Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου και στις 2 Οκτωβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η κατάργηση του περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμου του 2002 και η αντικατάστασή του με νέο νομοθέτημα, το οποίο συγκλίνει και συμπληρώνει το ευρωπαϊκό κεκτημένο [Κανονισμοί (ΕΚ) 1383/2003 και 1891/2004]. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1383/2003 προβλέπει για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών σε σχέση με εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά τους δικαιώματα και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται αναφορικά με εμπορεύματα που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τέτοια δικαιώματα. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1891/2004 προβλέπει για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1383/2003.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους αρμοδίους, καθώς και με την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το τελευταίο το Τμήμα Τελωνείων ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των δύο κοινοτικών κανονισμών. Αυτό έχει την εξουσία να αναστέλλει την εισαγωγή, την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή ύποπτων εμπορευμάτων, μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι αυτά είναι πράγματι εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Σε τέτοια περίπτωση παρέχεται στο Τμήμα η εξουσία να διατάσσει την καταστροφή ή τη δήμευση των εμπορευμάτων αυτών. Για τα εμπορεύματα που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά προβλέπεται διαδικασία απόσυρσης και καταστροφής τους με στόχο την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στους νόμιμους κατόχους των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Τέλος, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για τους υπεύθυνους εμπορίας εκείνων των εμπορευμάτων που παραβιάζουν τέτοια δικαιώματα.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω επιφυλάξεις/ερωτήματα αναφορικά με:

1. το εύρος της ερμηνείας του όρου “διανοητική ιδιοκτησία”.

2. την ποινική ευθύνη των καταναλωτών για εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

3. την ποινική ευθύνη προσώπων που διενεργούν συγκεκριμένες πράξεις χωρίς να γνωρίζουν ότι τα συγκεκριμένα εμπορεύματα παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. και

4. τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου κατά το χρόνο ετοιμασίας του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Τελωνείων, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρέθεσαν γραπτώς τις θέσεις/απόψεις τους για τις πιο πάνω επιφυλάξεις/ερωτήματα των μελών καταθέτοντας στην επιτροπή σχετικό υπόμνημα. Επιπρόσθετα, η επιτροπή, προκειμένου να μην αφήνεται οποιοδήποτε περιθώριο αμφισβήτησης αναφορικά με την ερμηνεία του όρου “διανοητική ιδιοκτησία”, αποφάσισε να ζητήσει από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να καθορίσει ρητά στο υπό αναφορά νομοσχέδιο την ερμηνεία του εν λόγω όρου, όπως αυτός καθορίζεται στο σχετικό κοινοτικό κανονισμό, προσθήκη η οποία τελικά ενσωματώθηκε στο κείμενο του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

3 Οκτωβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων