Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Γραφείου Προγραμματισμού, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης από τον ιδιωτικό τομέα πληροφοριών που συγκεντρώνονται από το δημόσιο τομέα κατά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής του.

Ειδικότερα, το υπό αναφορά νομοσχέδιο καθορίζει τους κανόνες που διέπουν την περαιτέρω χρήση υφιστάμενων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα στη Δημοκρατία και τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις με βάση τις οποίες γίνεται η επιτρεπόμενη περαιτέρω χρήση.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο και την Οδηγία 2003/98/ΕΚ, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε χρονική δέσμευση για υιοθέτηση των προνοιών της Οδηγίας αυτής μέχρι την 1η Ιουλίου 2005. Για την καθυστέρηση στην υιοθέτησή της έχει αποσταλεί στην Κυπριακή Δημοκρατία Αιτιολογημένη Γνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων αρχικά στις 6 Απριλίου 2006, στη συνέχεια αποσύρθηκε από την εκτελεστική εξουσία και στις 29 Ιουνίου 2006 επανακατατέθηκε νέο νομοσχέδιο.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού επισήμανε στην επιτροπή τη δυνατότητα που παρέχεται με το νομοσχέδιο σε φορείς του ιδιωτικού τομέα να εκμεταλλεύονται πληροφορίες του δημόσιου τομέα για εμπορικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στις ειδικότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου που συνοψίζονται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

1. Στην εξουσία του Υπουργού Οικονομικών να καθορίζει με διάταγμά του τις κατηγορίες των εγγράφων των οποίων επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση [άρθρο 3(2)].

2. Στο μη επηρεασμό του επιπέδου προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως στη μη μεταβολή των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που καθορίζονται στις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου [άρθρο 3(5)].

3. Στις κατηγορίες εγγράφων στις οποίες δε θα εφαρμόζεται ο προτεινόμενος νόμος [άρθρο 3(3)].

4. Στη μορφή στην οποία μπορούν να διατίθενται τα έγγραφα από τους φορείς του δημόσιου τομέα (άρθρο 5).

5. Στις αρχές και στους όρους που διέπουν την καταβολή τελών για την παραχώρηση εγγράφων για περαιτέρω χρήση (άρθρο 7).

6. Στους όρους και προϋποθέσεις της υποβολής αίτησης για την περαιτέρω χρήση των σχετικών εγγράφων (άρθρο 9).

7. Στη σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων, η λειτουργία, τα καθήκοντα και οι εξουσίες της οποίας θα καθοριστούν με κανονισμούς.

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επισήμανε ότι, στο βαθμό που με τον προτεινόμενο νόμο επηρεάζονται συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα τηρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις για νόμιμη επεξεργασία, όπως αυτοί καθορίζονται στον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο. Παράλληλα, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, εισηγήθηκε συγκεκριμένες πρόνοιες που πρέπει να περιληφθούν στο νομοσχέδιο ή στο διάταγμα που έχει εξουσία να εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του πιο πάνω νόμου.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού μελέτησε τις εισηγήσεις που υπέβαλε γραπτώς η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πρότεινε συγκεκριμένες τροποποιήσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η περαιτέρω χρήση εγγράφων που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται χωρίς να επηρεάζεται το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των διατάξεων του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου και ιδίως χωρίς να μεταβάλλονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου. Παράλληλα, υιοθέτησε επιπρόσθετη εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τροποποίηση του νομοσχεδίου, ώστε στο διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών στο οποίο καθορίζονται οι κατηγορίες εγγράφων των οποίων επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση να περιλαμβάνονται επιπρόσθετα και οι τυχόν όροι και προϋποθέσεις τέτοιας χρήσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

3 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων