Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2006. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η κατάργηση του άρθρου 18Α του βασικού νόμου, το οποίο καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του μισθώματος ή του τέλους χρήσης για εκμίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς, αφού αυτό επιτυγχάνεται μέσω των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμών και, ειδικότερα, μέσω των τροποποιήσεων οι οποίες επήλθαν με την έγκριση σχετικών τροποποιητικών κανονισμών το 2005. Επιπρόσθετα, η κατάργηση του υπό αναφορά άρθρου κρίνεται αναγκαία λόγω διαφόρων πρακτικών δυσκολιών που εμποδίζουν την εφαρμογή του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, στα πλαίσια της προσπάθειάς της να μειώσει το μίσθωμα της κρατικής γης για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς, κατέθεσε στη Βουλή πρόταση νόμου, η οποία ψηφίστηκε σε νόμο το 1999 [Νόμος 144(Ι)/1999], ο οποίος προνοούσε για την ενσωμάτωση του υπό κατάργηση άρθρου στο Νόμο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση).

Αναφερόμενος στις πρακτικές δυσκολίες οι οποίες καθιστούσαν αδύνατη την εφαρμογή του υπό κατάργηση άρθρου, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι:

· Ενώ στους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς, στον Πίνακα “Μισθώματα και Τέλη Χρήσης”, το μίσθωμα ή το τέλος χρήσης για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς υπολογίζεται με βάση συγκριτικά ενοίκια στην περιοχή για γεωργική γη, στο υπό κατάργηση άρθρο ο υπολογισμός του μισθώματος ή του τέλους χρήσης γίνεται με βάση την αξία της ιδιοκτησίας που εκμισθώνεται. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να είχε καθοριστεί το ποσοστό επί της αξίας αυτής που θα χρησιμοποιείτο για τον υπολογισμό του μισθώματος με τροποποίηση του Πίνακα των Κανονισμών.

· Δε διευκρινίζεται κατά πόσο το μίσθωμα θα έπρεπε να υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες τιμές της αναξιοποίητης γης ή με βάση τις τιμές που ίσχυαν πριν από την αξιοποίηση της γης, που συμπίπτει με την ημερομηνία επέμβασης και αξιοποίησής της από τον ιδιώτη.

· Λόγω του ότι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του τροποποιητικού νομοσχεδίου με το οποίο τίθετο σε ισχύ το υπό κατάργηση άρθρο δε γινόταν οποιαδήποτε αναφορά ούτε στις υφιστάμενες συμβάσεις μισθώσεως ούτε και στην περίπτωση αναθεώρησής τους, θα δημιουργούνταν προβλήματα άνισης μεταχείρισης μεταξύ των γεωργών και κτηνοτρόφων, αφού η μείωση του μισθώματος θα επηρέαζε θετικά μόνο μία μερίδα ενοικιαστών κρατικής γης. Το ίδιο πρόβλημα προέκυπτε και λόγω του ότι το μίσθωμα της κρατικής γης καθοριζόταν στο ήμισυ αυτού που θα είχε υπολογιστεί.

Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο καθορισμός του μισθώματος της κρατικής γης στο ήμισυ του υπολογιζόμενου αποτελεί ουσιαστικά κρατική ενίσχυση προς τους γεωργούς και κτηνοτρόφους και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να εφαρμοστεί από την ημερομηνία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του ότι δεν υπάρχει σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Καταλήγοντας, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κρίνοντας ότι η οποιαδήποτε διαφοροποίηση των μισθωμάτων κρατικής γης έπρεπε να είχε γίνει μέσω τροποποίησης των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμών, κατέθεσε στη Βουλή τροποποιητικούς κανονισμούς για το σκοπό αυτό, οι οποίοι και εγκρίθηκαν το 2005. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάργηση του υπό αναφορά άρθρου έπρεπε να είχε γίνει παράλληλα με την έγκριση των υπό αναφορά τροποποιητικών κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2006».

Με την ευκαιρία αυτή, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής επεσήμαναν την επιβεβλημένη ανάγκη στήριξης των γεωργών και των κτηνοτρόφων και ανέφεραν ότι θα παρακολουθούν το όλο θέμα με σκοπό να παρέμβουν, σε περίπτωση υπερβολικής αύξησης του μισθώματος της κρατικής γης.

 

10 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων