Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006» και «Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και 6 Ιουλίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ) και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμου, ώστε η αρμοδιότητα του ΣΕΚΠ να εμπορεύεται πατάτες, η οποία λήγει την 31η Αυγούστου 2006, να παραταθεί μέχρι την 31η Αυγούστου 2008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του ΣΕΚΠ, παρατίθενται αναλυτικά τα ακόλουθα:

1. Το ΣΕΚΠ ζήτησε την παράταση της περιόδου κατά την οποία έχει το δικαίωμα να εμπορεύεται τις πατάτες, μέχρι να μπορέσουν οι ομάδες παραγωγών να αναλάβουν το ρόλο αυτό, επειδή αναγνωρίζει την αδυναμία των ομάδων αυτών να αναλάβουν από μόνες τους την εμπορία του προϊόντος τους και με κύριο στόχο να τις βοηθήσει, ώστε να αναλάβουν μελλοντικά το ρόλο της εμπορίας.

2. Οι αγροτικές οργανώσεις και οι ομάδες παραγωγών που συνεργάζονται με το ΣΕΚΠ ζήτησαν και αυτές την παράταση των υπηρεσιών του ΣΕΚΠ, καθώς και τη δημιουργία ενός διάδοχου μηχανισμού με σκοπό τη διασφάλιση μιας σταθερής διεξόδου από το πρόβλημα της διάθεσης πατατών.

3. Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, οι πατατοπαραγωγοί έχουν συγκροτήσει πέντε ομάδες παραγωγών. Για την εμπορική περίοδο 2006 παρέδωσαν πατάτες στο ΣΕΚΠ τέσσερις από αυτές τις ομάδες παραγωγών, ενώ από το σύνολο των μελών των ομάδων παραγωγών παραδίνουν πατάτες στο ΣΕΚΠ 1 107 μέλη. Αυτό καταδεικνύει ότι μεγάλο ποσοστό των πατατοπαραγωγών (77%) συσπειρώνεται και εμπιστεύεται το ΣΕΚΠ.

4. Η συσπείρωση των παραγωγών γύρω από το ΣΕΚΠ αποτελεί ένδειξη της αδυναμίας των ομάδων παραγωγών να ανεξαρτητοποιηθούν και να αναλάβουν από μόνες τους τις εμπορικές δραστηριότητες για το προϊόν τους. Χαρακτηριστικό της αδυναμίας μέχρι σήμερα των ομάδων να λειτουργήσουν αποδοτικά είναι και το ότι, ενώ έχουν την ευκαιρία εκταμίευσης ενισχύσεων μέσα από το σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης για χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών τους, αυτό δεν έγινε κατορθωτό, λόγω του ότι δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τους όρους παραχώρησης της ενίσχυσης.

5. Η κυβέρνηση, αφού αξιολόγησε την υφιστάμενη κατάσταση και αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο κάτω, που επισημαίνονται αναλυτικά, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενδείκνυται η παράταση λειτουργίας του συμβουλίου για δύο ακόμη χρόνια, στη διάρκεια της οποίας θα γίνουν τέτοιες διευθετήσεις, ώστε την εμπορία πατατών να αναλάβει ένας ενιαίος φορέας πατατοπαραγωγών. Ειδικότερα:

α. το 77% των παραγωγών δείχνει εμπιστοσύνη στο ΣΕΚΠ,

β. η απουσία υποδομής και τεχνογνωσίας στις ομάδες παραγωγών δεν επιτρέπει την ανάληψη εμπορικών δραστηριοτήτων από αυτές,

γ. ξένοι εισαγωγείς κυπριακών πατατών ευνοούν και προτρέπουν τη διατήρηση ενός ενιαίου φορέα για την εμπορία πατατών,

δ. η διακοπή της εμπορίας από το ΣΕΚΠ θα έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες πατατών να προσφέρονται σε μικρούς κυρίως εξαγωγείς, με άμεσο κίνδυνο τη μείωση των τιμών για τις εξαγωγές πατατών,

ε. ποσότητες πατατών που δεν ικανοποιούν τις εποχιακές απαιτήσεις των εξαγωγικών αγορών (μέγεθος, ποικιλία κ.λπ.) δεν παραλαμβάνονται από τους εμπόρους,

στ. η απουσία ενός φορέα έτοιμου να εξαγάγει μεγάλες ποσότητες πατατών δυνατόν να οδηγήσει σε κατάρρευση της εσωτερικής αγοράς, η οποία συνήθως στηρίζει/συμπληρώνει τα εισοδήματα από την πατατοκαλλιέργεια, και,

ζ. πέρα από την εμπορία, το ΣΕΚΠ διαδραματίζει σοβαρό ρόλο στην εξυπηρέτηση των στόχων και προτεραιοτήτων που προάγουν τα γενικότερα συμφέροντα της πατατοκαλλιέργειας, που δεν μπορούν να αναληφθούν από ιδιώτες εμπόρους, όπως είναι ο προγραμματισμός της φύτευσης και της εκρίζωσης, η προώθηση/διασφάλιση της ποιότητας, η σταθερότητα στην προμήθεια πατατών στις εξαγωγικές αγορές, η μεγιστοποίηση του όγκου πωλήσεων και η διάθεση όλης της παραγωγής, η μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη του ΣΕΚΠ και η σταθεροποίηση της μέσης τιμής πώλησης των πατατών.

6. Τέλος, οι όροι και προϋποθέσεις που προτείνονται σε σχέση με τα πιο πάνω είναι οι ακόλουθοι:

α. Το ΣΕΚΠ να αναλάβει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία ενιαίου φορέα και να προχωρήσει στην υλοποίηση του ειδικού σχεδίου δράσης κατά την επόμενη διετή περίοδο.

β. Το ΣΕΚΠ να ετοιμάσει μελέτη η οποία να καλύπτει όλες τις πτυχές της μεταβίβασης της εμπορίας και οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων κριθούν σκόπιμες.

γ. Τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους να παραμείνουν στο ΣΕΚΠ, για να παρέχει υπηρεσίες συσκευασίας σε όλους τους παραγωγούς και μετά τη διετή περίοδο.

δ. Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να παρακολουθεί τις εξελίξεις για την πρόοδο που θα σημειώνεται και να ενημερώνει σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ένα χρόνο μετά την ημερομηνία παράτασης και υπό το φως των εξελίξεων να επανεξετάσει το μέλλον του συμβουλίου.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι επίσης η τροποποίηση του περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμου, ώστε το ΣΕΚΠ να ετοιμάζει και να υποβάλλει, μέσω του αρμόδιου υπουργού, στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του για το επόμενο έτος.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής επισημαίνεται ότι η ανάγκη για προώθηση της συγκεκριμένης τροποποίησης προέκυψε από τις παρατηρήσεις της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας στην ετήσια έκθεσή της για το έτος 2004. Συγκεκριμένα, το ΣΕΚΠ μέχρι το 2005 ετοίμαζε προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος τύγχανε της έγκρισης του αρμόδιου υπουργού.

Οι εκπρόσωποι όλων των αγροτικών οργανώσεων συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε ενιαίο κείμενο νόμου με τον τίτλο «Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

 

 

10 Ιουλίου 2006

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων