Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Διάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Γεώργιος Τάσου Νίκος Κουτσού
Ανδρέας Θεμιστοκλέους  
Γιάννος Λαμάρης Αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων:
Τάκης Χατζηγεωργίου Βαρτκές Μαχτεσιάν
Ανδρέας Μουσκάλλης Μπενίτο Μαντοβάνη
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και 4 Ιουλίου 2006. Στο στάδιο της μελέτης των εν λόγω κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του διοικητικού συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ). Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. Ο εκπρόσωπος της συντεχνίας του προσωπικού του ΘΟΚ, ΣΥΘΟΚ, που υπάγεται στη ΣΕΚ, ενημέρωσε εκ των προτέρων την επιτροπή ότι λόγω κωλύματος δε θα παρευρίσκετο στη συνεδρία της και παράλληλα διαβίβασε στην επιτροπή τη σύμφωνη γνώμη του με τις πρόνοιες των πιο πάνω κανονισμών.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 19 του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου, τροποποιούνται οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Διάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί, ώστε να ρυθμιστεί νομοθετικά η υποχρέωση των υπαλλήλων του ΘΟΚ να αναφέρουν εγγράφως στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού τη γνώση ή εύλογη υπόνοιά τους ότι άλλος υπάλληλος ενέχεται σε πράξεις διαφθοράς ή δωροδοκίας, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ήδη οι πιο πάνω πρόνοιες προβλέπονται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και σε άλλες νομοθεσίες και με την προτεινόμενη τροποποίηση επέρχεται συμμόρφωση με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 57.877, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2003. Με την απόφαση αυτή γίνεται σύσταση για υιοθέτηση των πιο πάνω προνοιών στις σχετικές νομοθεσίες που αφορούν τις κρατικές υπηρεσίες, τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, με τους εν λόγω κανονισμούς υπάλληλος ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του διαπιστώνει ή έχει εύλογη υπόνοια ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο υπάλληλο οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στο διοικητικό συμβούλιο του ΘΟΚ, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς στήριξη του ισχυρισμού του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

10 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων