Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και των Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2006.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία των ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο επιδιώκεται η διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού 510/2006 του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων καθώς και των Πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που τον εφαρμόζουν.

Ο Κανονισμός 510/2006/ΕΚ καταργεί τον Κανονισμό 2081/92/ΕΚ, με τον οποίο η κυπριακή νομοθεσία έχει εναρμονιστεί υιοθετώντας τον περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμο του 2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε. Ο νέος Κανονισμός εισάγει αριθμό αλλαγών, από τις οποίες οι σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες:

1. Εισάγεται πρόνοια βάσει της οποίας και οι τρίτες χώρες πλέον έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων καταχώρισης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου απευθείας μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και υποβολής ενστάσεων κατά καταχώρισης που προτείνει ομάδα παραγωγών.

2. Εισάγονται διατάξεις οι οποίες διασαφηνίζουν την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται πλέον να ορίσουν την ή τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους όσον αφορά τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον υπό αναφορά Κανονισμό μέχρι την 31η Μαρτίου 2007.

3. Εισάγεται πρόνοια για ενιαίο έγγραφο για τις αιτήσεις το οποίο περιέχει καίριας σημασίας πληροφορίες, που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επίσημης δημοσίευσης πριν από την καταχώριση, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε εμπορευόμενο να ασκεί το δικαίωμα ένστασης που έχει και να μπορούν οι αρμόδιες σε θέματα ελέγχου αρχές να εγγυώνται την προστασία των ονομασιών σε κάθε κράτος μέλος.

Στον προτεινόμενο νόμο περιλαμβάνονται διάφορες διατάξεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, προβλέπουν τα εξής:

1. Την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

2. Τον καθορισμό του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.

3. Τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων της αρμόδιας αρχής, η οποία, μεταξύ άλλων:

α. προβαίνει σε προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων για κατοχύρωση γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων με ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, τις οποίες προωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
β. μεριμνά για την πληροφόρηση του πολίτη σχετικά με τις αιτήσεις καταχώρισης που υποβλήθηκαν για την προστασία των προїόντων σε εθνικό επίπεδο, ώστε αυτός να μπορεί να υποβάλει ένσταση,
γ. μεριμνά για την πληροφόρηση του πολίτη αναφορικά με τις προτεινόμενες καταχωρίσεις των γεωργικών προϊόντων ή των τροφίμων που υποβλήθηκαν για την προστασία τους ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών,
δ. παραλαμβάνει και προωθεί ενστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά προτεινόμενης καταχώρισης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών,
ε. παραλαμβάνει, εξετάζει και προωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποιήσεις προδιαγραφών και αιτήματα που αφορούν ακύρωση καταχώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ και
στ. ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κατάλογο των υπηρεσιών ή/και οργανισμών που έχουν εγκριθεί για σκοπούς ελέγχου των προδιαγραφών και τις σχετικές τους αρμοδιότητες.

4. Τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής η οποία έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήσεις καταχώρισης και να εισηγείται προς την αρμόδια αρχή κατά πόσο συγκεκριμένη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου μπορεί να εγγραφεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

5. Τον καθορισμό της διαδικασίας αίτησης εγγραφής για κατοχύρωση ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, της εθνικής διαδικασίας ενστάσεων καθώς και της διαδικασίας ενστάσεων από την αρμόδια αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Την παροχή της δυνατότητας στην αρμόδια αρχή να παραχωρήσει περίοδο μεταβατικής εθνικής προστασίας της ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης από την υποβολή της αίτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι και τη λήψη απόφασης από αυτήν.

7. Τον καθορισμό των όρων σήμανσης προσωρινής προστασίας ονομασίας και των κατοχυρωμένων ονομασιών.

8. Τον καθορισμό των όρων έγκρισης χρήσης κατοχυρωμένης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και των όρων για την τήρηση Μητρώου Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

9. Το διορισμό επιθεωρητών για τη διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων για τη διαπίστωση ότι τηρούνται οι πρόνοιες του ευρωπαϊκού Κανονισμού 510/2006, καθώς και τη διαδικασία άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου παρακολούθησης για τη διατήρηση των προδιαγραφών των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που προστατεύονται με γεωγραφική ένδειξη και ονομασία προέλευσης.

10. Την κατάργηση του υφιστάμενου περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος:

1. δε ζητήθηκε παρέκκλιση ή οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση, επειδή η προτεινόμενη νομοθεσία είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να ψηφιστεί για λόγους εφαρμογής του κοινοτικού Κανονισμού που διέπει την προστασία των ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

2. Εκτιμάται ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την προτεινόμενη νομοθεσία, γιατί υπάρχει η αρμόδια υπηρεσία και η κατάλληλη υποδομή, απαιτείται όμως η ενίσχυση του προσωπικού για τη στελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Γεωργίας.

3. Από την προτεινόμενη νομοθεσία δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίδραση σε πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες. Πιστεύεται ότι οι επιδράσεις θα είναι θετικές, αφού οι διαδικασίες, σε εθνικό επίπεδο, για την κατοχύρωση ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων θα είναι πιο ολοκληρωμένες και ουσιαστικές.

4. Το άμεσο κόστος από την εφαρμογή της νομοθεσίας που προτείνεται θα είναι η πρόσληψη νέων Λειτουργών Γεωργίας και βοηθητικού προσωπικού που θα αποσπασθεί από τις εγκεκριμένες προσλήψεις προσωπικού στο Τμήμα Γεωργίας ή από το υφιστάμενο προσωπικό. Το μακροχρόνιο κόστος για την εφαρμογή της νομοθεσίας θα είναι σταθερό ή και μειωμένο λόγω της παράλληλης εμπλοκής του προσωπικού και σε άλλες δραστηριότητες του Τμήματος Γεωργίας.

Η προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου κρίνεται άμεση, για το λόγο ότι οι πρόνοιές του θα συμβάλουν στην επίσπευση της διαδικασίας εγγραφής τόσο του κυπριακού χαλουμιού όσο και άλλων παραδοσιακών προϊόντων ως προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Ειδικότερα, την επιτροπή είχε απασχολήσει έγκαιρα και σοβαρά το θέμα της κατοχύρωσης του χαλουμιού, γι’ αυτό με απόφασή της το θέμα ενεγράφη για αυτεπάγγελτη εξέταση με τον τίτλο “Ενημέρωση της επιτροπής για τη διαδικασία εγγραφής του χαλουμιού ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία”. Συγκεκριμένα, το θέμα αυτό εξετάστηκε σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2006, κατά την οποία κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”, του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ, των Αιγοπροβατοτρόφων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Ποιμνιοτρόφων, του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου. Η Παγκύπρια Οργάνωση Ποιμένων “Άγιος Μόδεστος”, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής η επιτροπή έτυχε λεπτομερούς ενημέρωσης για το θέμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και με βάση τα όσα διημείφθησαν στη συνεδρίαση αυτή καταγράφονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις και θέσεις των εμπλεκόμενων μερών:

1. Η εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας ανέφερε ότι η ετοιμασία της νέας αυτής νομοθεσίας κρίθηκε σκόπιμη, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι πρόνοιες του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού και να καθοριστεί η αρμόδια αρχή η οποία θα μπορεί να προωθήσει και να καταθέσει την αίτηση για εγγραφή του χαλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος, για την προώθηση της διαδικασίας εγγραφής ενός προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ θα πρέπει οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν πρώτα θεσμοθετήσει τη δική τους εθνική νομοθεσία για το θέμα και να ενημερώσουν σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι το οποίο δεν είχε ακόμα γίνει από καμιά χώρα. Εάν υπάρξει καθυστέρηση στην ψήφιση της εθνικής νομοθεσίας, όπως ανέφερε η ίδια, πιθανόν να προηγηθεί η αίτηση μιας άλλης χώρας για κατοχύρωση του χαλουμιού και σε τέτοια περίπτωση θα απαιτηθεί η άμεση παρέμβαση της αρμόδιας αρχής για υποβολή σχετικής ένστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επισήμανε για ακόμα μία φορά την ανάγκη άμεσης υποβολής της αίτησης της Κύπρου για εγγραφή του χαλουμιού ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, διευκρινίζοντας ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν ενστάσεις από άλλες χώρες, τις οποίες ως κράτος θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε.

3. Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αφού επεξήγησε αναλυτικά τους λόγους της θέσπισης της νέας αυτής νομοθεσίας, δήλωσε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμενόταν ότι θα ολοκληρωθεί η νομοτεχνική επεξεργασία του σχετικού νομοσχεδίου από τη Νομική Υπηρεσία, ώστε αυτό να προωθηθεί τάχιστα στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια στη Βουλή για ψήφισή του σε νόμο.

4. Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ, του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου και της Συντονιστικής Επιτροπής Οργανώσεων και Ομάδων Ποιμνιοτρόφων εξέφρασαν τη συμφωνία τους ως προς την ανάγκη για άμεση κατάθεση και έγκαιρη ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή, ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή του σχετικού φακέλου για εγγραφή του χαλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ, παρά τις διαφωνίες τους ως προς τον καθορισμό της προδιαγραφής και των διάφορων προσμείξεων γάλακτος του χαλουμιού και συγκεκριμένα ως προς την ανάγκη τήρησης του κυπριακού προτύπου για το χαλούμι, το οποίο κατοχυρώθηκε το 1985.

5. Οι εκπρόσωποι όλων των αγροτικών οργανώσεων επισήμαναν την ανάγκη άμεσης προώθησης των διαδικασιών για θέσπιση νομοθεσίας, με σκοπό την έγκαιρη προώθηση της σχετικής αίτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατοχύρωση του χαλουμιού ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης.

Επισημαίνεται ότι η επιτροπή, στα πλαίσια της συνεδρίασης που είχε πραγματοποιήσει για την εξέταση του όλου θέματος, είχε τονίσει ότι, λόγω της σοβαρότητάς του, αν κρινόταν σκόπιμο, θα συνερχόταν εκτάκτως, για να συνεχίσει την εξέτασή του, και, παράλληλα, είχε ζητήσει την επίσπευση της ετοιμασίας του σχετικού νομοσχεδίου, ώστε αυτό να προωθηθεί άμεσα για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια να κατατεθεί το συντομότερο στη Βουλή για ψήφιση. Η επιτροπή, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα, αλλά και τον επείγοντα χαρακτήρα του όλου θέματος όσον αφορά την προώθηση της υποβολής της αίτησης για την εγγραφή του χαλουμιού ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο ως προσχέδιο αμέσως μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, πριν ακόμα κατατεθεί στη Βουλή, σε δύο νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Σεπτεμβρίου 2006.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την εκτίμησή τους προς τον αρμόδιο υπουργό για την έγκαιρη ετοιμασία του νομοσχεδίου και ανέφεραν ότι με την ψήφισή του από τη Βουλή ανοίγεται ο δρόμος για εγγραφή του χαλουμιού ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος επισήμανε ότι η έγκαιρη ετοιμασία και κατάθεση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στη Βουλή είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας τόσο του υπουργείου του όσο και της κοινοβουλευτικής επιτροπής. Αναφερόμενος στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν με σκοπό την ετοιμασία του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο υπουργός διευκρίνισε ότι, ενώ τον Απρίλιο του 2006 είχε ετοιμαστεί και κατατεθεί τροποποιητικό νομοσχέδιο με σκοπό τον καθορισμό αρμόδιας αρχής για εφαρμογή του νόμου όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, η κατάργηση του ευρωπαϊκού Κανονισμού 2081/1992 και η ανάγκη για υιοθέτηση των προνοιών του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού 510/2006 του Συμβουλίου ανάγκασαν την εκτελεστική εξουσία να αποσύρει το εν λόγω τροποποιητικό νομοσχέδιο και να ετοιμάσει νέο νομοσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Αύγουστο του 2006. Επίσης, ο υπουργός ανέφερε ότι με την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα για εγγραφή ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης όχι μόνο του χαλουμιού, αλλά και άλλων κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων, γεγονός το οποίο, εκτός από τη διατήρηση της παράδοσης, θα διασφαλίσει και τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας και ιδιαίτερα της υπαίθρου. Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, τα αρμόδια τμήματα του υπουργείου του προετοιμάζονται ήδη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά κυρίως για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης του κινδύνου καταχώρισης αιτήσεων για εγγραφή προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη όχι μόνο από χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, ο υπουργός, αναφερόμενος στο θέμα της κατοχύρωσης του χαλουμιού, διευκρίνισε ότι αναμένεται να υποβάλουν αίτηση κατοχύρωσής του και άλλες χώρες, όπως η Δανία, ο Λίβανος και η Τουρκία. Καταλήγοντας, ο υπουργός επισήμανε την ανάγκη της άμεσης ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, λόγω του ότι υπάρχουν χρονικές δεσμεύσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν, ενώ παράλληλα θα μπορέσει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο φάκελος για κατοχύρωση του χαλουμιού μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί τάχιστα, έτσι ώστε η αρμόδια αρχή να μπορέσει να ορίσει τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής με σκοπό την εξέταση των αιτήσεων και κατ’ επέκταση την έγκαιρη υποβολή του φακέλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κατοχύρωση του χαλουμιού. Επίσης, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου, λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αλλά και της Νομικής Υπηρεσίας παρευρέθηκαν σε σχετική σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής, αναφερόμενα στο γεγονός ότι δεν ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και δεν κατατέθηκαν στη Βουλή για έγκριση κανονισμοί που να ρυθμίζουν, ανάμεσα σ’ άλλα, και το έντυπο υποβολής αίτησης, αλλά και να καθορίζουν τα τέλη για υποβολή αίτησης ή έκδοσης πιστοποιητικού, εξέφρασαν την ανησυχία τους για πιθανές καθυστερήσεις που μπορεί να προκληθούν στις διαδικασίες λόγω της πιθανής έλλειψης στοιχείων επί των αιτήσεων. Επίσης, όπως ανέφεραν, κατανοούν την ανάγκη για άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουν τεθεί, όμως δεν πρέπει να υπάρξουν κενά λόγω βεβιασμένων ενεργειών, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί η μάχη για την εγγραφή παραδοσιακών προϊόντων ως προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, απαντώντας στις ανησυχίες των μελών της επιτροπής, διευκρίνισε ότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί συνεχίζουν να ισχύουν παρά την κατάργηση του νόμου, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι, δυνάμει του άρθρου 39 του υπό αναφορά νομοσχεδίου, οι αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν ήδη, βάσει του υπό κατάργηση νόμου, θα υπόκεινται σε εξέταση δυνάμει του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όταν αυτό ψηφιστεί σε νόμο και τεθεί σε ισχύ. Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι αναμένεται να ετοιμαστούν και να κατατεθούν στη Βουλή για έγκριση νέοι κανονισμοί, όμως στο παρόν στάδιο προέχει η ετοιμασία και ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι όλων των αγροτικών οργανώσεων χαιρέτισαν την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι διαδικασίες για την κατάθεση του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ανέφεραν ότι ομόφωνα υιοθετούν την ανάγκη για ψήφισή του σε νόμο το συντομότερο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της τόσο κατά τη συζήτηση του σχετικού θέματος όσο και κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του υπό αναφορά νομοσχεδίου, καθώς και τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Με την ευκαιρία αυτή, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη ανέφερε ότι το θέμα της υποβολής αίτησης για καταχώριση ενός προϊόντος ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη έχει δύο διαστάσεις. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, πέρα από την ανάγκη για τον καθορισμό των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται με βάση το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για τη σωστή εφαρμογή τους. Το υπουργείο, όπως ανέφερε ο ίδιος, δεν πρέπει να αρκεστεί στις δικές του δυνατότητες, αλλά να ζητήσει τη βοήθεια εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων στο συγκεκριμένο τομέα.

10 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων