Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλωπιστικών Φυτών Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουλίου, στις 7, 14 και 28 Σεπτεμβρίου και στις 6 Οκτωβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και του Συμβουλίου Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται βάσει του άρθρου 11 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, είναι ο εκσυγχρονισμός και η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλωπιστικών φυτών. Στόχος των προτεινόμενων κανονισμών είναι η παραγωγή και προμήθεια καλής ποιότητας καλλωπιστικών φυτών με χρήση του κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς αυτούς καθορίζονται μεταξύ άλλων οι επίσημοι έλεγχοι που εκτελούνται για την αποδοχή του υλικού αυτού για εμπορία, η σήμανση του πολλαπλασιαστικού υλικού, οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι προμηθευτές, οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων κ.ά.

Επιπρόσθετα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καταργούνται οι υφιστάμενοι κανονισμοί, που τιτλοφορούνται ως «Οι περί Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κανονισμοί του 1994», όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και όσα διαλαμβάνονται στο επεξηγηματικό σημείωμα των κανονισμών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Οι κανονισμοί αυτοί εναρμονίζουν την κυπριακή νομοθεσία με πέντε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές Οδηγίες. Μεταξύ αυτών είναι οι εξής:

α. Οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών.

β. Οδηγία 93/49/ΕΟΚ της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1993 για το δελτίο επί των όρων τους οποίους πρέπει να πληρεί το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και τα καλλωπιστικά φυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και την Οδηγία 1999/67/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1999 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/49/ΕΟΚ, η οποία καθορίζει το δελτίο στο οποίο αναφέρονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τόσο το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών όσο και τα καλλωπιστικά φυτά σύμφωνα με την Οδηγία 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

γ. Οδηγία 1999/66/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων που αφορούν την ετικέτα ή άλλο έγγραφο που συντάσσει ο προμηθευτής σύμφωνα με την Οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου.

2. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευτεί έναντι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να βελτιώσει την υφιστάμενη νομοθεσία με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο το συντομότερο δυνατό και μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στις εκάστοτε νέες Οδηγίες και στις τροποποιήσεις τους.

3. Η Κυπριακή Δημοκρατία δε ζήτησε παρέκκλιση ή οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση, γιατί η νομοθεσία αυτή είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να εφαρμοσθεί για λόγους ισοδυναμίας του πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλωπιστικών φυτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επιπλέον, διασφαλίζει την ποιότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού, που είναι μεγάλης σημασίας για τους παραγωγούς.

4. Εκτιμάται ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την προτεινόμενη νομοθεσία, γιατί υπάρχει η απαραίτητη υποδομή. Απαιτείται όμως η ενίσχυση του προσωπικού για τη σωστή στελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Γεωργίας και αυτό θα επιτευχθεί με τις νέες προσλήψεις προσωπικού στο Τμήμα Γεωργίας. Επισημαίνεται ότι τα εργαστήρια και ο σχετικός εξοπλισμός που υπάρχει στο Τμήμα Γεωργίας ικανοποιούν τις ανάγκες για την εφαρμογή στην πράξη των κανονισμών που προτείνονται.

5. Από την προτεινόμενη νομοθεσία δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίδραση σε πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες. Πιστεύεται ότι οι επιδράσεις θα είναι θετικές, γιατί προστατεύεται καλύτερα η παραγωγή των καλλωπιστικών φυτών και διασφαλίζονται τα συμφέροντα των ιδιωτών με τις διαδικασίες που καθορίζονται. Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι οι γενικότερες επιπτώσεις από την εισαγωγή της προτεινόμενης νομοθεσίας θα είναι θετικές.

6. Το Συμβούλιο Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, στο οποίο εκπροσωπούνται και ιδιώτες (Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων, παραγωγοί πολλαπλασιαστικού υλικού), έχει ήδη ενημερωθεί για τις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών.

7. Το άμεσο κόστος από την εφαρμογή των κανονισμών που προτείνονται θα είναι η πρόσληψη των νέων Λειτουργών Γεωργίας και του βοηθητικού προσωπικού που θα αποσπασθεί από τις εγκεκριμένες προσλήψεις προσωπικού στο Τμήμα Γεωργίας ή από το υφιστάμενο προσωπικό. Το μακροχρόνιο επίσης κόστος αφορά τους μισθούς του προσωπικού που θα ασχολείται με την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων, τοποθετούμενοι επί του κειμένου των κανονισμών, εξέφρασαν ορισμένες ανησυχίες και επιφυλάξεις όσον αφορά την πιθανή αύξηση τόσο του άμεσου όσο και του μακροχρόνιου κόστους από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών. Επίσης, οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέφρασαν την ανάγκη διασφάλισης της εισαγωγής κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού εξουδετερώνοντας έτσι τον κίνδυνο εισαγωγής και εξάπλωσης ασθενειών μέσω των καλλωπιστικών φυτών. Τέλος, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν την αδυναμία της εφαρμογής των προτεινόμενων κανονισμών από το Τμήμα Γεωργίας λόγω της ελλιπούς στελέχωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του τμήματος.

Ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας, αναφερόμενος στην υποστελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας του τμήματός του, επισήμανε ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους αναμένεται να προσληφθούν επτά νέοι Λειτουργοί Γεωργίας. Επίσης, όπως ανέφερε ο ίδιος, έχουν ήδη τροχοδρομηθεί οι διαδικασίες για την προώθηση της διαδικασίας πρόσληψης ακόμα είκοσι έξι νέων μόνιμων Λειτουργών Γεωργίας. Τοποθετούμενος στην παρούσα κατάσταση του Τμήματος Γεωργίας όσον αφορά τη στελέχωση, επισήμανε ότι τώρα εργοδοτούνται μόνο δύο Λειτουργοί Γεωργίας, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες, για να ανταποκριθούν όσο το δυνατό καλύτερα στις υποχρεώσεις του τμήματος.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών αυτών, γι’ αυτό και ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν τελικά.

10 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων