Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Σύσταση Συμβουλευτικής Πολυθεματικής Ομάδας) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:     

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντώνης Αντωνίου (εκπροσωπώντας
Μαρία Κυριακού την κ. Αθηνά Κυριακίδου)
Ιωνάς Νικολάου Ρούλα Μαυρονικόλα

           Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω θέμα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουνίου και στις 13 Ιουλίου 2006.  Στα πλαίσια της εξέτασης του πιο πάνω θέματος κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ) και εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων (ΠΟΑΑ). 

          Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και τα όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση, τον Απρίλιο του 2006 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος [95(Ι)/2006], ο οποίος στο εδάφιο (13) του άρθρου 3 αυτού προβλέπει τη σύσταση Συμβουλευτικής Πολυθεματικής Ομάδας, η οποία καθιδρύεται και λειτουργεί βάσει κανονισμών. Ως εκ τούτου, το παρόν προσχέδιο κανονισμών ετοιμάστηκε για σκοπούς δημιουργίας της εν λόγω ομάδας.

          Συγκεκριμένα, το εδάφιο (13) του άρθρου 3 αναφέρει: «Εάν η αίτηση για Δημόσιο Βοήθημα που υποβάλλεται από πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι ανάπηρος απορριφθεί και στη συνέχεια ο αιτητής ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του, ο Διευθυντής προβαίνει στην επανεξέταση, αφού ακούσει τις απόψεις της Συμβουλευτικής Πολυθεματικής Ομάδας, η οποία καθιδρύεται και λειτουργεί με βάση κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο». Επιπλέον, βάσει της επιφύλαξης της παραγράφου (β) του εδαφίου (10) του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, σε περίπτωση που ο αιτητής ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανος για εργασία, ο Διευθυντής μπορεί, αν κρίνει σκόπιμο, να τον παραπέμψει προς εξέταση από τη Συμβουλευτική Πολυθεμάτική Ομάδα και να αποφασίσει αφού ακούσει τις απόψεις της εν λόγω ομάδας.

          Οι εκπρόσωποι των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, όπως επίσης και οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανέφεραν ότι συμφωνούν με τους εν λόγω κανονισμούς.

          Ο εκπρόσωπος της ΚΥΣΟΑ κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στο οποίο, μεταξύ άλλων, εκφράζονται ευχαριστίες προς τη Βουλή, η οποία τους δίδει την ευκαιρία να παρευρεθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους.  Παράλληλα εκφράζεται και η διαμαρτυρία της οργάνωσης, η οποία δεν κλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο να μετάσχει και να διατυπώσει τις απόψεις της στο στάδιο των διεργασιών σύνταξης των εν λόγω κανονισμών. Στο ίδιο σημείωμα αναφέρεται επίσης ότι δεν υπάρχει ένσταση στους πιο πάνω κανονισμούς με την εισήγηση όμως όπως στη σύνθεση της εν λόγω Πολυθεματικής Ομάδας να συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΚΥΣΟΑ.

          Ο εκπρόσωπος της ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ ανέφερε ότι συμφωνεί με τους εν λόγω κανονισμούς, όπως επίσης και με την εισήγηση της ΚΥΣΟΑ για εκπροσώπησή της στην υπό σύσταση ομάδα.

          Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών, τα μέλη της επιτροπής προέβησαν σε εισηγήσεις/σχόλια πάνω στο κείμενο των κανονισμών, τα οποία συνοψίζονται στα πιο κάτω:

1.              Προσθήκη πρόνοιας για συμμετοχή εκπροσώπου της ΚΥΣΟΑ στη Συμβουλευτική  Πολυθεματική Ομάδα.

2.             Εισαγωγή χρονικών περιθωρίων για την επανεξέταση μίας αίτησης.

3.             Η απόφαση της Συμβουλευτικής Πολυθεματικής Ομάδας θα πρέπει να διαβιβάζεται στο Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας με αιτιολογική έκθεσή της.

4.             Η παρουσία του αιτητή ενώπιον της Πολυθεματικής Ομάδας να μην περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που αυτό ζητείται από την ομάδα, αλλά ο αιτητής να μπορεί να παρίσταται και να συνοδεύεται, αν το επιθυμεί, και από γιατρό ή από άλλο ειδικό και να ενημερώνεται γραπτώς πριν από τη συνεδρία της ομάδας αυτής.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

  

13 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων