Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Σωκράτης Χάσικος Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Συλλεκτών Παλαιών και Σπανίων Όπλων.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 53 του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Κανονισμών, ώστε για την εισαγωγή ή απόκτηση και κατοχή συλλεκτικού πυροβόλου όπλου κατηγορίας Δ΄, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις, να εκδίδεται άδεια από τον Αρχηγό Αστυνομίας, χωρίς να απαιτείται, για το σκοπό αυτό, οποιαδήποτε άλλη έγκριση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας, η προτεινόμενη ρύθμιση συνάδει με τις σχετικές διατάξεις του περί Πυροβόλων Όπλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου. Συγκεκριμένα, με βάση τις εν λόγω διατάξεις του νόμου, για την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλου όπλου μη συλλεκτικού τύπου κατηγορίας Δ΄ απαιτείται μόνο άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 5 και αφορούν κυρίως την καταβολή τέλους, την ηλικία και το ποινικό μητρώο του αιτητή. Αντίθετα, με βάση τον Κανονισμό 10 των υπό τροποποίηση κανονισμών για εισαγωγή ή απόκτηση και κατοχή συλλεκτικού πυροβόλου όπλου κατηγορίας Δ΄ απαιτείται εκτός από την έκδοση άδειας από τον Αρχηγό Αστυνομίας και έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η προτεινόμενη τροποποίηση, ώστε να εξαλειφθεί η δυσαρμονία που υπάρχει στην υφιστάμενη νομοθεσία, νόμο και κανονισμούς, καθόσον αφορά τη μεταχείριση συλλεκτικών και μη συλλεκτικού τύπου πυροβόλων όπλων κατηγορίας Δ΄.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Συλλεκτών Παλαιών και Σπανίων Όπλων δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τη σκοπούμενη τροποποίηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

 

24 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων