Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 3ης Ιουλίου και 9ης Οκτωβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αρμοδίους που παρευρέθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπείται η θέσπιση νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία όλα τα νέα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, για να δύναται να εξασφαλίσουν άδεια οικοδομής, θα επιβάλλεται, εκτός των άλλων απαιτήσεων που ισχύουν σήμερα, να πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης. Προς το σκοπό αυτό ο μελετητής κάθε νέου κτιρίου θα λαμβάνει υπόψη στο στάδιο του σχεδιασμού του και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου και θα εφαρμόζει μέτρα για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Κάθε νέο κτίριο και κάθε κτίριο συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 1 000 τ.μ. που υφίσταται ριζική ανακαίνιση πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται σε σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

2. Ο μελετητής κάθε νέου κτιρίου ετοιμάζει υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης τους οποίους καταθέτει στην αρμόδια οικοδομική αρχή μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι το κτίριο πληρεί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης.

3. Οι υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης ετοιμάζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και με τη χρήση λογισμικού προγράμματος που ετοιμάζει και διαθέτει δωρεάν η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή άλλου λογισμικού που τυγχάνει της αποδοχής της αρμόδιας αρχής.

4. Ο καθορισμός, η αναθεώρηση και η αναβάθμιση των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης και της σχετικής μεθοδολογίας εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον οποίο συμβουλεύουν συμβουλευτικές επιτροπές.

5. Κατά την κατασκευή, την πώληση ή την εκμίσθωση κτιρίου διατίθεται στον ιδιοκτήτη ή από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή εκμισθωτή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο συνοδεύεται από συστάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου με τη λήψη οικονομικά αποτελεσματικών μέτρων.

6. Η πιστοποίηση διεξάγεται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, τα προσόντα των οποίων θα καθορίζονται με κανονισμούς.

7. Σε κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 1 000 τ.μ. τα οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές και από ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ατόμων αναρτάται ισχύον πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σε θέση ευδιάκριτη από το κοινό.

8. Για σκοπούς μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και περιορισμού των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, καθιερώνεται συντήρηση και επιθεώρηση των λεβήτων, των εγκαταστάσεων θέρμανσης και των συστημάτων κλιματισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τα σημαντικότερα άμεσα αποτελέσματα που θα επέλθουν από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας είναι τα ακόλουθα:

1. Με τη σωστή θερμομόνωση, το σωστό σχεδιασμό και τη χρήση κατάλληλων υλικών, οι ενεργειακές ανάγκες των νέων κτιρίων θα μειωθούν κατά 40%, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης των ενοίκων και τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα προς το περιβάλλον.

2. Το επιπρόσθετο κόστος που θα προκύψει από την υποχρεωτική θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου θα αποσβεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, τόσο λόγω της μείωσης που θα επέλθει στο λειτουργικό κόστος των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης όσο και λόγω της μείωσης της αρχικής κεφαλαιουχικής δαπάνης για αγορά και εγκατάσταση των συστημάτων αυτών, αφού η δυναμικότητα και το μέγεθός τους θα είναι μικρότερα, λόγω των μειωμένων ενεργειακών αναγκών που θα έχουν τα κτίρια.

3. Στην περίπτωση μιας νέας συνηθισμένης μεμονωμένης κατοικίας εμβαδού 200 τ.μ. υπολογίζεται ότι το επιπρόσθετο κόστος για σωστό ενεργειακό σχεδιασμό και για θερμομόνωση του κελύφους της αναμένεται ότι δε θα ξεπερνά τις £5.000, ποσό ασήμαντο σε σχέση με το συνολικό κόστος ανέγερσής της, που είναι τουλάχιστον £80.000. Για τα διαμερίσματα το επιπρόσθετο κόστος για σωστό ενεργειακό σχεδιασμό και θερμομόνωση θα είναι σημαντικά μικρότερο.

4. Από την τακτική συντήρηση και επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης στα κτίρια αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οφέλη λόγω εξοικονόμησης ενέργειας, της τάξεως του 15% περίπου, και λόγω μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα.

5. Για την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας απαιτείται η εκπαίδευση των μελετητών που θα ετοιμάζουν τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης, καθώς και η εκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων που θα εκδίδουν, σε κατοπινό στάδιο, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και θα διενεργούν τις συντηρήσεις και επιθεωρήσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Οι βασικές υποδομές για τη διενέργεια των πιο πάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων υφίστανται και δεν κρίνεται αναγκαίο να δημιουργηθούν νέες. Για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των απαιτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συνεργάζεται με το ΕΤΕΚ και το Ίδρυμα Ενέργειας.

6. Για σκοπούς ελέγχου εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και ειδικά για τον έλεγχο του μηχανισμού έκδοσης των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, η υλοποίηση του οποίου θα γίνει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, απαιτείται η ενδυνάμωση της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του ΕΤΕΚ, καθώς και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τη φιλοσοφία του προτεινόμενου νόμου, παράλληλα όμως διατύπωσαν με γραπτά υπομνήματα που κατέθεσαν ορισμένες εισηγήσεις για τροποποίηση του κειμένου του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών στο στάδιο της μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές του και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε το κείμενό του επιφέροντας σ’ αυτό, μεταξύ άλλων, ορισμένες τροποποιήσεις, με στόχο να ξεπεραστούν πρακτικά προβλήματα τα οποία ενδεχομένως θα προέκυπταν κατά την εφαρμογή του. Ειδικότερα, επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Ενοποίησε την προβλεπόμενη σ’ αυτό “Συμβουλευτική Επιτροπή Καθορισμού Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων” και τη “Συμβουλευτική Επιτροπή Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων” σε μία επιτροπή υπό τον τίτλο “Συμβουλευτική Επιτροπή Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Καθορισμού Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων”.

2. Θεσμοθέτησε την ειδική επιτροπή που συνέστησε το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής των προνοιών της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ και επιπρόσθετα διεύρυνε τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτή.

3. Διαμόρφωσε τη σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου που αφορά την επιθεώρηση λεβήτων μικρής ισχύος, ώστε αυτή να διενεργείται από λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αλλά και από επιθεωρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων που θα διορίζονται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και θα προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Σημειώνεται ότι για μεγάλης ισχύος λέβητες και για κλιματιστικά συστήματα η επιθεώρηση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου, θα γίνεται με ανεξάρτητο τρόπο από επιθεωρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

4. Τροποποίησε την προτεινόμενη πρόνοια του νομοσχεδίου με βάση την οποία τα κτίρια που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως χώροι θρησκευτικής λατρείας εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης και έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, ώστε τα εν λόγω κτίρια να μην εξαιρούνται.

5. Αναδιατύπωσε ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου, ώστε αυτές να συνάδουν με το πνεύμα και το γράμμα της πιο πάνω Οδηγίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω και κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Παράλληλα, η επιτροπή, στη βάση ενημέρωσης της οποίας έτυχε κατά τη μελέτη του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για το ότι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προτίθεται να προωθήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της αντικατάστασης πεπαλαιωμένων μη αποδοτικών λεβήτων σε κατοικίες, ώστε να παρασχεθούν κίνητρα για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καλεί το εν λόγω υπουργείο να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες το συντομότερο δυνατό. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το υπό μελέτη σχέδιο χορηγιών θα ενταχθεί στο Σχέδιο Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που λειτουργεί από το 2004.

 

10 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων