Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ). Ο κλάδος υπαλλήλων ΟΓΑ που υπάγεται στην ΠΑΣΥΔΥ, παρ’ όλο που κλήθηκε να παραστεί, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 13(5) του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε αυτοί να εναρμονιστούν με το άρθρο 39 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως αυτό ερμηνεύτηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και να επέλθουν σ’ αυτούς ορισμένες εσωτερικής φύσης ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν το δικαίωμα εργοδότησης πολιτών κρατών μελών της ΕΕ, το όριο ηλικίας αφυπηρέτησης των μόνιμων συντάξιμων υπαλλήλων του ΟΓΑ, την ένταξη του ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού στο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του μόνιμου προσωπικού και τη θεσμοθέτηση της διαδικασίας πρόσληψης και το καθεστώς εργοδότησης του έκτακτου/εποχιακού προσωπικού.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, οι τροποποιήσεις που επιφέρουν οι εν λόγω κανονισμοί κρίθηκαν σκόπιμες για τους ακόλουθους λόγους:

1. Η προτεινόμενη τροποποίηση των Κανονισμών 2, 17 και 21 κρίθηκε αναγκαία, ούτως ώστε αυτοί να συνάδουν προς την υπ’ αριθμόν 58.258 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2003, που αφορούσε τη νομοθετική ρύθμιση του δικαιώματος εργοδότησης πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στη δημόσια υπηρεσία όσο και στους ημικρατικούς οργανισμούς και στις αρχές τοπικής διοίκησης, καθώς και τον καθορισμό θέσεων που θα πρέπει να διαφυλαχθούν αποκλειστικά για Κύπριους πολίτες, προς συμμόρφωση με το άρθρο 39 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό ερμηνεύτηκε με αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Η προτεινόμενη τροποποίηση του Κανονισμού 37 κρίθηκε αναγκαία για τη ρύθμιση του θέματος του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των μόνιμων συντάξιμων υπαλλήλων του ΟΓΑ, ώστε οι Κανονισμοί να συνάδουν προς τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2005 [Ν.68(1)/2005].

3. Η προτεινόμενη τροποποίηση του Κανονισμού 77 προνοεί την ένταξη του ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού του ΟΓΑ στο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού. Η τροποποίηση αυτή κατέστη αναγκαία μετά την άρνηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ευημερίας Κυβερνητικών Εργατών να εντάξει στο σχέδιο και το ωρομίσθιο εργατικό προσωπικό του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης.

4. Η προσθήκη του νέου Κανονισμού 77Α σκοπό έχει τη ρύθμιση της διαδικασίας πρόσληψης και του καθεστώτος εργοδότησης έκτακτου/εποχιακού προσωπικού, για τα οποία δεν υπήρχε ρητή πρόνοια στην υφιστάμενη νομοθεσία του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, ούτως ώστε να εφαρμόζεται ό,τι ισχύει στη δημόσια υπηρεσία.

Η επιτροπή, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τοποθετηθεί στην ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί για τους υπό αναφορά κανονισμούς.

 

10 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων