Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Κυρωτικός) Νόμος του 2006» και «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 4 Ιουλίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, του ΕΒΕ Λάρνακας, του Συνδέσμου Χρυσοχόων και Αργυροχόων Κύπρου και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Χρυσοχόων, Αργυροχόων.

Σκοπός του πρώτου προτεινόμενου νόμου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, η προσχώρηση στην οποία αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμόν 56.884 και ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η διεθνής αυτή σύμβαση, η οποία υπογράφτηκε από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες στις 15 Νοεμβρίου 1972, παρέχει ένα αποδεκτό σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης με τη χρησιμοποίηση κοινών σφραγίδων ποιότητας, το οποίο βοηθά την ελεύθερη διακίνηση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα μεταξύ των κρατών μελών που προσυπογράφουν τη σύμβαση. Από την προσχώρηση της Δημοκρατίας, δήλωσε ο ίδιος, στην πιο πάνω σύμβαση, θα δημιουργηθούν καλύτερες ευκαιρίες για εξαγωγή στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση κυπριακών αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα.

Σκοπός του δεύτερου προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τον Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, η οποία καθίσταται αναγκαία μετά την κύρωση της σύμβασης που αναφέρεται στο πρώτο νομοσχέδιο. Παράλληλα, με το ίδιο νομοσχέδιο προτείνεται η τροποποίηση του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος I της νομοθεσίας που αφορά αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα συγκεκριμένου βάρους που εξαιρούνται από τη σήμανση.

Οι εκπρόσωποι του ΕΒΕ Λάρνακας και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Χρυσοχόων, Αργυροχόων εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις σχετικές πρόνοιες του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου που αφορούν τον καθορισμό του βάρους των αντικειμένων που εξαιρούνται από τη σήμανση (κάτω από ένα γραμμάριο για αντικείμενα χρυσού και κάτω από τρία γραμμάρια για αντικείμενα από ασήμι) και επανέλαβαν την πάγια θέση τους για εξαίρεση από τη σήμανση των αντικειμένων από χρυσό βάρους μέχρι δύο γραμμάρια και των αντικειμένων από ασήμι βάρους μέχρι επτά γραμμάρια, για λόγους καθαρά κόστους σφράγισης.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα και του Συνδέσμου Χρυσοχόων και Αργυροχόων Κύπρου υποστήριξαν ότι ο καθορισμός του βάρους των εν λόγω αντικειμένων που εξαιρούνται από τη σήμανση αποτελεί δίκαιη διευθέτηση, παρέχει ασφάλεια στις συναλλαγές και συνάδει ή ακόμα είναι και πιο ευνοϊκός συγκρινόμενος με την ισχύουσα νομοθεσία σήμανσης αντικειμένων άλλων χωρών, με εξαίρεση την Αγγλία όπου για καθαρά λόγους παράδοσης εξαιρούνται από τη σήμανση αντικείμενα από ασήμι βάρους μέχρι 7,78 γραμμάρια.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, αποφάσισαν όπως τοποθετηθούν επί των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

5 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων