Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου - Θέση Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2006» και «Οι περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου - Θέση Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Σωκράτης Χάσικος Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Οκτωβρίου 2006. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας και Παραλιμνίου. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, αλλά διαβίβασαν γραπτώς τις απόψεις τους.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι ο εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου.

Όπως είναι γνωστό, με βάση τις πρόνοιες του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου του 1990, τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση Γενικού Διευθυντή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου καθορίζονται σε σχέδιο υπηρεσίας που καταρτίζεται από το οικείο διοικητικό συμβούλιο, εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται υπό μορφή κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ στις σχετικές παρατηρήσεις τους, που διαβιβάστηκαν γραπτώς στην επιτροπή, μεταξύ άλλων, επισημαίνουν ότι, με βάση την πρακτική που ακολουθείται, στους ημικρατικούς οργανισμούς και σε μεγάλο βαθμό στη δημόσια υπηρεσία για θέσεις πρώτου διορισμού με μισθολογική κλίμακα Α14 και άνω προβλέπεται ως πλεονέκτημα η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου. Συναφώς, επισημαίνουν ότι στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας ορθά προβλέπεται ως πλεονέκτημα η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος, ενώ τέτοια πρόνοια θα πρέπει να προστεθεί και στο σχέδιο υπηρεσίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, υποστηρίζοντας ότι η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται για σκοπούς ομοιομορφίας στα σχέδια υπηρεσίας πανομοιότυπων οργανισμών.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στην επιτροπή ότι συμφωνεί με τις πιο πάνω θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε την τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου με τη συμπερίληψη σ’ αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος να αποτελεί πλεονέκτημα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

24 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων