Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Ρούλα Μαυρονικόλα
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Περδίκης
Πανίκκος Σταυριανός Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Τορναρίτης Ανδρέας Αγγελίδης
Κυριάκος Χατζηγιάννη  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η, στις 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου 2006. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Σκοπός των κανονισμών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και ο καθορισμός των ελάχιστων προδιαγραφών για προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, ιδίως σε σχέση με την ακοή, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο.

Συγκεκριμένα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς, μεταξύ άλλων, προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Η ερμηνεία των όρων “αιχμή της ηχητικής πίεσης”, “εβδομαδιαίο επίπεδο έκθεσης στο θόρυβο” και “ημερήσιο επίπεδο έκθεσης στο θόρυβο”.

2. Oι οριακές τιμές έκθεσης και τιμές έκθεσης για την ανάληψη δράσης όσον αφορά τα ημερήσια επίπεδα έκθεσης στο θόρυβο και στις αιχμές ηχητικής πίεσης.

3. Ο προσδιορισμός και η εκτίμηση των κινδύνων, καθώς και τα μέτρα αποφυγής ή μείωσης της έκθεσης στο θόρυβο για σκοπούς ατομικής προστασίας.

4. Η ενημέρωση, η εκπαίδευση, οι διαβουλεύσεις και η συμμετοχή των εργοδοτών και εργοδοτουμένων, καθώς και οι υποχρεώσεις των αυτοεργοδοτουμένων.

Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν, έτσι ώστε:

1. η εκτίμηση των κινδύνων να διεξάγεται ανά διετία και εκτάκτως, αν προκύψει ανάγκη,

2. οι παρεκκλίσεις να εξετάζονται ανά διετία, αντί ανά τετραετία, και

3. οποιοσδήποτε εργοδότης ή και εργοδοτούμενος δεν ικανοποιείται από απόφαση του αρχιεπιθεωρητή σχετικά με παρέκκλιση να μπορεί να απευθύνεται γραπτώς στον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος παραχωρεί το δικαίωμα ακρόασης και στους δύο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

11 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων