Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Κώστας Κωνσταντίνου Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Κώστας Παπακώστας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιουνίου και στις 6 Ιουλίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την αποζημίωση θυμάτων βίαιων εγκλημάτων, ώστε να εναρμονιστεί η εν λόγω νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004 για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 της πιο πάνω Οδηγίας, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006. Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 23 Μαρτίου 2006 και οι προτεινόμενοι κανονισμοί στις 8 Ιουνίου 2006.

Ειδικότερα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή του αναγκαίου μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στο δικαίωμα αποζημίωσης θύματος βίαιου εγκλήματος που διαπράττεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικό από το κράτος στο οποίο διαμένει το θύμα. Βασικό στοιχείο του συστήματος συνεργασίας, όπως προβλέπεται στην Οδηγία, είναι η διασφάλιση σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα της δυνατότητας στο θύμα να αποτείνεται με σχετική αίτησή του σε αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο η σύσταση Αρχής Συνδρομής της Δημοκρατίας και Αρχής Απόφασης, οι οποίες θα είναι οι αρμόδιες αρχές για την παραλαβή και διαβίβαση αίτησης προς την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή την εξέταση και τη λήψη απόφασης για την αίτηση που διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, ανάλογα με την περίπτωση. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπό αναφορά Οδηγία, όλα τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να θεσπίσουν σύστημα για την αποζημίωση θυμάτων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας που έχουν τελεσθεί στο έδαφός τους. Τέτοιο σύστημα αποζημίωσης προβλέπεται ήδη στην Κυπριακή Δημοκρατία με τις διατάξεις της υπό τροποποίηση νομοθεσίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8 του περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμου, είναι η εισαγωγή των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή του δικαιώματος αποζημίωσης στα θύματα βίαιων εγκλημάτων. Ειδικότερα, τα θέματα που ρυθμίζονται στους κανονισμούς αυτούς αφορούν κυρίως τη διαβίβαση και την παράδοση της αίτησης για αποζημίωση, την ακρόαση του αιτητή, την κοινοποίηση της απόφασης, καθώς και άλλα θέματα, όπως η γλώσσα στην οποία θα συντάσσονται οι ζητούμενες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση της αίτησης.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν στην επιτροπή οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς ρυθμίσεις δε συνεπάγονται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τη Δημοκρατία, γιατί αφορούν μόνο τη διαδικασία εφαρμογής της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών από την επιτροπή οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας υπέβαλαν σ’ αυτή αναθεωρημένες διατυπώσεις των κειμένων των προτεινόμενων νομοθεσιών, που προήλθαν ως αποτέλεσμα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της επιτροπής και με αφορμή τις εισηγήσεις των μελών της.

Ωστόσο, η επιτροπή, διαπιστώνοντας ότι τα πιο πάνω κείμενα εξακολουθούν να παρουσιάζουν αρκετά κενά και αδυναμίες και κυρίως ότι ορισμένες έννοιες, αλλά και διατάξεις αυτών χρήζουν ουσιαστικής διασαφήνισης και ότι είναι αναγκαία η βελτίωση των εν λόγω κειμένων από καθαρά νομοτεχνική άποψη, προχώρησε στην επαναδιατύπωση σημαντικού μέρους των δύο κειμένων. Συναφώς, σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε επισημάνει και ορισμένα κενά και αδυναμίες στην υφιστάμενη νομοθεσία, που δυσκόλευαν την ενσωμάτωση σ’ αυτή των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Ως εκ τούτου, η επιτροπή στο παρόν στάδιο, λόγω και του περιορισμένου χρόνου που είχε στη διάθεσή της, κατά την επαναδιατύπωση των κειμένων του νομοσχεδίου και των κανονισμών περιορίστηκε στο να επιφέρει σ’ αυτά τις απολύτως αναγκαίες, κατά την άποψή της, τροποποιήσεις για βελτίωσή τους τόσο από άποψη σαφέστερης απόδοσης της Οδηγίας όσο και από νομοτεχνική άποψη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και των κανονισμών, γι’ αυτό, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

 

12 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων