Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Στέλλα Κυριακίδου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός των κανονισμών αυτών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 96/3/Ευράτομ, ΕΚΑΧ, ΕΚ 98/28/ΕΚ και 2004/4/ΕΚ, που αφορούν τη χορήγηση παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά υγρών ελαίων και λιπών, καθώς και ακατέργαστης ζάχαρης.

Συγκεκριμένα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς, μεταξύ άλλων, καθορίζονται η υποχρέωση τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων Τροφίμων, καθώς και οι σχετικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τροφίμων.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας τόνισαν ότι οι ρυθμίσεις που καθορίζονται με τους κανονισμούς αυτούς εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, ωστόσο οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την πιθανότητα αδυναμίας εφαρμογής των κανονισμών, ενώ οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου υποστήριξαν ότι πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν οι προϋποθέσεις εγγραφής στο σχετικό μητρώο, ώστε το κοινό να προστατεύεται επαρκώς.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά πλειοψηφία των μελών της, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

11 Iουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων