αφορά τον καθορισμό των υπόλοιπων τεσσάρων μελών από το δημοτικό συμβούλιο.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, αλλά παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ίσως θα ήταν πιο απλή η όλη διαδικασία συγκρότησης της σχολικής εφορείας που αφορά τους δήμους, αν ίσχυε κάτι ανάλογο με αυτό που ισχύει για τις σχολικές εφορείες όσον αφορά τις κοινότητες, όπου δηλαδή η σχολική εφορεία απαρτίζεται από όλα τα εκλελεγμένα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου χωρίς να διεξάγονται εκλογές συγκεκριμένα για το σκοπό αυτό.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, χωρίς να διαφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, επισήμανε επιπρόσθετα την ανάγκη ύπαρξης συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων και να παρευρίσκονται στις συζητήσεις που αφορούν διάφορα θέματα για τα οποία απαιτείται να επέλθουν τροποποιήσεις και βελτιώσεις.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, ήγειρε ορισμένα θέματα, για τα οποία ζήτησε περαιτέρω ενημέρωση και υπέβαλε διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τους αρμοδίους. Μεταξύ των θεμάτων αυτών, τα οποία προβλημάτισαν την επιτροπή, είναι τα εξής:

1. Η προτεινόμενη διατύπωση της πρόνοιας στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του υφιστάμενου νόμου, σύμφωνα με την οποία «το δημοτικό συμβούλιο θα ορίζει τα τέσσερα από τα έντεκα μέλη της σχολικής εφορείας κατ’ αναλογίαν, εκτός αν δεν είναι δυνατό, προς την αριθμητική δύναμη των εκπροσωπούμενων ομάδων στο δημοτικό συμβούλιο». Ειδικότερα, προβλημάτισε το κατά πόσο θα πρέπει η προτεινόμενη αυτή διατύπωση να υιοθετηθεί ως έχει ή να διαφοροποιηθεί ή να παραμείνει η υφιστάμενη πρόνοια του βασικού νόμου, στην οποία στη θέση των λέξεων “εκτός εάν δεν” υπάρχει μόνο η λέξη “αν”.

2. Η ανάγκη προσθήκης μεταβατικής διάταξης για τη συνέχιση της θητείας της υφιστάμενης σχολικής εφορείας μέχρι την έναρξη της θητείας της νέας σχολικής εφορείας, ώστε να ρυθμιστεί το κενό που θα υπάρξει λόγω της διενέργειας των δημοτικών εκλογών, που θα διεξαχθούν στις 17 Δεκεμβρίου 2006.

3. Σε συνάρτηση με την παράγραφο 2 πιο πάνω, η σκοπιμότητα της σύντμησης του χρονικού διαστήματος συγκρότησης σε σώμα της νέας σχολικής εφορείας από δεκαπέντε μέρες που προνοείται σήμερα σε δέκα μέρες από την έναρξη της θητείας της νέας σχολικής εφορείας.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής κ. Νίκος Κουτσού, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, διαμορφώνοντας όμως το κείμενό του, έτσι ώστε να προστεθεί σ’ αυτό και η προαναφερόμενη μεταβατική διάταξη.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί για το υπό αναφορά νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος.

31η Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων