Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Κώστας Κωνσταντίνου Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Κώστας Παπακώστας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 11 Ιουλίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, εκπρόσωποι της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του ΚΕΒΕ, καθώς και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων.

Σκοπός των προτεινόμενων νόμων είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο τροποποιεί τη νομοθεσία για τη νομική προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, το δεύτερο νομοσχέδιο τροποποιεί τη νομοθεσία για τη νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών, το τρίτο νομοσχέδιο τροποποιεί τη νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα, το τέταρτο νομοσχέδιο τροποποιεί τη νομοθεσία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και το πέμπτο νομοσχέδιο τροποποιεί τη νομοθεσία για το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα.

Ειδικότερα, με τα προτεινόμενα νομοσχέδια σκοπούνται κυρίως τα ακόλουθα:

1. Ενισχύονται τα μέσα επιβολής δικαιωμάτων των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών, των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία και αντιστρέφουν το βάρος απόδειξης της ύπαρξης συγκατάθεσης ή άδειας του δικαιούχου. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, το βάρος απόδειξης ύπαρξης άδειας ή συγκατάθεσης του δικαιούχου φέρει ο εναγόμενος ή ο κατηγορούμενος, αντίστοιχα.

2. Παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να διατάζει την αποκάλυψη ή κοινοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, με την επιφύλαξη ότι διασφαλίζεται η προστασία των εμπιστευτικών εγγράφων.

3. Παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο, μετά από αίτηση του προσφεύγοντος και με δαπάνη του παραβάτη, να διατάζει την πλήρη ή μερική δημοσίευση της απόφασης ή να επιβάλλει οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει εύλογο για τη διάδοση των σχετικών με την απόφαση πληροφοριών.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης προσβολής οποιουδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα, παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να διατάζει την επιβολή μέτρων και ποινών. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον παραβάτη να μην επαναλάβει την προσβολή στο μέλλον και, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την εν λόγω απαγόρευση, δύναται να επιβάλει επαναληπτική χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £35.000 ή φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή και τις δύο αυτές ποινές.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 της Οδηγίας, τα κράτη μέλη είχαν υποχρέωση να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της, μέχρι τις 29 Απριλίου 2006. Τα υπό συζήτηση νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 29 Ιουνίου 2006. Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, για τα υπό αναφορά νομοσχέδια έχει σταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιητική επιστολή ή και αιτιολογημένη γνώμη.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων.

Στο στάδιο της μελέτης των νομοσχεδίων η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη για τροποποίηση ορισμένων διατάξεων των εν λόγω νομοσχεδίων, ώστε να αποδοθούν σαφέστερα και πληρέστερα τα άρθρα 6, 7 και 8 της Οδηγίας, που αφορούν τα αποδεικτικά στοιχεία, τα μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων και το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, η επιτροπή, σε συνεργασία με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, προχώρησε στην επαναδιατύπωση των σχετικών με τα υπό αναφορά άρθρα της Οδηγίας διατάξεων των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, ενσωματώνοντας με σαφήνεια σ’ αυτά τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006» η επιτροπή αποφάσισε όπως το διαμορφωμένο σύμφωνα με τα πιο πάνω κείμενο αυτού ενσωματωθεί στο κείμενο άλλου εναρμονιστικού νομοσχεδίου το οποίο εξετάστηκε από την ίδια και τροποποιεί την ίδια βασική νομοθεσία. Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου, που φέρει τον τίτλο «Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006», είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας για την προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου τέχνης. Σημειώνεται επίσης ότι για το τελευταίο αυτό νομοσχέδιο γίνεται αναφορά σε ξεχωριστή έκθεση της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, γι’ αυτό και εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση των νομοσχεδίων υπ’ αριθμόν 1-4 του παραρτήματος σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω. Το κείμενο του υπ’ αριθμόν 5 νομοσχεδίου του παραρτήματος, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, έχει ενσωματωθεί στο κείμενο του νομοσχεδίου «Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των θεμάτων ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

12 Ιουλίου 2006

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.
2. Ο περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.
3. Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.
4. Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.
5. Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006.

 

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων