Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:       

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρο Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Κυριάκος Χατζηγιάννη Άγγελος Βότσης
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Βαρνάβα

           Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 6 Ιουλίου 2006.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).  Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ο Ανεξάρτητος Σύνδεσμος Λογιστών Κύπρου και ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά της έδρας εταιρειών τόσο από το εξωτερικό προς τη Δημοκρατία όσο και από τη Δημοκρατία προς το εξωτερικό.  Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπονται οι διαδικασίες και προϋποθέσεις για την παροχή της έγκρισης του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για τέτοιες πράξεις μεταφοράς έδρας. 

          Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα σε αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες συστάθηκαν ή εγγράφηκαν δυνάμει των νόμων μιας άλλης χώρας ή δικαιοδοσίας να συνεχίσουν στη Δημοκρατία και να θεωρούνται ως συσταθείσες δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου.  Με τον ίδιο τρόπο δημιουργείται μηχανισμός, ώστε εταιρείες που συστάθηκαν δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή συστάθηκαν στο εξωτερικό και συνέχισαν στη Δημοκρατία να μπορούν να συνεχίσουν σε άλλη χώρα ή δικαιοδοσία, εφόσον η δυνατότητα αυτή παρέχεται και από τη νομοθεσία της εν λόγω χώρας ή δικαιοδοσίας.

          Σύμφωνα με το ίδιο πιο πάνω σημείωμα, με την τροποποίηση αυτή δε θα είναι απαραίτητη η διάλυση μιας εταιρείας στην Κύπρο, για να εγκατασταθεί σε μια άλλη δικαιοδοσία, αλλά η εν λόγω εταιρεία θα παραμένει σε ισχύ μέχρι τη μεταφορά της στην άλλη δικαιοδοσία και την εγγραφή της εκεί.  Παράλληλα, η Κύπρος θα ευνοηθεί από τη νέα ρύθμιση, επειδή, λόγω του συντελεστή εταιρικού φόρου, θα προσελκύσει εταιρείες οι οποίες θα επιλέξουν ως έδρα την Κύπρο. 

          Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ, καθώς και μέλη της επιτροπής διατύπωσαν εκτεταμένες παρατηρήσεις και εισηγήσεις επί του νομοσχεδίου, οι οποίες αποσκοπούσαν στο να καταστεί το νομοσχέδιο σαφέστερο και πιο κατανοητό.  Υπό το φως αυτών των παρατηρήσεων, οι οποίες εκτέθηκαν με κάθε λεπτομέρεια στην επιτροπή, η τελευταία κάλεσε τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας να τις εξετάσει και να ενημερώσει την επιτροπή σε επόμενη συνεδρία της.

          Στα πλαίσια της δεύτερης συνεδρίας της επιτροπής, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης πληροφόρησε την επιτροπή ότι σε συνάντηση που έγινε με τη Νομική Υπηρεσία, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και το ΣΕΛΚ κατέληξαν σε συμφωνία και διαμόρφωσαν ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου.  Με τις τροπολογίες που επέφεραν στον προτεινόμενο νόμο, δήλωσε ο ίδιος, καθορίστηκε σαφέστερα η έννοια “της συνεχίζουσας εταιρείας” και αντικαταστάθηκε η φράση “μεταφορά έδρας εταιρειών” από τη φράση “μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου εταιρειών”.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

  

11 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων