Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Σωκράτης Χάσικος Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ. Η ΠΑΣΥΚΙ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Καταγραφέα-Τεχνικού Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων, η οποία κρίθηκε αναγκαία ύστερα από την ενοποίηση των θέσεων Καταγραφέα-Τεχνικού Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων και Βοηθού Καταγραφής Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων με τη θέση Καταγραφέα-Ηλεκτροκαρδιογραφημάτων και τη μετονομασία της θέσης Καταγραφέα-Τεχνικού Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων σε “Καταγραφέας Τεχνικός Ηλεκτρογραφημάτων 1ης Τάξεως”.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού, ώστε να διαγραφεί η απαίτηση για υπηρεσία τουλάχιστο δύο ετών σε αγροτικά υγειονομικά κέντρα στη θέση Ιατρικού Λειτουργού 1ης και 2ης Τάξης, για σκοπούς προαγωγής, και να παραμείνει η απαίτηση για οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία στην εν λόγω θέση, στην οποία περιλαμβάνεται και υπηρεσία σε αγροτικά υγειονομικά κέντρα.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Επιθεωρητή Εργαστηρίου Ισοτόπων, η οποία είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α10(i). Ο κάτοχος της πιο πάνω θέσης, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας, είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της εργασίας του εργαστηρίου και την εποπτεία του προσωπικού που εργάζεται σε αυτό.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τοξικολόγου, ώστε να διασαφηνιστεί ότι ο κάτοχος της θέσης εκτελεί τα καθήκοντά του υπό την εποπτεία του διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή/και αρμόδια εξουσιοδοτημένου λειτουργού.

Όπως σημειώνεται στις εισηγητικές εκθέσεις που συνοδεύουν όλους τους υπό αναφορά κανονισμούς, τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στην αρμόδια υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

23 Οκτωβρίου 2006

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Καταγραφέα Τεχνικού Ηλεκτρογραφημάτων 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2006.
Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2006.
  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Επιθεωρητή Εργαστηρίου Ισοτόπων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2006.
  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Τοξικολόγου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2006.

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων