Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουλίου, στις 7 και την 21η Σεπτεμβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ερασιτεχνών Αλιείας (ΠΑΣΥΕΡΑ), του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας (τρατάρηδες) και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της αλιείας, ώστε να θεσπιστούν οι διαδικασίες και τα ποινικά αδικήματα που θα διασφαλίζουν την εφαρμογή των κοινοτικών αποφάσεων και κανονισμών που αφορούν την αλιεία σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, οι κοινοτικοί κανονισμοί και αποφάσεις ισχύουν ήδη από την ημερομηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως προκύπτει η ανάγκη καθορισμού τόσο της αρμόδιας αρχής όσο και των διαδικασιών που θα ακολουθούνται και των ποινικών αδικημάτων που θα διασφαλίζουν την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, στον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται η δυνατότητα για εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων από το διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, καθώς και η δυνατότητα έκδοσης υπουργικών διαταγμάτων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου αυτού. Μεταξύ των προνοιών του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται επίσης και τα ακόλουθα:

1. Ο καθορισμός των εξουσιών ελέγχου και έρευνας των επιθεωρητών που εξουσιοδοτούνται από το διευθυντή της αρμόδιας αρχής για αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας.

2. Η εισαγωγή ποινών στην περίπτωση διάπραξης αδικήματος σε σχέση με τις εξουσίες της αρμόδιας αρχής.

3. Η παροχή δικαιώματος σε πρόσωπο με έννομο συμφέρον για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής σε σχέση με ενέργεια της αρμόδιας αρχής εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του επιθεωρητή.

4. Η παροχή δικαιώματος κατάσχεσης αλιευτικών εργαλείων και/ή αλιευτικών προϊόντων και/ή αλιευμάτων στο διευθυντή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε δυνατότητα παρέκκλισης από το κοινοτικό κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση.

2. Το υπό αναφορά νομοσχέδιο καλύπτει τις περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά την αλιεία και συγκεκριμένα το εν λόγω νομοσχέδιο συμπληρώνει τον υφιστάμενο περί Αλιείας Νόμο και τους υφιστάμενους περί Αλιείας Κανονισμούς.

3. Η πλήρης εφαρμογή των προνοιών του παρόντος νομοσχεδίου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς, απαιτεί σταδιακή ενδυνάμωση του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σε προσωπικό και υποδομή. Η ενδυνάμωση αυτή αφορά το άμεσο, καθώς και το μακροχρόνιο κόστος που θα απαιτείται για την εφαρμογή των πιο πάνω προνοιών.

4. Η εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω νομοσχεδίου θα επηρεάσει θετικά τον αλιευτικό τομέα και την αγορά, αφού αυτές αφορούν την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η οποία αποσκοπεί στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων και στον εφοδιασμό της αγοράς με προϊόντα υψηλής ποιότητας και υγιεινής.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας κατέθεσαν στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο με ορισμένες βελτιωτικές αλλαγές, στις οποίες, μεταξύ άλλων, συμπεριλήφθηκαν δύο νέα άρθρα που αφορούν τη δειγματοληψία και δοκιμή σχετικών προϊόντων, καθώς και τα τεκμήρια.

Ο διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ανέφερε ότι βασική δραστηριότητα του τμήματος αποτελεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων και η πιστή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, όπως ανέφερε ο ίδιος, λόγω και των νέων απαιτήσεων που προκύπτουν από την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς, το τμήμα χρειάζεται άμεση στελέχωση με προσωπικό, με σκοπό την αύξηση στο μέγιστο βαθμό των περιπολιών που διενεργούνται τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν και να καταγγελθούν όσο το δυνατό περισσότερες παρανομίες. Τέλος, ο διευθυντής του τμήματος επισήμανε ότι, λόγω του ότι τόσο η επαγγελματική όσο και η ερασιτεχνική αλιεία ασκούνται ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και λόγω της έλλειψης προσωπικού, οι λειτουργοί του τμήματος αναγκάζονται να εργάζονται υπερωρίες, με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και ειδικότερα τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων ελέγχων.

Οι εκπρόσωποι όλων των αγροτικών οργανώσεων και των συνδέσμων εξέφρασαν τη συμφωνία τους όσον αφορά την ανάγκη για άμεση ενδυνάμωση του τμήματος σε προσωπικό, ώστε ο αριθμός των ελέγχων που πραγματοποιούνται από λειτουργούς του τμήματος να αυξηθεί, με σκοπό να καταγγέλλεται όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός παρανομούντων, τόσο ερασιτεχνών όσο και επαγγελματιών, ψαράδων.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, διαπίστωσε ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ του αρμόδιου τμήματος και των ενδιαφερόμενων συνδέσμων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προνοιών της νέας αυτής νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, η επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη για ενδυνάμωση του αρμόδιου τμήματος, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω από το διευθυντή του εν λόγω τμήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου αυτού, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την ενσωμάτωση των τροπολογιών που εισηγήθηκε το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

 

 

3 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων