Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) (Καταργητικός) Νόμος του 2006» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μαζί με τους σχετικούς κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2006. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός των προτεινόμενων νομοθετημάτων είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα η μεταφορά της Οδηγίας 2003/18/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται την έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται η κατάργηση του περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία) Νόμου του 1993 και 2000 λόγω της θέσπισης κανονισμών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση, με τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται η προστασία των εργαζομένων από την έκθεσή τους στον αμίαντο, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης οποιωνδήποτε επαγγελματικών ασθενειών. Οι κανονισμοί αυτοί καθορίζουν τις οριακές τιμές και τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/18/ΕΚ, τα κράτη μέλη της ΕΕ όφειλαν να θέσουν σε ισχύ και να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της μέχρι τη 15η Απριλίου 2006. Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 23 Μαρτίου 2006 και οι προτεινόμενοι κανονισμοί στις 8 Ιουνίου 2006.

Οι υπό εξέταση κανονισμοί, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο, συμπεριλαμβάνουν όλες τις διατάξεις τόσο της αναφερόμενης πιο πάνω Οδηγίας (2003/18/ΕΚ) όσο και των άλλων προηγούμενων σχετικών Οδηγιών (83/477/ΕΟΚ και 91/382/ΕΟΚ) και παράλληλα ενοποιούν τις διατάξεις του εθνικού δικαίου για την προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο. Δεδομένης της συμπερίληψης όλων των σχετικών με την προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο διατάξεων στους εν λόγω κανονισμούς, αλλά και της ύπαρξης του νόμου περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, δε θα υφίσταται πλέον ανάγκη περαιτέρω ισχύος του υφιστάμενου περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) Νόμου. Για την κατάργηση του εν λόγω νόμου ετοιμάστηκε το σχετικό νομοσχέδιο, που τιτλοφορείται «Ο περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) (Καταργητικός) Νόμος του 2006».

Τόσο ο προτεινόμενος νόμος όσο και οι προτεινόμενοι κανονισμοί εξετάστηκαν, όπως αναφέρεται στη σχετική εισηγητική έκθεση, από τριμερή επιτροπή, η οποία ενέκρινε τα προτεινόμενα νομοθετήματα, τα οποία έτυχαν εν συνεχεία της ομόφωνης έγκρισης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν από βουλευτές μέλη της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας διευκρίνισε τα ακόλουθα:

1. Η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (5) του Κανονισμού 7, που ρυθμίζει την εκτίμηση της έκθεσης εργοδοτουμένων σε αμίαντο, δεν έχει γίνει ακόμα και θα γίνει, αφού εγκριθούν οι υπό συζήτηση κανονισμοί, με σκοπό να καθοριστούν οι εργασίες σποραδικής και μειωμένης έντασης έκθεσης.

2. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρό στην εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία από αμίαντο και δε δέχεται παρεκκλίσεις.

3. Δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει επιπλέον κόστος για την εφαρμογή των υπό εξέταση κανονισμών, αφού δεν επιφέρονται σημαντικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις στις διαδικασίες, αφού οι βασικές πρόνοιες υπήρχαν ήδη στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμιά ένσταση για την ψήφιση των υπό εξέταση νομοθετημάτων.

Τη σύμφωνη γνώμη του εξέφρασε και ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους χρονικούς περιορισμούς εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι δεν έχει να προσθέσει οτιδήποτε.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ ανέφεραν ότι συμφωνούν με τα υπό εξέταση νομοθετήματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

4 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων