Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

H Koινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιουνίου και στις 3 και 10 Ιουλίου 2006. Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου, ώστε, μεταξύ άλλων, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής, για να καλύπτει συστήματα που λειτουργούν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπείται η κάλυψη δύο νομικών κενών που έχουν εντοπισθεί και που έχουν ως αποτέλεσμα η βασική νομοθεσία, η οποία ψηφίστηκε το 2003 [Αρ. Νόμου 8(Ι) του 2003], να μην είναι πλήρως συμβατή με τη σχετική Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά με το αμετάκλητο στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (ΕΕ L 166 της 11.06.1998).

Τα κενά που έχουν εντοπισθεί στη βασική νομοθεσία αφορούν τη μη κάλυψη των περιπτώσεων εκούσιας εκκαθάρισης και το γεγονός ότι οι διατάξεις της βασικής νομοθεσίας δεν καλύπτουν συστήματα που λειτουργούν σε άλλα κράτη μέλη.

Σημειώνεται ότι η βασική νομοθεσία, η οποία είχε αρχικά ψηφιστεί για σκοπούς εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, αποσκοπεί στον περιορισμό του συστημικού κινδύνου στα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού αξιογράφων και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που είναι δυνατό να προκληθούν από την αφερεγγυότητα ενός συμμετέχοντος σε σύστημα πληρωμών. Η ίδια νομοθεσία αποσκοπεί στην πιο αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των διασυνοριακών μηχανισμών πληρωμής και του διακανονισμού αξιογράφων, που αποτελεί μέτρο στήριξης της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην κοινή εσωτερική αγορά.

Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο επιφέρονται στη βασική νομοθεσία νομοτεχνικά τέτοιες τροποποιήσεις, οι οποίες καθιστούν δυνατή την υπαγωγή στις διατάξεις αυτής κάθε συστήματος το οποίο αποφασίζεται να υπαχθεί σε αυτή από αντίστοιχη αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους. Προτείνεται επίσης η συμπερίληψη στο σύστημα πληρωμών και του διακανονισμού αξιογράφων. Τέλος, διασαφηνίζεται ότι χρόνος έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης, για σκοπούς της βασικής νομοθεσίας, θα θεωρείται η στιγμή κατά την οποία το δικαστήριο εκδίδει διάταγμα εκκαθάρισης ή, στις περιπτώσεις εκούσιας εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης με την εποπτεία του δικαστηρίου, η στιγμή κατά την οποία εγκρίνεται ψήφισμα για εκούσια εκκαθάριση. Το σχετικό διάταγμα εκκαθάρισης ή ανάλογα το ψήφισμα για εκούσια εκκαθάριση θα πρέπει να κοινοποιείται αμέσως από το συμμετέχοντα στην εκκαθάριση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία θα ειδοποιεί αμέσως την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ξεκαθαρίζουν οποιεσδήποτε αμφιβολίες δυνατό να υπάρχουν αναφορικά με περιπτώσεις εκκαθάρισης και το χρονικό σημείο από το οποίο τα αποτελέσματα αυτών αρχίζουν να ισχύουν νομικά έναντι τρίτου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

11 Ιουλίου 2006

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων