Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Ιουλίου και στις 9, 16 και 23 Οκτωβρίου 2006. Στα πλαίσια της πρώτης και της δεύτερης συνεδρίας της επιτροπής, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και ο αντιπρόσωπος της Κύπρου στο Συμβούλιο του European Communities Trademark Association (ECTA).

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 38 και 39 του περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου, είναι η αναθεώρηση των τελών που πληρώνονται σε σχέση με αιτήσεις και εγγραφές εμπορικών σημάτων και με άλλα θέματα τα οποία καθορίζονται στη βασική νομοθεσία. Οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν αύξηση των σχετικών τελών κατά 100%.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 387(1)(δ) του περί Εταιρειών Νόμου, είναι η αναθεώρηση των τελών που πληρώνονται σε σχέση με:

· τις εγγραφές εταιρειών.

· την καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη διάφορων εγγράφων (ετήσια έκθεση, κοινοποίηση διορισμού διαχειριστή, παραχώρηση μετοχών, τροποποίηση ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου, αλλαγή ονόματος, μείωση κεφαλαίου κ.ά.).

· τις παρεχόμενες υπηρεσίες (επαναφορά του ονόματος εταιρείας, έκδοση ακριβούς αντίγραφου του πιστοποιητικού σύστασης και ιδρυτικού/καταστατικού εγγράφου κ.ά.).

· τις εγγραφές επιβαρύνσεων. και

· την παροχή υπηρεσίας κατά προτεραιότητα για ταχεία διεκπεραίωση εγγραφής εταιρείας ή άλλης υπηρεσίας.

Σκοπός των τρίτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 67(1)(α) του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, είναι η αναθεώρηση των τελών που πληρώνονται, μεταξύ άλλων, για:

· την εγγραφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εμπορικής επωνυμίας.

· την αλλαγή συνεταίρων.

· την πιστοποίηση αντιγράφων.

· την έγκριση ονόματος. και

· την παροχή ταχείας διεκπεραίωσης υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, καθώς και με βάση τα γραπτά υπομνήματα τα οποία ο ίδιος κατέθεσε στην επιτροπή, κρίθηκε επιβεβλημένη η αναθεώρηση των τελών που καθορίζονται στους υπό αναφορά κανονισμούς λόγω του μεγάλου χρόνου που παρήλθε από την τελευταία αναθεώρησή τους, καθώς και της αύξησης στο δείκτη τιμών καταναλωτή σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις αντικατοπτρίζουν το λειτουργικό/διοικητικό κόστος και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν αποτρεπτικές ή απαγορευτικές για τα θέματα που αυτές αφορούν.

Με την ευκαιρία αυτή, ο ίδιος ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης ανέφερε ότι μέσα στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών που καταβάλλονται από το τμήμα του για την ορθή και άμεση εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου (δικηγόρων, ελεγκτών-λογιστών και κοινού γενικότερα), έχει τριπλασιαστεί το προσωπικό, μηχανογραφήθηκε ο τομέας εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και έχει ήδη αρχίσει η μηχανογράφηση στους τομείς των εμπορικών επωνυμιών, συνεταιρισμών, αλλοδαπών εταιρειών, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατεντών) και βιομηχανικών σχεδίων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρατηρούμενη πολύ σημαντική αύξηση στις εγγραφές νέων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των εκδιδόμενων από το τμήμα πιστοποιητικών (πιστοποιημένων αντιγράφων), καθώς και στην αύξηση των συνεπαγόμενων εργασιών. Περαιτέρω, επισήμανε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση στα τέλη επιβαρύνσεων (£300 ως ανώτατο ποσό χρέωσης) και ο απλοποιημένος τρόπος υπολογισμού τους θα συμβάλει τα μέγιστα στην προσέλκυση ακόμα μεγαλύτερου αριθμού νέων εταιρειών επενδύσεων με ξένη συμμετοχή και θα συνεχιστεί η παρουσία εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμφώνησε με τις τοποθετήσεις του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για όλους τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Αναφορικά με τους προτεινόμενους περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και ο αντιπρόσωπος της Κύπρου στο Συμβούλιο του European Communities Trademark Association εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην προτεινόμενη αύξηση των σχετικών τελών, καθότι, όπως δήλωσαν, οι καταθέσεις εμπορικών σημάτων στην Κύπρο έχουν ήδη ελαττωθεί δραστικά λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης και του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης αναφορικά με την κατάθεση διεθνών σημάτων, που είχαν ως αποτέλεσμα ξένες εταιρείες να προτιμούν να καταθέτουν στην πλειοψηφία τους ευρωπαϊκά και διεθνή σήματα και όχι κυπριακά εθνικά σήματα. Παράλληλα, πληροφόρησαν την επιτροπή ότι η Ελλάδα και η Ιταλία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό, ακύρωσαν ή/και μείωσαν τα τέλη στα εμπορικά σήματα, με σκοπό να προσελκύσουν ξένες εταιρείες. Με το δεδομένο αυτό, δήλωσαν οι ίδιοι, οποιαδήποτε αύξηση τελών στα εμπορικά σήματα θα μειώσει ακόμα περισσότερο τις εγγραφές σημάτων στην Κύπρο.

Αναφορικά με τους προτεινόμενους περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμούς που, μεταξύ άλλων, αναθεωρούν τα τέλη επιβαρύνσεων (£300 ως ανώτατο ποσό χρέωσης) και καθορίζουν απλοποιημένο τρόπο υπολογισμού τους, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου συναίνεσε στην έγκρισή τους, τονίζοντας παράλληλα ότι τα υφιστάμενα τέλη των επιβαρύνσεων, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού τους, απωθεί εταιρείες από του να εγγράφουν επιβαρύνσεις.

Αναφορικά με τους προτεινόμενους περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Αναφορικά με τους προτεινόμενους περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, εισηγείται στη Βουλή την απόρριψή τους. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των πιο πάνω κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσε πως θα τοποθετηθεί επί των πιο πάνω προτεινομένων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

2. Αναφορικά με τους προτεινόμενους περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμούς και τους περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των πιο πάνω προτεινόμενων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Με την ευκαιρία αυτή τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, δήλωσαν πως για λόγους αρχής τάσσονται ενάντια στην αύξηση οποιωνδήποτε τελών που επιβάλλονται χωρίς προηγουμένως να έχουν εκπονηθεί ολοκληρωμένες μελέτες για το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, θεωρούνται μία πρόσθετη φορολογία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ σημείωσε ότι από την όλη συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών διαπιστώθηκε ότι υπάρχει από μέρους του κράτους έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για προσέλκυση ξένων εταιρειών και επενδύσεων.

24 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων