Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Aντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιουνίου και στις 10 Ιουλίου 2006. Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία 90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕL 225 της 20.8.1990, σ. 1-5), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2005/19/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2005 (EEL 59 της 4.3.2005, σ. 19-27).

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε στην έννοια του όρου “αναδιοργάνωση” αναφορικά με εταιρεία να περιληφθεί, πέρα από τη συγχώνευση, διάσπαση, μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού, ανταλλαγή μετοχών μεταξύ εταιρειών που έχουν την κατοικία τους στη Δημοκρατία και/ή εταιρειών που δεν έχουν την κατοικία τους στη Δημοκρατία, και η μεταφορά καταστατικής έδρας. Η μεταφορά καταστατικής έδρας θα ερμηνεύεται ως η πράξη με την οποία μια ευρωπαϊκή εταιρεία ή μια ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία, χωρίς τη διάλυσή της ή τη σύσταση νέου νομικού προσώπου, μεταφέρει την καταστατική έδρα της από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος.

2. Η περίληψη στη βασική νομοθεσία νέων διατάξεων, με βάση τις οποίες, όταν, κατά την κρίση του διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, η πράξη της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της εισφοράς ενεργητικού ή της ανταλλαγής μετοχών ή της μεταφοράς της καταστατικής έδρας εταιρείας δεν είναι γνήσια ή είναι εικονική, διότι έχει ως κύριο στόχο τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή, δε θα παραχωρείται το ευεργέτημα της διεκδίκησης απαλλαγής από τη φορολόγηση κερδών για τη μεταβιβάζουσα ή τη λήπτρια εταιρεία, ανάλογα.

Όπως είναι γνωστό, με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, όταν μια εταιρεία προβαίνει σε αναδιοργάνωση, τότε, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο σχετικό νόμο, δημιουργείται δικαίωμα διεκδίκησης απαλλαγής από τη φορολόγηση κερδών τόσο για τη μεταβιβάζουσα όσο και για τη λήπτρια εταιρεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκτελεστική εξουσία, η Οδηγία 1990/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 είχε μεταφερθεί στην κυπριακή νομοθεσία με ανάλογες ρυθμίσεις στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, στον περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο, στον περί Χαρτοσήμων Νόμο και στον περί Κτηματολογίου και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο. Περαιτέρω, το άρθρο 2 της Οδηγίας 2005/19 του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2005, που τροποποιεί την Οδηγία 1990/434, προβλέπει ότι τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006 να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις κατά τρόπο που:

1. να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, ώστε να καλύπτει όλες τις οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της Οδηγίας 2005/19 και οι οποίες μπορούν να ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες στην Κοινότητα και πληρούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1990/434/ΕΟΚ· και

2. η μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) ή μιας ευρωπαϊκής συνεργατικής εταιρείας (SCE) να μην παρεμποδίζεται από φορολογικούς κανόνες που εισάγουν διακρίσεις ή περιορισμούς, μειονεκτήματα ή στρεβλώσεις που απορρέουν από εθνική φορολογική νομοθεσία αντιβαίνουσα προς το κοινοτικό δίκαιο.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής επικεντρώθηκαν στην ανάγκη επαναδιατύπωσης των προτεινόμενων διατάξεων που προβλέπουν ότι, αν, κατά την κρίση του διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, η πράξη της αναδιοργάνωσης εταιρείας δεν είναι γνήσια ή είναι εικονική ή έχει ως κύριο στόχο τη φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή, τότε δε θα παραχωρείται απαλλαγή από τα φορολογικά κέρδη, ως αδόκιμη από νομικής πλευράς. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι με τον τρόπο διατύπωσης των υπό αναφορά διατάξεων δεν επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος σκοπός, δεν καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα διαπιστώνεται η εικονικότητα ή η μη γνησιότητα μιας πράξης αναδιοργάνωσης. Τέλος, δεν καθορίζεται ούτε οριοθετείται το πλαίσιο άσκησης της κρίσης του διευθυντή, έτσι που να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις του δε θα πάσχουν, αν τελικά κριθούν από αρμόδιο δικαστήριο. Διαπιστώθηκε επίσης ότι σε συγκεκριμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου έχει απλώς μεταφερθεί αυτούσιο το λεκτικό της κοινοτικής Οδηγίας, χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε ανάλογη προσαρμογή του λεκτικού των προτεινόμενων διατάξεων στο κυπριακό δίκαιο. Στη βάση των σχετικών υποδείξεων, η επιτροπή κάλεσε τους αρμοδίους να μελετήσουν το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και να το αναδιατυπώσουν κατάλληλα.

Το νέο, σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατατεθέν ενώπιον της επιτροπής κείμενο σχεδίου νόμου διαπιστώθηκε ότι και πάλι δεν επιτυγχάνει σύζευξη των σκοπών που επιδιώκονται από την εκτελεστική εξουσία και των νομικών παραμέτρων που πρέπει να τίθενται για την άσκηση της κρίσης του διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

Η επιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω και έχοντας ως δεδομένο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2005/19, θα έπρεπε από την 1η Ιανουαρίου 2006 να είχε θεσπίσει το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο, για να καλύψει τις δραστηριότητες των οντοτήτων που προνοούνται στην εν λόγω Οδηγία, ώστε να ασκούν απρόσκοπτα διασυνοριακές δραστηριότητες στην κοινότητα και ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά της καταστατικής έδρας χωρίς περιορισμούς, αποφάσισε στο παρόν στάδιο να προχωρήσει σε εισήγηση για ψήφιση σε νόμο εκείνου μόνο του μέρους του νομοσχεδίου το οποίο προβλέπει για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας και για την απρόσκοπτη άσκηση διασυνοριακών δραστηριοτήτων στην κοινότητα. Ταυτόχρονα, το υπόλοιπο μέρος του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει ότι είναι δυνατό, κατά την κρίση του διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, μία πράξη αναδιοργάνωσης εταιρείας να μην τυγχάνει του ευεργετήματος απαλλαγής από τη φορολόγηση κερδών, να μην απορριφθεί προς το παρόν και μέχρις ότου η κυβέρνηση επανέλθει με νέες προτάσεις στη Βουλή, καθότι, σύμφωνα με το σχετικό κεκτημένο, αποτελεί δυνητική εξουσία και συνεπώς μπορεί να μην περιληφθεί στην υπό ψήφιση νομοθεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, επισυνάπτοντας νέο κατάλληλα διαμορφωμένο από νομοτεχνικής άποψης κείμενο σχεδίου νόμου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

11 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων