Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, την οποία η ίδια κατέθεσε στη Βουλή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε στην επιτροπή εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμου, ώστε να επιλυθούν πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του αναφορικά με την υποβολή υποψηφιότητας στη Δημοκρατία πολιτών άλλων κρατών μελών.

Σημειώνεται ότι της κατάθεσης της υπό συζήτηση πρότασης νόμου προηγήθηκε εξέταση από την επιτροπή ειδικού σχετικού θέματος με τίτλο «Η εφαρμογή του περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμου αναφορικά με την υποβολή υποψηφιότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία πολιτών άλλων κρατών μελών», με σκοπό τη διακρίβωση τυχόν δυσκολιών στην εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας σε σχέση με την υποβολή υποψηφιότητας πολιτών άλλων κρατών μελών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω θέματος, η επιτροπή ζήτησε τις απόψεις του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες επισημάνθηκε η ύπαρξη προβλημάτων κατά την εφαρμογή της πιο πάνω νομοθεσίας και ειδικότερα της πρόνοιάς της σύμφωνα με την οποία, για να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών, θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση των αρμόδιων διοικητικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής τους ότι δεν έχουν εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος αυτό ή ότι τέτοια έκπτωση από το δικαίωμα αυτό δεν είναι γνωστή στις αρχές αυτές. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η εν λόγω πρόνοια παρουσιάζει προβλήματα στην εφαρμογή της, γιατί οι αρμόδιες διοικητικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής των εν λόγω προσώπων αδυνατούν να παραχωρήσουν την πιο πάνω βεβαίωση λόγω της μακράς απουσίας των προσώπων αυτών από τη χώρα καταγωγής τους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκλογών που παρευρέθηκε στην επιτροπή, το υπό αναφορά θέμα απασχόλησε τον περασμένο Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες την Ad Ηoc Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε Θέματα Εκλογών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συστάθηκε με σκοπό τη μελέτη προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή εκλογών στα κράτη μέλη. Στα πλαίσια της συζήτησης ενώπιον της εν λόγω επιτροπής, δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, ένα από τα κύρια ζητήματα που είχαν εγερθεί ήταν και η προβλεπόμενη στις εθνικές νομοθεσίες προσκόμιση της πιο πάνω αναφερόμενης, εκ μέρους των υποψηφίων, βεβαίωσης από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους και αποφασίστηκε όπως μελετηθεί από τα κράτη μέλη το ενδεχόμενο απάλειψης της πρόνοιας αυτής από τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας τους λόγω των πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της στην πράξη.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η επιτροπή από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκλογών, η εν λόγω πρόνοια έχει απαλειφθεί από την αντίστοιχη διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας και δεν εφαρμόστηκε στις πρόσφατες εκλογές που διεξήχθηκαν για ανάδειξη των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στη συνέχεια και ως αποτέλεσμα της πιο πάνω μελέτης, η επιτροπή αποφάσισε την κατάθεση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, με σκοπό την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την επίλυση των πιο πάνω αναφερόμενων προβλημάτων που είχαν επισημανθεί.

Ειδικότερα, με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου σκοπείται η τροποποίηση της ισχύουσας βασικής νομοθεσίας, ώστε:

1. να απαλειφθεί από τη σχετική διάταξή της η προβλεπόμενη σ’ αυτή υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια αρχή εκ μέρους πολίτη κράτους μέλους που υποβάλλει υποψηφιότητα για ανάδειξή του ως μέλος δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου βεβαίωσης των αρμόδιων διοικητικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ότι αυτός δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος αυτό ή ότι τέτοια έκπτωση από το δικαίωμα αυτό δεν είναι γνωστή στις αρχές αυτές. και

2. να εισαχθεί σ’ αυτήν πρόνοια, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που τα πιο πάνω πρόσωπα εκλέγονται σε οποιοδήποτε αξίωμα, δυνάμει των διατάξεών της ισχύουσας νομοθεσίας, να εκπίπτουν του αξιώματός τους, όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την εκλογή τους ότι η προβλεπόμενη στην ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλαν σ’ αυτήν, ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής τους, ήταν ψευδής.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εκλογών που παρευρέθηκε στις εργασίες της επιτροπής κατά τη μελέτη της πρότασης νόμου συμφώνησε με τις πρόνοιές της, παράλληλα όμως επισήμανε την ανάγκη, σε περίπτωση που η υπό συζήτηση τροποποίηση ψηφιστεί από τη Βουλή, να επέλθει ανάλογη τροποποίηση και στον περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμο, όπου προβλέπεται αντίστοιχη πρόνοια.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

 

31η Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων