Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 3ης Ιουλίου και 9ης Οκτωβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 19 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, σκοπείται η ολοκλήρωση της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Κάθε νέο κτίριο, καθώς και κάθε κτίριο συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 1 000 τ.μ. που υφίσταται ριζική ανακαίνιση πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται σε σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

2. Ο μελετητής κάθε νέου κτιρίου ετοιμάζει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης, τους οποίους καταθέτει στην αρμόδια οικοδομική αρχή μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι το κτίριο πληρεί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης.

3. Τα επιμέρους θέματα που αφορούν την υποβολή εγγράφων και υπολογισμών αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπό συζήτηση κανονισμών.

4. Τα θέματα που αφορούν τη διερεύνηση της τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής σκοπιμότητας εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων ψύξης ή θέρμανσης ή συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας για νέα κτίρια έκτασης άνω των 1 000 τ.μ.

5. Η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των υπό συζήτηση κανονισμών των περιπτώσεων όπου η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας κτιρίων έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης των υπό συζήτηση κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η πιο πάνω Οδηγία εντάσσεται στα πλαίσια των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι η Ένωση εξαρτάται σε αυξημένο βαθμό από τις εξωτερικές πηγές ενέργειας και δεδομένου ότι για τις ανάγκες φωτισμού, θέρμανσης και κλιματισμού, το ζέσταμα νερού για οικιακή χρήση και τον κλιματισμό των χώρων εργασίας και αναψυχής καταναλώνεται ολοένα και περισσότερη ενέργεια σε σύγκριση με εκείνη που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών ή της βιομηχανίας, κρίθηκε, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ότι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα συμβάλει σημαντικά στους στόχους για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που έθεσε η Ένωση. Σημειώνεται συναφώς ότι η κατανάλωση ενέργειας για τις υπηρεσίες που αφορούν τα κτίρια ανέρχεται στο 40% της συνολικής ευρωπαϊκής ενεργειακής κατανάλωσης.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του ΕΤΕΚ, καθώς και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής υπέβαλαν ορισμένες εισηγήσεις για τροποποίηση του κειμένου των υπό συζήτηση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές τους και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε το κείμενό τους, επιφέροντας σ’ αυτό, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Διασαφήνισε τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στον όρο “μελετητής”, που προβλέπεται στους κανονισμούς, με στόχο να ξεπεραστούν πρακτικά προβλήματα τα οποία ενδεχομένως θα προέκυπταν κατά την εφαρμογή τους στην πράξη.

2. Τροποποίησε την πρόνοια των προτεινόμενων κανονισμών με βάση την οποία τα κτίρια που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως χώροι θρησκευτικής λατρείας εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης και έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, ώστε τα εν λόγω κτίρια να μην εξαιρούνται.

3. Αναδιατύπωσε ορισμένες πρόνοιες των κανονισμών, ώστε αυτές να συνάδουν με το πνεύμα και το γράμμα της πιο πάνω Οδηγίας.

4. Τροποποίησε την πρόνοια των προτεινόμενων κανονισμών που αφορά την έναρξη της ισχύος τους, έτσι ώστε αυτή να αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας των σχετικών διαταγμάτων που προβλέπονται στον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο. Επιπρόσθετα, συμπεριέλαβε μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία οι υπό συζήτηση κανονισμοί δε θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις κτιρίων για τα οποία η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης των πιο πάνω διαταγμάτων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των κανονισμών σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των υπό συζήτηση κανονισμών κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

30 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων