Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμος (Αρ. 1) του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου και στις 2 Οκτωβρίου 2006. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΚΟΔΑΠ ποσού ύψους £6.000.000 και η διάθεσή του για αγορά επιπρόσθετων ποσοτήτων πετρελαιοειδών, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να εκπληρώνει την υποχρέωσή της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρεί πάντοτε αποθέματα πετρελαιοειδών για εξήντα ημερών κατανάλωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στον προϋπολογισμό του ΚΟΔΑΠ για το 2006 έγινε πρόβλεψη για συνολικές δαπάνες αγοράς και διατήρησης αποθεμάτων πετρελαιοειδών ύψους £21.158.600. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του ΚΟΔΑΠ για διατήρηση αποθεμάτων για εξήντα ημερών κατανάλωση και ως εκ τούτου ζητείται έγκριση για συμπληρωματική πίστωση ύψους £6.000.000 για το σκοπό αυτό. Τα ελάχιστα αποθέματα μαζούτ κατηγορίας ΙΙΙ, των οποίων ο ΚΟΔΑΠ οφείλει να διασφαλίζει τη διατήρησή τους, πρέπει να είναι στους 192.720 μετρικούς τόνους (ΜΤ). Οι 181.440 ΜΤ από τους 192.720 ΜΤ αντιπροσωπεύουν τα αποθέματα μαζούτ που πρέπει να διατηρούνται για την κατανάλωση από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για εξήντα ημέρες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΟΔΑΠ, τα αποθέματα που διατηρούνται από την ΑΗΚ, έπειτα από σύναψη σχετικής συμφωνίας μεταξύ ΚΟΔΑΠ-ΑΗΚ, θεωρούνται στρατηγικά αποθέματα και επιμετρούν στα ελάχιστα εθνικά αποθέματα που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε, η ΑΗΚ έχει υποχρέωση με βάση τη συμφωνία να διατηρεί 180.000 ΜΤ βαρέος μαζούτ. Η εν λόγω συμφωνία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2006 και, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΟΔΑΠ, η ΑΗΚ έχει δώσει ενδείξεις ότι για τεχνικούς λόγους δε θα είναι σε θέση πλέον να διατηρεί συνεχώς την απαιτούμενη ποσότητα των 180.000 ΜΤ, σε βαρύ μαζούτ, αλλά θα αναγκαστεί να μειώσει τα αποθέματα στις 150.000 ΜΤ, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται η υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο ΚΟΔΑΠ κρίνει σκόπιμη την αγορά επιπλέον 30.000 ΜΤ βαρέος μαζούτ, οι οποίοι θα αποθηκευτούν στην Ελλάδα στις εγκαταστάσεις των “Ελληνικών Πετρελαίων ΑΕ”, στα πλαίσια σχετικής διακρατικής συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα υφιστάμενα αποθέματα πετρελαιοειδών των κατηγοριών Ι (βενζίνη αυτοκινήτων και καύσιμα αεροπλάνων) και ΙΙ (ντίζελ, φωτιστικό πετρέλαιο και καύσιμο αεριοπροωθούμενου τύπου κηροζίνης) αντιστοιχούν οριακά σε εξήντα ημερών εσωτερική κατανάλωση. Επειδή στα ελάχιστα εθνικά αποθέματα επιμετρούνται και τα λειτουργικά αποθέματα των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, οι αυξομειώσεις των οποίων μπορούν να οδηγήσουν τα ελάχιστα αποθέματα κάτω από εξήντα ημερών εσωτερική κατανάλωση, κρίνεται απαραίτητη η αγορά επιπρόσθετων ποσοτήτων πετρελαιοειδών των κατηγοριών Ι και ΙΙ, τα οποία επίσης θα αποθηκευτούν στην Ελλάδα στις εγκαταστάσεις των “Ελληνικών Πετρελαίων ΑΕ”.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκρισή της.

 

 

3 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων