Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Όργανα Μέτρησης) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Κυριάκος Χατζηγιάννη Άγγελος Βότσης
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 6 Ιουλίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), καθώς και εκπρόσωποι της ΟΕΒ, του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης. Το ΚΕΒΕ και η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του περί Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία της νέας προσέγγισης 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004. Η εν λόγω Οδηγία αναφέρεται στις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν δέκα συγκεκριμένα όργανα μέτρησης, εφόσον αυτά υπόκεινται σε νόμιμο μετρολογικό έλεγχο, καθώς και στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης με αυτές, προκειμένου να διατεθούν στην αγορά και να τεθούν σε χρήση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το υπουργείο, με βάση το άρθρο 2 της Οδηγίας, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών μελών να επιλέγουν τα όργανα μέτρησης που θα υπόκεινται σε νόμιμο μετρολογικό έλεγχο, επέλεξε να περιλάβει στους κανονισμούς τα ακόλουθα επτά όργανα μέτρησης:

· Υδατομετρητές καθαρού ψυχρού νερού.

· Μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας.

· Συστήματα μέτρησης για τη συνεχή και δυναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός από το νερό.

· Αυτόματα ζυγιστικά όργανα.

· Ταξίμετρα.

· Μέτρα χωρητικότητας για σερβίρισμα.

· Αναλυτές καυσαερίων.

Παράλληλα, με τους ίδιους κανονισμούς καταργούνται και όλοι οι κανονισμοί που είχαν υιοθετήσει προηγούμενες Οδηγίες αναφορικά με τα όργανα μέτρησης και τις μεθόδους μετρολογικού ελέγχου, οι οποίες κρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ήταν παρωχημένες από τεχνικής άποψης και γι’ αυτό προέκυψε η ανάγκη θέσπισης της πιο πάνω Οδηγίας της νέας προσέγγισης 2004/22/ΕΚ.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε υποχρέωση να προβεί σε νομοθετική εναρμόνιση με την πιο πάνω Οδηγία μέχρι τις 30 Απριλίου 2006 και στη συνέχεια να θέσει σε εφαρμογή την εναρμονιστική νομοθεσία στις 30 Οκτωβρίου 2006.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τοποθετηθεί στους εν λόγω κανονισμούς κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

11 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων